Priemonei „Natura 2000“ – 6,56 mln. eurų

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos” įgyvendinimo taisykles. Paramos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000″ žemės ūkio paskirties žemėje”  ir  veiklos sritį „Parama „Natura 2000″ miškuose” priimamos nuo balandžio 11 iki birželio 6 d. kartu su Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiška. Šiam paraiškų kvietimui skiriama 2,23 mln. eurų paramos (iš jų 1 mln. eurų skiriamas paremti „Natura 2000″ teritorijas, kuriose ekstensyviai ūkininkaujama, ir 1,23 mln. – miškams).

Šios priemonės tikslinė sritis – biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000″ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas bei Europos kraštovaizdžius.
„Ši priemonė skirta skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose. Tai labai svarbu švelninant klimato kaitos padarinius”, – pažymėjo žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė.
Remiama veikla
Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su biologinės įvairovės geros apsaugos būklės užtikrinimu, nustatant ir pritaikant ūkinės veiklos galimybes ir ūkininkavimo būdą taip, kad jis nekeltų pavojaus atskirų rūšių ir buveinių paplitimo arealams, ir su augančiu visuomenės poreikiu švariai ir sveikai aplinkai. Parama pagal šias veiklos sritis skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą ir už kiekvieną miško hektarą, esantį „Natura 2000″ arba kitoje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, siekiant paramos gavėjams kompensuoti šiose vietovėse dėl direktyvų ir privalomų reikalavimų įgyvendinimo patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.
Paramos dydis
Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000″ žemės ūkio paskirties žemėje” skiriama kasmet už vieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą: 54 Eur už 1 ha ariamosios žemės; 70 Eur už 1 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.
Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000″ miškuose” skiriama kasmet už vieną miško hektarą: 272 Eur už 1 ha (pirminiu, ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu), kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų); 200 Eur už 1 ha (pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui), kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų); 155 Eur už 1 ha kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas, bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha; 156 Eur už 1 ha, kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių; 62 Eur už 1 ha, kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius.
Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas