Atsakymas Utenos liberalams, arba kodėl sveikatos paslaugų kokybe susirūpinta prieš rinkimus

Laikraštyje „Utenos diena“ sausio 28 d. numeryje buvo išspausdintas straipsnis „Gerinti sveikatos paslaugų kokybę trukdo siauri bičiulių interesai“, kuriame pateikiamas menamas Liberalų sąjūdžio Utenos skyriaus narių, kandidatuojančių į Utenos rajono savivaldybės tarybą, susirūpinimas Utenos rajono sveikatos priežiūros sistema. Sakinio dalis „kandidatuojančių į Utenos rajono savivaldybės tarybą“ ir parodo, kodėl gimė šis straipsnis, kuriame pateikiama neteisinga informacija, iškraipyti faktai, jaučiamas begalinis noras sumenkinti Utenos rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovus, gydytojus ir darbuotojus.

Pateikiame atsakymus į straipsnyje paminėtus teiginius.

Dėl savivaldybių reitingo. Neigiamą finansinį rezultatą lėmė objektyvios priežastys: mažėjantis pacientų skaičius, bazinių kainų balų vertės sumažinimas, padidėjusios medikamentų kainos, investavimas į infrastruktūrą ir kt.
2013 m. VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Utenos PSPC) neigiamam finansiniam rezultatui įtaką darė Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės išlaikymas, sąnaudos teikiant medicinines paslaugas kaimo medicinos punktuose, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 02 21 įsakymu Nr. V-190 papildžius Šeimos gydytojo normą MN 14:2005 privalomais tyrimais (10 pozicijų), itin padidėjo sąnaudos laboratoriniams tyrimams. 2013 metais centras baigė vykdyti projektą „Utenos psichikos dienos stacionaro įkūrimas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, į kurį reikėjo investuoti ir įstaigos lėšų.
VšĮ Utenos ligoninės 2013 m. įstaigos veiklos finansiniai rezultatai buvo neigiami, tačiau ne dėl įstaigos vadovo Daliaus Drungos kaltės, nes vadovauti jis pradėjo 2013 m. rugsėjo 16 d. Pradėjus vadovauti direktoriui D. Drungai, 2013 m. IV ketvirtyje įstaigos veiklos finansiniai rezultatai akivaizdžiai pradėjo gerėti. Šią aplinkybę patvirtina ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius 2014 05 13 vidaus audito ataskaitoje, pažymėdamas, kad „per 2013 metų IV ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, itin padidėjo pagrindinės veiklos pajamos – 775 820 litų, t. y. beveik 13 proc., mažėjo sąnaudos 243 651 litas (70 623 eurai), t. y. 3,5 proc., o IV ketvirčio pagrindinės veiklos rezultatas buvo teigiamas, t. y. 163 658 litai (47 437 eurai). Tai rodo, kad 2013 metais paskutiniame ketvirtyje buvo imtasi priemonių įstaigos veiklos rodikliams gerinti“.
Pažymėtina, kad 2014 metus abi įstaigos baigė teigiamu finansiniu rezultatu.
Privačias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia UAB Šeimos klinika „Hiperika“ ir Šeimos klinika „Šalavijas“. Nepaisant to, kad bendras prisiregistravusių prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pacientų skaičius yra sumažėjęs, tačiau privačiose įstaigose pacientų skaičius išaugo – 2013 m. gruodžio 31 d. jų buvo 733, 2014 m. gruodžio 31 d. – 992.

Dėl PSPC įrangos. 2000–2015 metais Utenos PSPC įsigijo turto už 2 183 996 litų (633 042 eurus), iš jų 458 370 litų (132 860 eurų) savivaldybės biudžeto, 1 725 626 litai (500 181 euras) įstaigos lėšos. Per šį laikotarpį įsigyta įvairi medicininė įranga, 3 greitosios medicinos pagalbos automobiliai, 2 automobiliai pacientų lankymui, kompiuterinė, programinė ir kita biuro įranga, baldai, kiti įrenginiai (navigacinės sistemos dispečerinei, garinis sterilizatorius, kieto kuro katilas), įsigyta ir įdiegta medicininė informacinė sistema „Medis“. Vien tik medicinos įrangai įsigyti panaudota 550 794 litai (159 650 eurų).

