BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau-Tvarka ) nustato UAB „Utenos diena“ įm.k. 301537159 PVM mokėtojo kodas LT100003891115, registravimo pažymėjimo Nr. 120531 reg. adresas Aukštaičių g. 8, Utena, buveinės – Maironio g. 34, Utena, tel. (8 389) 61 460, el.paštas – reklama@utenosdiena.lt (toliau – paslaugų teikėjas) pašto paslaugos teikimo tvarką ir sąlygas, reikalavimus. Pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125, 2010 Nr. 1-33, Nr. 153-7785; 2011 Nr. 161-7618; 2012 Nr. 122-6114), Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013-02-28įsakymo Nr. IV-332 „Dėl pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių LR RRT direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais pašto paslaugos teikimą.

II. PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

1.Pašto siuntos iš siuntėjų surenkamos vieną kartą per dieną, iškvietus sutartyje nurodytu telefono nr. arba elektroniniu paštu. Iškvietus iki 12 val. siuntos paimamos tą pačią dieną, iškvietus vėliau – sekančią darbo dieną po iškvietimo.

2. Siuntėjas, atiduodamas pašto siuntas, privalo pateikti UAB „Utenos diena“ patvirtintos ir su siuntėju suderintos formos siuntų perdavimo – priėmimo lydraštį (toliau Lydraštis) jame siuntėjas suregistruoja visas tą dieną siunčiamas pašto siuntas. Lydraštis pildomas valstybine kalba.

3. Lydraštyje siuntėjas įskaitomai surašo registruotas pašto siuntas, nurodydamas tikslų gavėjo pavadinimą ir adresą. Siunčiamų paprastų pašto siuntų kiekis surašomas skiltyje „Neregistruotos siuntos“, nurodant gavėjo pavadinimą ir adresą arba tik kiekį.

4. Siuntėjas pateikia UAB „Utenos diena“ pašto siuntas sudėtas į vokus ar kitas patvarias pakuotes, ant jų nurodant kliento ir gavėjo adresus, kurie užrašomi įskaitomai, vadovaujantis adresų užrašymo standartu.

5. Siuntėjas įsipareigoja pateikti tinkamai supakuotas pašto siuntas. Siuntos privalo būti supakuotos į tvirtą pakuotę taip, kad į jas nepatektų kitos pašto siuntos. Vokas ar pakuotė turi atitikti siuntos formą ir pobūdį bei vežimo sąlygas. Kiekviena pašto siunta turi būti supakuota taip, kad nepakenktų darbuotojo sveikatai. Siuntos, kuriose sudėti daiktai galintys sužeisti, ištepti ar sugadinti kitas pašto siuntas, turi būti supakuotos į specialią pakuotę, kuri apsaugotų nuo visų šių pavojų.

7. Paslaugos teikiamos pagal tarpusavio suderintus kainoraščius. Apie kainų pasikeitimą UAB „Utenos diena“ informuoja siuntėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujų kainų įsigaliojimo pradžios. Jei siuntėjas prieš 14 (keturiolika) dienų iki naujų kainų įsigaliojimo nepareiškia pretenzijos, laikoma, kad įsigaliojo naujos kainos.

8. Pašto paslaugos teikiamos penkias dienas per savaitę. Darbo laiko trukmė nuo 7.30 val.iki 16.30 val., o prieššventinėmis dienomis nuo 7.30 val. Iki 15.30 val. Nedarbo dienos – šeštadieniai, sekmadieniai ir švenčių dienos.

9. Pašto siuntos surenkamas penkias dienas per savaitę. Darbo dienomis nuo 7.30 val. Iki 15.00 val. Pašto siuntos nesurenkamos šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.

10. UAB „Utenos diena“ įsipareigoja surinkti, paskirstyti ir pristatyti pašto siuntas nurodytais adresais.

11. Registruotos pašto siuntos yra pristatomos gavėjui pasirašyti vieną kartą darbo dienomis nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. Nepavykus pristatyti registruotos pašto siuntos gavėjui pasirašytinai (pvz. gavėjas nerandamas siuntėjo nurodytu adresu ar pan.), gavėjui paliekamas pranešimas gavėjo gaunamų laiškų dėžutėje. Tokios pašto siuntos saugomos 10 (dešimt) darbo dienų. Gavėjui atsiliepus į paliktą pranešimą ir suderinus su juo alternatyvų pristatymo adresą, pašto siunta pristatoma gavėjui dar kartą nemokamai.

12. Pašto siuntos, adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatomos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims.

13. Paprastas pašto siuntas paslaugų teikėjas įdeda į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jei to padaryti negalima, apie tai praneša gavėjui. Gavėjui per 10 (dešimt) dienų neatsiliepus į pranešimą ar nesuderinus siuntos įteikimo galimybių, siunta grąžinama siuntėjui. Gavėjui atsiliepus ir suderinus siuntos pristatymo alternatyvų adresą, siunta pristatoma nauju adresu.

14. Pašto siunta, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją priimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, saugoma 2 (du) mėnesius.Jei per nustatytą laiką siuntėjas (gavėjas) pašto siuntos neatsiima, nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, UAB „Utenos diena“ turi pranešti valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

15. Jei pašto siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų, UAB „Utenos diena“ tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

16. Pašto siuntos pristatomos per 3 (tris) darbo dienas. Siuntėjui perdavus netinkamai paruoštas siuntas ar neteisingai užpildytą lydraštį, pailgėja rūšiavimo, įteikimo bei paieškos terminai.

17. UAB „Utenos diena“ neatsako už pašto siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas adresas, gavėjas atsisako priimti pašto siuntą, gavėjo pašto dėžutė įrengta nesilaikant Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 10 straipsnio 6 ir 7 punkto reikalavimų.

18. Nepristatytos ar neatsiimtos pašto siuntos grąžinamos siuntėjui pasibaigus įteikimo ar saugojimo laikui 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje, nurodant neįteikimo priežastį. Jei gavėjo adresas klaidingas ar netikslus arba gavėjas yra pakeitęs buveinės adresą, pašto siunta pristatoma nauju adresu.

19. Šešis mėnesius nuo išsiuntimo dienos, siuntėjui pateikus prašymą telefonu, raštu arba elektroniniu paštu dėl registruotos siuntos įteikimo, atsakymą gauna per 5 (penkias) darbo dienas po pateikimo.

20. Siuntėjas pretenziją dėl žalos atlyginimo už dingusią registruotą pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus gali pareikšti per 6 (šešis) mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos. Žalos atlyginimo klausimus sprendžia įmonės direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti „Žalos nagrinėjimui už dingusias pašto siuntas, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus“ komisija (toliau tekste Komisija).

21. UAB „Utenos diena“ į skundą atsako per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos ir atlygina žalą siuntėjui Lietuvos Respublikos pašto įstatyme nustatyta tvarka tik tuoa tveju, kai Komisija nustato pašto paslaugų teikėjo kaltę. Žala atlyginama tik tiems klientams, kurie įvykdę sutartinius įsipareigojimus.

22. UAB „Utenos diena“ užtikrina informacijos konfidencialumą, įsipareigoja siuntėjui neatskleisti pasirašytos sutarties turinio jokiai trečiai šaliai, išskyrus kai tokią informaciją reikalauja atskleisti įstatymas.

23. Šios taisyklės įsigalioja jas patvirtinus UAB „Utenos diena“ direktoriui. UAB „Utenos diena“ turi teisę keisti pašto paslaugų teikimo taisykles apie tai informuodama www.udiena.lt prieš 14 dienų iki naujų taisyklių įsigaliojimo.

 

UTENIŠKI SKAITYK SAVO KRAŠTO NAUJIENAS - PRENUMERUOK UTENOS DIENĄ