Informacijos rašymo ir publikavimo TAISYKLĖS
Reikalavimai informacijos turiniui

PATVIRTINTA
UAB „Utenos diena“ direktoriaus
2023 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 391

Korespondentas įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys atitiks visus tokios informacijos turiniui keliamus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, etikos kodeksuose ir Europos Sąjungos taikytinuose teisės aktuose.

Korespondentas įsipareigoja tinkamai įstatymų nustatyta tvarka gauti visas autoriaus turtines teises, reikalingas partnerio informacijos turinį sudarantiems kūriniams paskelbti portale neapibrėžtam terminui.

Korespondentas įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys nepažeis trečiųjų asmenų tiek turtinių, tiek neturtinių teisių, tokių kaip garbės ir orumo, teisės į privatumą, teisės į atvaizdą, vardą ir kitų. Korespondentas įsipareigoja užtikrinti, kad jo informacijos turinys nepažeis jokių autorių teisių ir (arba) gretutinių teisių turėtojų teisių ir teisėtų interesų, taip pat jokių kitų intelektinės nuosavybės teisių turėtojų teisių.

Korespondentas pareiškia ir patvirtina, kad tik jis išimtinai bus atsakingas už savo informacijos turinio, skelbiamo portale, atitiktį visiems ir bet kokiems taikytiniems reikalavimams, todėl visos ir bet kokios pretenzijos iš trečiųjų asmenų dėl korespondento informacijos turinio ar su juo susijusios, bus sprendžiamos korespondento savarankiškai ir siunčiamos tiesiogiai korespondentui.

Korespondentas patvirtina, kad portalo valdytojas turi teisę atskleisti partnerio kontaktinius duomenis tretiesiems asmenims, kurie kreipiasi į portalo valdytoją dėl partnerio informacijos turinio. Atitinkamai portalo valdytojas patvirtina, kad gavęs bet kokius reikalavimus dėl korespondento informacijos turinio iš trečiųjų asmenų nedelsiant tokius reikalavimus persiųs korespondentui.

Korespondento informacijos turinio paskelbimas portale

Korespondentui portale bus sukurta speciali paskyra – korespondentas paskyra, kurioje korespondentas įsipareigoja skelbti savo informaciją.

Korespondento paskelbta informacija yra archyvuojama korespondento paskyroje neribotą laiką.

Korespondento paskyra yra valdoma išimtinai paties korespondento, atitinkamai portalo valdytojas gali tikrinti, prižiūrėti ir kontroliuoti reporterio informacijos turinį, jo paskelbimą ar pašalinimą iš portalo.

Šalys (korespondentas, portalo valdytojas) aiškiai susitaria, kad portalo valdytojas turi teisę pasiūlyti keisti, modifikuoti korespondento paskyroje skelbiamą informaciją. Portalo valdytojas neturi teisės korespondento paskyroje skelbti jokių paneigimų, informacijos patikslinimų, atsiliepimų, atskirųjų nuomonių, replikų.

Korespondentas neturi teisės korespondento paskyroje skelbti jokios komercinės informacijos, reklamos, tiek savo, tiek trečiųjų asmenų, jei ji nebuvo užsakyta ir suderinta su portalo valdytoju. Komercine informacija laikomi ir viešinami įstaigų projektai.

Korespondento paskyra bus pasiekiama tiesiogiai. Portalo valdytojas turi teisę savarankiškai, apie tai iš anksto informavęs korespondentą, modifikuoti korespondento paskyros pasiekiamumo techninius sprendinius ir būdus.

Šalys susitaria, kad korespondento paskyra negali būti perleista jokiam trečiajam asmeniui.

Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje.

Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

 

UTENIŠKI SKAITYK SAVO KRAŠTO NAUJIENAS - PRENUMERUOK UTENOS DIENĄ