Dėl kaimo medicinos punktų. Utenos PSPC, vykdydamas 2013 m. veiklos užduotis, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-115, 2013 m. rugsėjo mėn. savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Utenos rajono kaimo teritorijoje teikiamų medicinos paslaugų pertvarkos projektą. Jau anksčiau iš avarinės būklės pastato į naujai įrengtas patalpas buvo perkeltas Sudeikių medicinos punktas. 2013–2014 metais, panaudojus programos „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ lėšas, naujose, savivaldybei priklausančiose, patalpose buvo įkurti Leliūnų ir Norvaišių (esančio Kaniūkuose) medicinos punktai. „Leader“ programos lėšomis įrengtos naujos patalpos Kirdeikių medicinos punktui (savivaldybei priklausančiame pastate). Utenos PSPC savo lėšomis suremontavo Vilučių medicinos punkto patalpas. Uždarius neatitinkantį higienos reikalavimų Sirutėnų medicinos punktą, vietoj jo įsteigtas Sirutėnų bendruomenės slaugytojo kabinetas, kuriame ir toliau teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Patalpos suremontuotos savivaldybės biudžeto lėšomis. Šiuo metu privačiose nuomojamose patalpose yra įkurti tik Antalgės, Juknėnų ir Radeikių medicinos punktai. Sutarus su Radeikių krašto bendrija, „Leader“ programos lėšomis bendruomenės pastate bus įrengta patalpa, kur galės atvykti šeimos gydytojas. Nuo 2000 m. Utenos PSPC kaimo padalinių (Daugailių, Tauragnų, Užpalių ambulatorijų, Vilučių, Kuktiškių, Vaikutėnų medicinos punktų) remontui išleido 186 924 litai (54 180 eurų).

Dėl gydytojų darbo krūvio. Utenos ligoninėje, kaip ir kitose šalies gydymo įstaigose, yra problemų. Tiek naujasis ligoninės direktorius D. Drunga, tiek rajono savivaldybė deda visas pastangas joms spręsti. Visos šitos problemos neatsirado per metus. Buvęs direktorius G. Griškevičius išėjo palikdamas pusantro milijono litų nuostolių. Būtų labai gražu prisiimti dalį atsakomybės ar bent išdrįsti pasakyti: „Nedaug kas per tuos pusantrų metų ir pasikeitė – kaip buvo prie manęs, taip ir liko.“ Suprantama, neseniai pats vadovavęs ligoninei. G. Griškevičius gerai žino, kokį krūvį turi vienas ar kitas gydytojas – juk pats pasirašė ant darbuotojų tabelių! Be abejo, jis gerai žino, kad Albinas Grincevičius Utenos kolegijoje dirba keliolika valandų per metus, kad už darbą poliklinikoje jam mokama ne už valandas, o už priimtų ligonių skaičių.

Dalius Drunga, VšĮ Utenos ligoninės direktorius: 2013 m. rugsėjo mėnesį pradėjęs vadovauti Utenos ligoninei, įstaigą radau gilioje finansinėje duobėje. 2013 09 30 finansinis rezultatas – minus 1 mln. 806 tūkst. litų (523 478 eurai). Per tris mėnesius, vykdant būtinas priemones 2013 12 31 ligoninės nuostolius pavyko sumažinti iki 1 mln. 593 tūkst. litų (461 739 eurų), o per 2014 metus ligoninės veikla tapo nenuostolinga. Noriu pasidžiaugti, kad toks rezultatas pasiektas:
– nemažinant atlyginimų;
– neatleidžiant darbuotojų;
– neverčiant darbuotojų eiti neapmokamų atostogų.
Tie pokyčiai pasiekti labai atsakingo, kvalifikuoto ir sutelkto viso ligoninės kolektyvo darbo pastangomis.
Palyginti su ankstesniais metais, dideli pokyčiai įvyko ligoninės darbe. Štai keletas skaičių:
– konsultacijų poliklinikos specialistai atliko 80 tūkst. konsultacijų, tai 8 tūkst. daugiau negu 2013 m.;
– pacientų patogumui išplėstas „Dienos stacionaro“ darbas – suteikta 4 200 paslaugų, tai 2 tūkst. daugiau negu 2013 m.;
– palyginti su 2013 m., ligoninėje daugiau suteikta stebėjimo paslaugų, kompiuterinės tomografijos, hemodializės, atrankinės mamografijos procedūrų;
– visuomenei vėl atidarytas centrinis ligoninės įėjimas;
– panaudojant Valstybės investicijų programos lėšas, suremontuotas vidaus ligų skyrius trečiame ligoninės aukšte ir pradėtas remontas ketvirtame aukšte;
– gauti reikalingi leidimai ir pradėta vykdyti „Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos“ programa;
– suremontuotos ir avarinės būklės patalpos konsultacijų poliklinikoje.
Užsakomųjų straipsnių puslapiuose ligoninės personalą bandoma parodyti kaip nesiekiantį ar negalintį tobulinti savo profesinės kvalifikacijos. Norime informuoti, kad… tikrai reikalingi ir kvalifikuoti gydytojai, ir kvalifikuotos bendrosios praktikos slaugytojos, ir ligoninės personalo kvalifikacijos kėlimui skiriamas nuolatinis dėmesys. Bendradarbiaujant su Lietuvos gydytojų sąjungos Utenos skyriumi, Lietuvos Sveikatos mokslų universitetu, Utenos kolegija, pritraukiant projektines lėšas, 2014 m. išvažiuojamuose kursuose kvalifikaciją kėlė 99 ligoninės darbuotojai, Utenoje organizuota 17 konferencijų ligoninės slaugos personalui, iš viso jose dalyvavusių skaičius – 741 darbuotojas.
Ligoninė dalyvauja mokymo projekte, siekdama į naują lygį pakelti akušerijos paslaugas ir gauti „Naujagimiui palankios ligoninės“ statusą. Šiam tikslui skirtuose mokymuose dalyvavo 46 ligoninės darbuotojai.
Ligoninės administracija, atsižvelgdama į finansines galimybes, remia personalo tobulinimąsi. Tobulinimosi kursams apmokėti iš ligoninės lėšų 2014 m. skirta beveik 30 tūkst. litų (8 695 eurai), dar 92 tūkst. litų (26 666 eurai) išmokėta vidutinio darbo užmokesčio kvalifikaciją kėlusiems darbuotojams mokymosi metu.
Galime pasidžiaugti, kad į ligoninę pavyko pritraukti du jaunus gydytojus ortopedus traumatologus darbui stacionare ir konsultacijų poliklinikoje, gydytoją akušerę ginekologę, kuri pacientes konsultuoja nuo 2014 m. vasaros, o nuo 2015 m. vasario mėnesio gydytoja pradeda dirbti ir Ginekologijos skyriuje bei daugiau operuoti.
Ankstesnės administracijos dėka Utena liko be vaikų neurologo, o tai sukėlė didelį sergančių vaikų mamų susirūpinimą. Stengėmės surasti gydytoją, kuris sutiktų bent 1–2 kartus per mėnesį konsultuoti mūsų krašto vaikus. Mums pavyko – nuo 2014 m. kovo mėnesio vaikų neurologe Utenos poliklinikoje pradėjo dirbti gydytoja Rasa Abelytė.
Artimiausiu metu ligoninėje pradės dirbti gydytoja pediatrė neonatologė (šiuo metu gydytoja budi vaikų ligų skyriuje kelis kartus per mėnesį), laukiame dar vieno gydytojo akušerio ginekologo dirbti konsultacijų poliklinikoje.
Ligoninėje dirba ne tik gydytojai, bet ir slaugos personalas – 2014 m. mūsų gretas papildė 4 naujos bendrosios praktikos slaugytojos ir 1 „broliukas“.
Dėl J. Blakunovo paraiškos tobulinimosi kursams 2015 m. nevizavimo, atsakymas labai paprastas – įstatymais yra reglamentuotas būtinas gydytojo kvalifikacijos kėlimo normatyvas ne mažiau 120 val. per penkerius metus. Šiam momentui gydytojas J. Blakunovas jau turi surinkęs pakankamą skaičių tobulinimosi valandų – 276 val.
Už gydytojo J. Blakunovo 2014 m. lankytus tobulinimosi kursus ligoninė sumokėjo 4 254 litai (1 233 eurai). Kursų metu dar buvo mokamas ir vidutinis atlyginimas bei dienpinigiai.
Baigdamas noriu patikinti, kad nepaisant nepakankamo finansavimo, didelių darbo krūvių, ligoninės personalas visada pasiruošęs atlikti savo profesinę pareigą.

Parengė Sandra ILGYTĖ

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas