Apsaugotas kryžius, Pelėdos tekis, kūnu saugoma liepa ir geras ponas Rašėje

Tęsiame garnelišlės Onos Šyvienės pasakojimą. Šį­kart moteris paporino apie savo vyro partizano var­gus, vos išsaugotą gyvybę, jo ryšius su bendražy­giais, kaip Šyviai gelbėjo sodybos kryžių ir iki šiol saugo šimtametę liepą.

Gyvybę išsaugojo svetimi

O. Šyvienė pasakojo, kad jos vyras, Napoleonas Šyvis, gimęs už ją beveik 10 metų anksčiau – 1922 m. – užėjus rusams nėjo į okupantų ka­riuomenę, bet slapstėsi. Kar­tą su Broniumi Petravičiumi ir su Utenos pakrašty gyvenusiu Liutkevičiumi ėjo į partizanų susitikimą Žagaros miške, ta­čiau pateko į pasalą. Abu ben­dražygiai žuvo, o N. Šyviui peršovė šlaunį. „Susdoroji pa­dvadų“, liepė vietinei Pata­lauskienei arkliu banditą vežti į Uteną. Kai važiavo per Rašės miškelį, skrebai siūlė sužeistą­jį pribaigti, tačiau rusų karei­viai nesutiko. Skrebai partiza­ną būtų numetę, kaip įprasta, aikštėje, bet čia ir vėl įsiki­šo rusai – liepė N. Šyvį vež­ti į ligoninę. „Du mėnesius išlaikė ligoninėje, – sakė gar­neliškė. – Palatoje gulėjo aš­tuoniese. Du skrebai saugojo. Sargyba. Išbėgs gi! Kai biškį geriau pasidarė, tai, sako, dai­nuodavom visokias dainas, ne­žiūrėdavom, ar duos mums, ar neduos…“

O. Šyvienė pasakojo, kad Utenoje buvo toks ruskis Ar­tipovas, „baisus viršinykas unt visų“, jo duktė draugavo su se­sele, kuri gyveno pas sužeisto­jo brolį ant buto. Vietoj trūks­tamų tvarsčių ši nešė marškas, paklodes… Duktė sugebėjo tėvą išprašyti, kad N. Šyvį pa­leistų iš ligoninės. Gavo jis ne pasą, bet spravkę. Išėjęs iš li­goninės dar du mėnesius „ėjo unt kastilių, o šliubinėjo visą gyvenimą“, nes koja sutrum­pėjo per pusprindį… Vis dėl­to iš tos spravkės maža naudos buvo – vos tik kareiviai už­eidavo pas Šyvius, tuoj varg­šą šlubį varydavo į Uteną. Ar­tipovas laikinai pasirašydavo. „Tik tiek laimingas, kad žemę dirbo, nematė Rusijos“, – sakė žmona apie vyrą, kurį kariš­kiai trejus metus į miestą va­rinėjo. Anot O. Šyvienės, jis ir pensiją sugebėjo užsidirb­ti. Mirė sulaukęs aštuonias­dešimties. Tiesa, nors ir nu­kentėjo nuo okupantų, tačiau bendradarbiavimo su miško broliais neišsižadėjo. Ateida­vo pas N. Šyvį Briedis, kuriam laisvai į Uteną galėjęs nuvyk­ti garneliškis nupirkdavo „vi­durių batareikai, papiruosų“. N. Šyviu partizanai, susirink­davę šio klojime, pasitikėjo, daug jis jiems padėjo.

Į Garnelius, iki kol O. Šy­vienė ištekėjo, dažnai ateida­vo ir nolėniškiai partizanai. Tačiau šių pašnekovė partiza­nais nevadino, nes svečiai ne tik prašydavo valgyti, bet tur­tingesnių nevengdavo ir api­plėšti (išsipjaudavo iš staklių audeklą ar pan.). „Apiplyšau, bet niekur nėjau, nerabavojau. Sermėga vilkėjau, kirzavais avėjau – bijodavau žmogaus susitikt!“ – vyrą citavo žmo­na. Dieną namuose seniems tėvams darbus padėjo dirb­ti, o naktį slapstėsi krūmuose, raistuose. Peršalo, „jaunam ir duntys visi išlake“.

Kai išgirdo „tartant automa­tus“, dvylikametė Ona ganė karves – nujautė, kad gal rado kokį bunkerį. Nušautuosius B. Petravičių ir Liutkevičių, pa­laidojo Verbūnų kapinėse – ne­toli jų laukuose partizanai ir žuvo. Ar juos pakasė patys skre­bai, ar kažkas iš atvarytų verbū­niškių, pašnekovė negalėjo tiks­liai pasakyti. B. Petravičiaus trys seserys bijojo sovietmečiu ir aplankyti brolio kapą, o kai nepriklausomybės metais su­galvojo perlaidoti jį, tai nežy­mėto kapo rasti negalėjo – „že­melas nuveže ir pakavoja pre sava kapų“…

Apsaugotas kryžius

O. Šyvienė pasakojo, kad ge­ležinį kryžių į šiuos namus ati­tekėjusi jos mama jau rado. Tiesa, anksčiau jis, kaip ir se­noji gryčia, stovėjo arčiau ke­lio. Pašnekovė atsiminė, kai kryžių griovimo laikais išgirdo prie namų burzgiant traktorių – išlėkė visa šeimyna ir neleido „durnam komunistui“ Bisliui, kuris jau ir virves buvo nutie­sęs, nusivežti kryžiaus. Kry­žių griovėjas buvo be rankos, o paskui „Dievas davė, para­lyžavo ir kitą ranką, ir numirė jaunas“. Kai statė naują namą toliau nuo kelio, tai ir kryžių saugiau atitraukė arčiau jų – jau šešiasdešimt metų, kaip jis stovi dabartinėje vietoje. Ant kalnelio Garneliuose stovėjo akmeninis kryžius, bijodami, kad jo nenuverstų, „savi žmo­nės“, Kunigėlienė, nusivežė ant „savų kapų“ į Utenos seną­sias kapines. Vėliau, kai statė kitą paminklą, kryžių perkė­lė prie savo namų į Sirutėnus (Sudeikių sen.). Deja, niekas nesuspėjo išgelbėti kryžiaus, kuris stovėjo pavieškelėj į Sudeikius…

O. Šyvienė labai rūpinasi, kad kryžius išliktų ir po jos – prašo vaikų, kad apgenėtų didelį kaš­toną, nes bijo, kad šis neužvirs­tų ant švento daikto. „Jį pasta­tė mano tėvų seneliai. Norėjom ir apšventinti, sakau, gal išėjo iš laiko, atėjo šimtas metų… Pa­klausiau kunigo, o šis: „Šventi­nimas neišeina iš laiko, jei nu­grius, tada reikės“. Taip ir liko, o galvojom suveisma visa fa­milija, apšvysma…“ šypsojosi senbuvė garneliškė.

Pelėdos tekis ir neškadnas Katinas

Pašnekovė atsiminė dar visai maža buvusi, kai mama juos, net ir dar nevaikščiojančius mažus vaikus, ant rankų neš­davosi į Kryžiaus dienas. Trijų metų jau vesdavosi į bažnyčią. „Ant vokiečių kapų“ apsiauda­vo kojas, nes nedaug turėdavo apavo, tausojo. Kur buvo vo­kiečių kapai, ten buvo ir mies­to pradžia. Beje, ten, kur dabar Utenos Aukštakalnio mikrora­jonas, plytėjo laukai, kuriuose stovėjo tokio Pelėdos gryčela. Turėjo jisai kiaulį, kuris atbėg­davo ir į Garnelius – visi juok­davosi ir žinojo, kad čia Pelė­dos tekis.

Pasak garneliškės, Rašė ir Dauniškio ežeras buvo Kati­no valdos. Turėjo gražų, „kaip bažnyčia“ baltą namą Rašė­je. Buvo jis kaip dvarininkas. Dirbo pas jį svetimi žmonės. O. Šyvienė žino, kad jų pažįs­tamiems jauniems žmonėms, Katinas sakydavo ženytis, duo­davo žemės, miško namui pasi­statyti. „Taksai Kunčiūna dir­ba meistru – anas stalierius buva, – a ja žmona tarnava par Katinų. Tai jiems ir dave žemės pre Dauniškia. Pats – meis­tras, pats ir namu pasistate. A taip neturėja kur gyvint, gyve­na ir par mana vyrų. Tais lai­kais susiženydavą, neturėda­vą, kur gyvint ir eidavą, kur kas priima. Katinas tai jau buva geras. Petravičius, kurio brolis žuva partizanu, pasista­te gryčių Padaunišky, jam irgi dave žemės ir dave medžia. Va tai bent buva ponas! Anas neš­kadija, tarnus aprūpina“, – ir iš savo prisiminimų, ir iš kitų žmonių pasakojimų dėstė Gar­nelių senbuvė.

„Atsisėsiu, ir nenupjausit“

Prie O. Šyvienės namų, ša­lia kelio, auga didžiulė liepa. Anot šeimininkės, ją, platinant kelią, melioratoriai norėjo nu­pjauti, tačiau garneliškė apie tai pranešė savo giminaičiui Gai­lučiui. „Tuoj aš nuvažiuosiu. Kelių gali prasukt, a liepas ne­rušiokit“, – atsakė Utenos meli­oracijos statybos valdybos inži­nierius. Tąkart šimtametį medį išsaugojo. Tačiau jau šiais lai­kais atvažiavę elektrikai kėsi­nosi apgenėti liepą dėl aukštos įtampos linijos. Moteris lei­do nupjauti tik netoliese augu­sios eglės viršūnę. „Liepų apė­ja apėja ir palika. Atsisėsiu pa liepu, ir nenupjausit. Aš jas ma­žutes neatsimenu. Didela liepa. Ir sena. Labai šaknys didelas, a kai susprogsta, neapipjaus­tam, kad vėjas neišverstų. Jeigu trumpas šakas, tai gali išverst, bet kai iki žemei, tai ne taip pri­veikia“, – kalbėjo šeiminin­kė, pripažinusi, kad dauguma sodybos medžių ne jos sodin­ti – juos jau radusi. Dvilieme­nį kaštoną sodino jos dėdė prieš išeidamas į kariuomenę, o jo tarp gyvųjų nebėra jau daugiau nei šimtas metų. Moteris įsiti­kinusi, kad jei vėjas neišvers, tai medis kelis šimtus metų gy­vens: „Pragyvena mani, pragy­vena visų mana šeimynų… Jau liepų tikrai narėč palikt. Labai gražu vasarų, labai žydi, bites ūžia…“

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas