Verta žinoti: rinkimai ir asmens duomenų apsauga

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), artėjant 2016 metų spalio 9 d. LR Seimo rinkimams, norėtų atkreipti tiek kandidatuojančiųjų, tiek visuomenės dėmesį, kokiu atveju rinkiminė agitacija yra teisėta asmens duomenų ir privatumo apsaugos aspektu. Priešrinkiminiu laikotarpiu neretai asmenims siunčiami laiškai paštu, skambinama, siunčiami el. pašto pranešimai ar trumposios SMS žinutės, agituojant balsuoti už vieną ar kitą kandidatą rinkimuose. Į VDAI kreipiasi asmenys domėdamiesi, ar šiai veiklai vykdyti teisėtai prašoma pateikti ar yra naudojami jų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris ar kiti asmens duomenys).

Kada asmens duomenų tvarkymas rinkimų agitacijos tikslu yra teisėtas?

VDAI, suprasdama gyventojų susirūpinimą, informuoja, kad asmens duomenų tvarkymui rinkimų agitacijos tikslais yra taikomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ). Asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono ryšio numerio, el. pašto adreso ir kt.) tvarkymas (naudojimas) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ numatytų teisėto tvarkymo kriterijų (pavyzdžiui, duomenų subjektas duoda sutikimą; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni ir kt.).
Asmens duomenų surinkimas ir tolesnis naudojimas rinkimų agitacijai turėtų atitikti bent vieną teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijų, pvz., būtų gautas asmens sutikimas. Sutikimą gauti agitacinius kreipimusis asmuo galėtų duoti įvairių susitikimų metu, interneto svetainėje ir kitais teisėtais būdais. Tuo atveju, jei nėra nė vieno iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų, asmens duomenys negali būti tvarkomi.
Atkreipiame dėmesį, kad atsitiktinai sugeneruoti telefono ryšio numeriai taip pat yra laikomi asmens duomenimis.
Vyriausiosios rinkimų komisijos pagal kandidatų ar jų atstovų pateiktus pareiškinius ir kitus dokumentus sudaryta ir interneto tinklapyje paskelbta informacija apie kandidatus, taip pat kandidatų gautus balsus, rinkimų komisijų narių, stebėtojų, atstovų, iniciatyvinių grupių narių sąrašai po rinkimų rezultatų paskelbimo, taip pat politinės kampanijos aukotojų sąrašai po jų paskelbimo gali būti keičiami, kai taisomos kalbos klaidos ar informacija interneto tinklapyje skiriasi nuo informacijos, teisės aktų nustatytu laiku pateiktos pareiškiniuose ir kituose dokumentuose. Interneto tinklapyje negali būti skelbiami kandidatų ir kitų asmenų asmens kodai, pilietybę ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų numeriai, tikslus gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris).

VDAI inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas