Devyniasdešimt Utenos kraštotyros muziejaus istorijos puslapių

Švęsdamas 90-ies metų sukaktį Utenos kraštotyros muziejus lapkričio 19–23 dienomis kvietė savo kraš­to kultūrai ir istorijai neabejingus žmones apsilan­kyti įvairiuose renginiuose – dalyvauti susitikimuo­se, edukacijose, klausytis koncertinės programos, stebėti spektaklį, pakeliauti kultūriniais ekspozicijų, fondų labirintais, užsukti į „kromelį“ bei įsigyti ka­lėdinių dovanų ir pan.

Muziejaus istorija

Muziejus Utenoje buvo įkur­tas 1929 m. Jo vedėju buvo pa­skirtas Utenos apskrities antro­jo rajono mokyklų inspektorius Antanas Namikas. Baigęs moks­lus Maskvos imperatoriškajame archeologijos institute jis dar prieš tapdamas vedėju jau buvo sukaupęs nemažą archeologijos ir senųjų raštų kolekciją. Su pa­siaukojimu A. Namikas ėjo Ute­nos muziejaus vadovo pareigas iki pat 1940 m., pirmosios so­vietinės okupacijos. Karo me­tais muziejus stipriai nukentėjo: dalis eksponatų sunaikinta, kita – išgrobstyta. Nors po karo muziejus buvo atkurtas jau sovieti­nės valdžios, nuolat kentėjo nuo biuriokratų trumparegiškumo ir neatsakingumo, muziejų akylai stebėjo ir į jo veiklą kišosi visa­galis GLAVLITAS (Vyriausio­ji literatūros ir leidybos reikalų valdyba, SSRS kultūros, litera­tūros, žiniasklaidos visų rūšių išankstinės ir represinės cenzū­ros institucija). Ne kartą stum­dytas iš pastato į pastatą mu­ziejus, neapleistas rūpestingų ir pasiaukojančių jo darbuotojų rankų, vis dėlto galų gale „nusė­do“ Utenio aikštėje. Šiuo metu Utenos kraštotyros muziejaus eksponatų skaičius nuo suin­ventorizuotų 740 (1940 m.) iš­augo iki daugiau nei 77 tūkst. Jo padaliniai: A. ir M. Miškinių literatūrinė-etnografinė sody­ba Juknėnuose, Tauragnų krašto muziejus, Vytauto Valiušio ke­ramikos muziejus ir Meno cen­tras Leliūnuose, tradicinių ama­tų centras „Svirnas“ ir Laisvės kovų muziejus Utenoje.

Daugiau apie tai skaitykite trečiadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Visvaldo Kulakausko ir Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Aktualijos

Featured

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas

Krašto žinios