Utenoje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

Penktadienį Utenoje viešėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, lydima Seimo nario Edmundo Pupinio ir ministerijos atstovų ko­mandos. Aptarti aktualių klausimų svečiai susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Kati­nu, mūsų rajono ugdymo įstaigų, savivaldybės admi­nistracijos atstovais. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skiriama šių dienų aktualijoms – aptariama si­tuacija dėl COVID-19 švietimo įstaigose, kalbama apie programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įgyven­dinimo galimybes, atsakyta į rajono pedagogams, mokyklų vadovams rūpimus klausimus.

„Pirmiausia norėčiau padėko­ti visiems mokytojams, ugdymo įstaigų vadovams, nes gyvename ypač sudėtingu laikotarpiu. Va­sarą lyg ir atrodė, jog viskas ge­rai, dabar situacija nėra gerėjan­ti, atvirkščiai – blogėjanti. Šis mano susitikimas yra skirtas pa­sikalbėti, pasidalyti problemo­mis ir džiaugsmais“, – sakė mi­nistrė, kuri aptarė ne tik tai, kaip sekasi valdyti pandemiją – kal­bėjo ir apie problemas švietimo sektoriuje, t. y. kai kuriose ša­lies savivaldybėse juntamą pe­dagogų trūkumą, mokytojų ren­gimą ir skatinimą jais tapti, apie dalyvavimą projektinėse veiklo­se, profesinį mokinių orientavi­mą, mokyklose juntamą mokyto­jų-asistentų trūkumą, programos „Tūkstantmečio mokyklos“ įgy­vendinimą. Beje, šiuo metu itin intensyviai rengiama ši progra­ma palies ir mūsų rajono ugdymo įstaigas. Oficialaus vizito į Uteną at­vykusi J. Šiugždinienė lankė­si steigiamame STEAM centre, renovuojamame vaikų lopšely­je-darželyje „Šaltinėlis“, taip pat viešėjo Utenos Dauniškio gimna­zijoje, Aukštakalnio progimnazi­joje ir Utenos regioniniame pro­fesinio mokymo centre.

Daugiau apie tai skaitykite trečiadienio laikraštyje „Utenos diena“.

Laikraščio „Utenos diena“ inf., Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas