Nelengvame darbe padeda draugiškų kolegų palaikymas ir nuoširdus „ačiū“

Ne veltui sakoma, jog socialinio darbuotojo profesija – tai žinių ir pašaukimo derinys, o pasirinkusieji šią profesiją nusprendžia atiduoti visą save žmogui, kuriam reikia pagalbos. Ignalinos rajone neįgaliems, senyvo amžiaus arba tiesiog susiduriantiems su įvairiais sunkumais žmonėms bei šeimoms, auginančioms vaikus, į pagalbą skuba Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) darbuotojai. Centro direktorė Roma Ksenzovienė papasakojo apie nelengvą socialinio darbuotojo kasdienybę, patį Centrą, teikiamas paslaugas ir jame dirbantį kolektyvą.

Papasakokite apie Centrą – kada jis įsikūrė, kaip keitėsi, kokios jo pagrindinės funkcijos?

Centras – biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis teikti socialines paslaugas pagal individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Centras veiklą pradėjo 2018 m. gegužės 2 dieną. Pagrindinis jo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Per Centro gyvavimo laikotarpį subūrėme draugišką kolektyvą, sukūrėme savų tradicijų. Mokomės, keliaujame, švenčiame profesinę šventę – Lietuvos socialinių darbuotojų dieną.

Kiek iš viso šiuo metu Centre dirba darbuotojų?

Centre dirba dešimt socialinių darbuotojų darbui su šeimomis, devyni socialinio darbo organizatoriai. Šių specialistų darbo vieta – rajono seniūnijose (rajone – 12 seniūnijų).

16 individualios priežiūros darbuotojų teikia pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas namuose. Jų veiklą koordinuoja socialinė darbuotoja (darbui su socialinėmis paslaugomis).

Du atvejo vadybininkai Centre veikia kaip pagalbos proceso rajono šeimoms planuotojai ir koordinatoriai, padedantys užtikrinti skirtingų institucijų įsitraukimą į pagalbos procesą ir bendradarbiavimą. Jie telkia pagalbos teikėjus, koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą.

Asmeninę pagalbą teikia du asmeniniai asistentai.

Iš viso Centre dirba 44 darbuotojai. Jauniausiai darbuotojai – 23-eji, vyriausiai – 67-eri metai. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 47,5 metai. Paklausta apie darbuotojus, visuomet sakau – esame jaunas, žingeidus kolektyvas.

Kokias paslaugas šiuo metu teikia Centras? Kiek žmonių aptarnauja Ignalinos rajone?

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tikslą ir rūšis, socialinių paslaugų gavėjus, teikėjus, socialinių paslaugų poreikio nustatymą, paslaugų skyrimą, teikimą, sustabdymą ir nutraukimą, mokėjimą už socialines paslaugas nustato ir reglamentuoja Ignalinos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu 2021 m. kovo 25 d. patvirtintas Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas ir Centro direktoriaus patvirtinti norminiai dokumentai. Teikiamų socialinių paslaugų rūšys – bendrosios socialinės paslaugos, tai atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis gyvenimu.

Specialiosios socialinės paslaugos – visuma paslaugų, teikiamų asmeniui, kurio gebėjimas savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų trūkumą nepakankamas. Šių paslaugų tikslas – grąžinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

Iš viso praėjusiais metais rajone teiktas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas namuose gavo 105 rajono gyventojai. 2021 m. buvo 81 šių paslaugų gavėjas. Paslaugų gavėjų amžiaus vidurkis – 77,5 metai. 2021 m. paslaugų gavėjų amžiaus vidurkis –76-eri metai, 2020 m. – 75-eri metai.

Papasakokite apie kiekvieną paslaugą išsamiau – kam ji skirta, kokiam klientų ratui ir kiekiui teikiama?

Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas) – teikiamos sprendžiant įvairias asmens problemas (sveikatos, ūkio, buities, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų).

Pagalbos į namus paslauga – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, siekiant išvengti socialinių paslaugų stacionariose socialinės globos namuose. Pagalbos į namus paslauga yra kompleksinė, t. y. sudaryta iš atskirų paslaugos tipų. Paslaugų paketas priklauso nuo asmens poreikių, neįgalumo lygmens. Tai gali būti maisto produktų pirkimas, maisto gaminimas, namų tvarkymas, malkų atnešimas, krosnies kūrenimas, vaistų išrašymas, jų pirkimas. Dažniausiai paslaugų gavėjams teikiamos pagalbos buityje ir asmens ruošoje, maitinimo organizavimo ir kitos paslaugos. Už paslaugas mokamas Tarybos patvirtintas įkainis, atsižvelgus į asmens pajamas.

Dienos socialinės globos paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Asmeniui (šeimai) dienos socialinė globa (asmens namuose) teikiama (individualiai pagal poreikį) iki aštuonių valandų per parą ir penkis kartus per savaitę. Dienos socialinės globos paslaugos teikimo tvarką reglamentuoja Tarybos sprendimas ir įstaigos direktoriaus patvirtinti norminiai dokumentai. Dienos socialinė globa šiuo metu teikiama septyniems asmenims.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos šeimoms dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms dažniausiai teikiamos dėl piktnaudžiavimo šeimoje alkoholiu, tėvystės ir socialinių įgūdžių stokos, vaikų auklėjimo problemų. Praėjusiais metais šias paslaugas gavo 52 šeimos, jose augo 100 vaikų. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms teikiamos nemokamai.

Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas padėtų išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. 2022 m. atvejo vadyba taikyta 58 šeimoms, kuriose augo 112 vaikų.

Centras atlieka ir asmens gebėjimo pasirūpinti savimi bei priimti kasdienius sprendimus nustatymo funkciją. Ignalinos rajono savivaldybės administracija, gavusi asmenų ar teismo rašytinį prašymą ar pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, paveda Centro socialiniams darbuotojams įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turtinių ir neturtinių santykių srityse. Bendraujant su asmeniu ir jo artimaisiais ir įvertinus jo gebėjimus turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse yra parengiamos išvados apie asmens socialinius gebėjimus tam tikrose srityse.

Taip pat Centro socialinė darbuotoja paskirta vertinti Ignalinos rajone gyvenančių asmenų savarankiškumą kasdienėje veikloje. Centro darbuotoja pildo nustatytos formos Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną, vertina asmens poreikius: mobilumą / judėjimą, žinių taikymą, bendravimą, savarankiškumą, kasdienę veiklą. Šis klausimynas pateikiamas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniams skyriams.

Socialinių išmokų ir socialinės paramos organizavimas – tai pagalba asmenims įvairiomis formomis (socialinės pašalpos, pagalba asmenims įvairiomis nepiniginėmis formomis), siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. Seniūnijose, kur dirba Centro socialinio darbo organizatoriai, priimami įvairių sričių gyventojų prašymai: socialinei pašalpai, išmokoms vaikams, nemokamam maitinimui mokyklose. Taip pat priimami prašymai socialinėms pašalpoms, kompensacijai už gyvenamojo būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį ir vienkartinėms pašalpoms gauti, prašymai išmokai gimus vaikui, maisto produktams iš intervencinių atsargų gauti.

Centras organizuoja asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas. Asmeninė pagalba teikiama atsižvelgus į individualius asmens poreikius. Namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) teikiama tokia individuali pagalba, kuri padėtų žmogui gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Dėl asmeninės pagalbos su prašymu ir dokumentų kopijomis kreipiamasi į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių. Mokėjimas už asmeninę pagalbą nustatomas atsižvelgus į asmens pajamas. Šiuo metu asmeninio asistento pagalba teikiama keturiems Ignalinos rajono gyventojams.

Trumpai papasakokite apie socialinio darbo srities darbuotojų kasdienybę.

Socialinės srities darbuotojų darbas ypatingas, nes kaskart susidėlioja vis kita ir vis nepakartojama situacija, tenka spręsti nestandartines problemas. Nėra identiškų atvejų ir, susidūrus su problemomis, tenka laviruoti. Tuomet pasitelkiamas profesionalumas, patirtis, žinios. Paprastai situacija išsirutulioja, lyg ir vėl viskas būna gerai. Tačiau tik mes patys žinome, kiek pastangų, kantrybės, pagaliau, sveikatos, mums tai kainuoja.

Nepratę mes skambiai ir garsiai girtis, dirbdami savo darbą, ar aukštinti save. Mes darome tai, ką privalome. Manome, kad ir kiti taip turėtų elgtis. O tikrovė kita. Būname neįvertinti arba įvertinti neteisingai. Žeidžia ir skaudina nepelnyti kaltinimai ir mūsų indėlio bei pastangų ignoravimas. Tačiau viską atperka žmonių, su kuriais dirbame, pagarba ir supratimas, nuoširdžiai pasakytas „ačiū“. Todėl visiems, ypač kolegoms, linkiu stiprybės, dirbant šį sunkų, bet labai reikalingą darbą.

Kokie Centro ateities planai, galbūt savo paslaugų sąrašą planuojate papildyti dar keliomis paslaugomis, gal ketinate įdiegti kokių nors naujovių, įdarbinti daugiau darbuotojų?

Mūsų darbus koreguoja gyvenimas. Jau šiais metais įdarbinome kelis naujus darbuotojus, nes daugėja mūsų teikiamų paslaugų gavėjų.

Noriu pasidžiaugti mums svarbiu laimėjimu, Centro kolektyvo darbo įvertinimu. 2021 m. birželio 30 d. Centrui suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės „EQUASS Assurance“ sertifikatas, patvirtinantis, kad Centro teikiamos pagalbos į namus paslaugos atitinka socialinių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Esu dėkinga Centro darbuotojams už darbą ir pastangas, siekiant gauti sertifikatą. Taip pat už kantrybę, už tai, kad nepabūgo naujų iššūkių.

Savo darbe siekiame kokybės ir tobulėjimo. Esame suinteresuoti nuolat mokytis ir taikyti inovacijas, ieškoti būdų, kad gerėtų darbo kokybė, darbo kultūra. Siekiame išsiugdyti suvokimą, kad visi paslaugų gavėjai svarbūs, jų teisės lygios. O geri darbo rezultatai galimi Centro komandai profesionaliai ir koordinuotai dirbant bendram labui.

Dėkoju už pokalbį!

Kalbėjosi Jurgita ULKIENĖ

jurgita@ignalinosdiena.lt

Centro archyvo nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas