Sėkmingame versle svarbiausia – darbuotojai

30 metų žmogaus gyvenime – tai perėjimas iš jau­nystės į brandą, o 30 gyvavimo metų įmonei – sekti­nas sėkmės pavyzdys. Atkūrus Lietuvos nepriklauso­mybę ir perėjus iš sovietinio socializmo į vakarietišką kapitalizmą niekas nežinojo, kas tas verslas ir kaip jį daryti. Tačiau Utenoje 1992 metais įkurta statybų bendrovė „Ligaja“ sėkmingai veikia iki šių dienų. Tiek įmonės darbuotojai, tiek vadovai pagrįstai gali didžiuotis trisdešimties metų jubiliejumi.

Nuo ko viskas prasidėjo

„UAB „Ligaja“ pradžia – 1992 metų gruodžio 1 diena, kai pramo­ninio montavimo specializuotos darbų valdybos Utenos aikštelės darbuotojų pagrindu buvo įkurta įmonė“, – pačią pradžią prisiminė įmonės įkūrėjas ir direktorius plė­trai Vidmantas Jurka. Pasak jo, nepriklausomybės pradžia iš tiesų buvo sunki. Darbų stoka paskati­no imtis iniciatyvos ir sukurti įmo­nę. „Ieškojome darbų, kad būtų galima išlaikyti kolektyvą“, – sakė V. Jurka. Iš pradžių UAB „Ligaja“ dirbo 20 darbuotojų ir dirbti teko ne tik Lietuvoje, bet ir Kaliningra­do srityje gintaro sodrinimo gamy­klose ar Ukrainoje Donecko šach­tų infrastruktūros darbuose.

Trys dešimtmečiai statybos sektoriuje

„Manau, kad pirmas dešimtme­tis mums buvo ne tik sunkiausias, bet ir sėkmingiausias: įkurtos duk­terinės įmonės UAB „Ligajos tech­nika“, UAB „Aerobaltas“, „Ligajos“ Vilniaus filialas“, – įsitikinęs direk­torius plėtrai. Pasak jo, buvo lai­kas (pirmasis dešimtmetis), kai visose įmonėse dirbo apie 300 darbuotojų. Buvo įsigytos gamybi­nės bazės Utenoje ir Vilniuje.

Antrasis dešimtmetis UAB „Ligaja“ buvo daug sunkesnis. Dėl 2008 metų krizės bankrutavo daug sta­tybos įmonių, tačiau ši įmonė išli­ko. Bankrutavus keletui generali­nių rangovų UAB „Ligaja“ prarado nemažai pinigų. „Iš tiesų, kad išgy­ventume, teko susitraukti, suma­žinti apimtis“, – antrą įmonės vei­klos dešimtmetį prisiminė V. Jurka. Pasak jo, sunkumai užgrūdina ir skatina pasitempti. Todėl įmonėje, siekiant užtikrinti klientų poreikius geriausiai atitinkančią teikiamų paslaugų kokybę, aplinką tauso­jančių darbo priemonių naudoji­mą bei darbuotojų saugą ir sveika­tą, nuo 2010 metų sukurta, įdiegta ir palaikoma integruota vadybos sistema. Ji apima kokybės (ISO 9001:2015), aplinkos apsaugos (ISO 14001:2015), darbuotojų sau­gos ir sveikatos (ISO 45001:2018) vadybos sistemas.

Trečiasis veiklos dešimtmetis – tai ramaus, tvarkingo darbo laiko­tarpis, kai jau išgyventi ir dideli pa­kilimai, ir nuosmukiai.

„Prisiminus šiuos tris dešim­tmečius, didžiausią neigiamą po­veikį įmonei turėjo „Litimpex“ ban­ko bankrotas – praradome visus įmonės pinigus. Tačiau pagrin­diniu turtu visada laikiau ir tebe­laikau darbuotojus, kurie per vi­sas krizes išliko ištikimi įmonei“, – darbuotojų svarbą visus tris de­šimtmečius pabrėžė V. Jurka.

Padėka darbuotojams

UAB „Ligaja“ buvo įkurta kaip specializuotus inžinerinius (ka­tilinių, šilumos tinklų, dujotiekių, santechnikos ir elektros tinklų montavimo) darbus atliekanti įmo­nė. Šiems darbams atlikti reikalin­gi aukštos kvalifikacijos, patirties turintys darbuotojai. „Įmonės pa­grindu ir svarbiausia sėkmės prie­žastimi laikau darbuotojus“, – pa­brėžė direktorius plėtrai. Pasak jo, įmonėje yra darbuotojų, dir­bančių nuo pat įkūrimo.

Ypatinga padėka Petrui Mak­seliui, Jonui Jurkai, Raimučiui Patkočiūnui, Audronei Jurgelė­nienei, Vitui Gailiušui, Valentinai Mekšėnienei ir kitiems.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas