Energetikos ekspertas prof. Vidmantas Jankauskas: „Liberalizacija sumažins elektros kainas“

Elektros energijos rinkos liberalizavimas, kai vie­toje vieno elektros tiekėjo atsiranda galimybė kie­kvienam elektros naudotojui savarankiškai pasirink­ti nepriklausomą tiekėją, yra apsupta mitų. Ekspertų teigimu, atsidūrėme nedėkingoje situacijoje: pradė­jus vykdyti antrąjį liberalizavimo etapą, kai rinktis teko daugeliui šalies namų ūkių, Europoje elektros kainos pradėjo augti rekordiškai.

„Liberalizacijos procesas nėra susijęs su elektros kainų au­gimu Lietuvoje. Atvirkščiai, vi­siškai įgyvendinus rinkos li­beralizavimą, elektros kaina mažės dėl atsiradusios kon­kurencijos tarp elektros tie­kėjų“, – situaciją komenta­vo energetikos ekspertas prof. Vidmantas Jankauskas.

Konkurencija lemia mažėjančias elektros kainas: įrodo užsienio pavyzdžiai

Dabartinį elektros energijos kainų augimą daugiausia lėmė brangusios dujos, kurių poreikis po pandemijos dėl greitai atsi­gaunančios ekonomikos stipriai išaugo visame pasaulyje, pir­miausia, Kinijoje, JAV, o vėliau ir Europoje. Elektros kainos stipriai augo visoje Europoje, ne tik Lie­tuvoje, ir tai niekaip nėra susiję su antrojo liberalizacijos proce­so įgyvendinimu, kai nepriklau­somą elektros energijos tiekėją turi rinktis didžioji dalis Lietuvos namų ūkių.

„Rinkos liberalizacija reikš konkurencijos tarp tiekėjų atsira­dimą, o ši visada sukuria gerą re­zultatą vartotojams, garantuoja geresnes kainas ir didesnį pasi­rinkimą. Lietuva yra viena iš ne­daugelio Europos šalių, vis dar visiškai neliberalizavusi elektros energijos rinkos – tai jau visiškai įgyvendinę visi mūsų kaimynai: latviai, estai ir lenkai. Ir kiekviena šių šalių išgyveno tą patį scena­rijų: pavyzdžiui, Latvijoje visiškai įgyvendinus liberalizavimą, elek­tros kainos kiek paaugo, bet galų gale ėmė mažėti. Tai lėmė atsi­radusi konkurencija tarp tiekė­jų, kurių kiekvienas nori pasiūlyti geresnę kainą“, – pasakojo prof. V. Jankauskas.

Prieš dvejus metus turėdami galimybę rinktis būtume sutaupę

Profesoriaus teigimu, elek­tros energijos rinkos libera­lizacija leis vartotojams pa­sirinkti tiekėją pagal savo individualius poreikius, kai esa­ma situacija to neleidžia – žmonės pasirinkimo neturi, ne­gali rinktis pigesnio ir savo situacijai tinkamesnio elek­tros energijos plano ir yra pri­klausomi nuo valdžios sprendi­mų, dėl kurių kartais už elektrą permoka.

„Jei egzistuoja vienintelis tie­kėjas kaip iki šiol, niekas nega­li būti tikras, kad gaus geriausią elektros energijos pasiūlymą. Galime prisiminti 2020-ųjų pir­mąjį pusmetį: jei tuomet būtu­me galėję rinktis tiekėją, būtume mokėję dviem centais mažiau už kilovatvalandę. Visuomeni­nio tiekėjo nustatyta kaina buvo apie 5 ct už kWh, kai tiekėjas ją įsigijo už 3 ct už kWh. Jei tuo metu rinka jau būtų buvu­si liberali, konkuruodami tiekė­jai būtų pasiūlę šią dviem cen­tais už kilovatvalandę mažesnę kainą. Deja, tuomet galimybės rinktis neturėjome“, – teigė prof. V. Jankauskas.

Elektros energijos rinkos libe­ralizavimo antrasis etapas, kai nepriklausomą tiekėją turi rink­tis namų ūkiai, sunaudojantys 1 000–5 000 kWh per metus, baigsis šių metų birželio 18 d.

LNETA inf.

Iki birželio 18 d. kiekvienas namų ūkis turi pasirink­ti sau tinkamiausią elektros energijos tiekėją, visą infor­maciją apie pasirinkimą galite rasti interneto svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt, o visų tiekėjų kainas galite pasiti­krinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos oficialio­je skaičiuoklėje skaiciuokle.vert.lt

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas