Pabėgėliai iš kitų valstybių Ignalinoje kelia įtampą

Vis garsiau kalbama apie pastaruoju metu į Lietu­vą plūstančius migrantus iš Baltarusijos, kurie kol kas apgyvendinami ne tik pasienio užkardose, bet ir pasienio savivaldybėse. Tokia dalia teko ir Igna­linos rajonui. Liepos pradžioje pirmieji migrantai iš Afrikos šalių buvo atvežti į buvusios Linkmenų mo­kyklos sporto salę, o liepos 21-os pavakarę 52 mi­grantai apgyvendinti ir Kazitiškyje. Didžioji dalis migrantų čia yra iš Irako, Afganistano, keletas iš Pa­kistano, vienas iš Maroko.

Seniūnas kategoriškas

Kaip „Ignalinos dienai“ pa­sakojo Ignalinos rajono savi­valdybės (toliau – Savivaldy­bė) administracijos Kazitiškio seniūnijos seniūnas Drąsutis Je­linskas, migrantai įkurdinti bu­vusios mokyklos klasėse, o se­niūnija, nes mokykla neveikia jau šešerius metus, tik talkino minimaliai įrengiant šias patal­pas bei užtveriant tvorą. „Sąly­gos migrantams minimalios, bet jie žino, kur atėjo – ne į pen­kių žvaigždučių viešbutį, bet ten yra tualetai, įrengtas ir du­šas“, – kalbėjo D. Jelinskas. Pa­sak seniūno, kiekvienoje kla­sėje gyvena apie 10 asmenų. Jo nuomone, mokyklos pas­tate gali tilpti apie 70 žmonių, tačiau migrantų patalpinimas priklauso nuo to, kiek žmogui reikia vietos – jeigu būtų pasta­tytos dviaukštės lovos ir panau­doti koridoriai, tilptų ir daugiau.

Seniūnas, paklaustas, kaip į tai reaguoja vietiniai gyvento­jai, nors mokykla kiek ir nutolu­si nuo pagrindinės gyvenvietės, sakė, jog jo seniūnijos žmonės „euforija nešvyti“ ir yra susirū­pinę savo saugumu. Anot D. Je­linsko, migrantai po gyvenvietę nevaikšto, o į lauką pasivaikš­čioti išleidžiami tik aptvertos tvoros teritorijoje. Taip pat juos saugo Valstybės sienos apsau­gos tarnybos (toliau – VSAT) ir policijos pareigūnai. Seniūno teigimu, migrantai yra maitina­mi tris kartus per parą, o maiti­nimą, kaip ir Linkmenyse, orga­nizuoja Savivaldybė.

Seniūnas „Ignalinos dienai“ tvirtino, jog duomenų apie tai, kad tarp migrantų būtų užsikrė­tusių koronavirusu – neturi. Visi praėjusią savaitę atvežti mi­grantai šiuo metu yra karantine.

Seniūnas taip pat nežinojo, kiek laiko atvykėliai bus Kazi­tiškyje, nes tai priklauso ne nuo seniūnijos. Bet, jo nuomone, iki vėlyvo rudens ši situacija turė­tų išsispręsti, juolab, kad moky­kloje nėra šildymo.

Šiuo metu miestelyje gyve­na tik 320 žmonių. Paklaus­tas apie gyventojų demogra­finę situaciją – gal migrantai kaip tik papildytų gyvento­jų gretas – seniūnas buvo ka­tegoriškas: „Nors seniūnijoje gyventojų mažėja, tokiu būdu papildyti seniūnijos nenorime. Mes netroškom problemų, bet suprantam ir situaciją“, – apie migrantų apgyvendinimą Kazi­tiškyje kalbėjo seniūnas.

Vyriausiai moteriai – 70 metų

VSAT pareigūnų duomeni­mis, tarp vienišių migrantų Ka­zitiškyje yra ir keturios šeimos su vaikais. Didžiausia – septynių narių šeima ir dar viena jų gimi­naitė yra iš Irako. Šioje migran­tų grupėje jauniausia mergaitė gimusi 2018 metais, vyriausias vaikas – 2011-tais, o vyriausiai moteriai – 70. Daugiausia mi­grantų yra gimę laikotarpyje nuo 1973-ų iki 2000-ųjų.

Adutiškio (Švenčionių r.) už­kardos jaunesnysis specialistas Andrius Kaminskas pasakojo, kad vežant migrantus iš Adutiš­kio užkardos į Medininkus, tarp jų matė ir šešių mėnesių kūdikį, o Pūškų pasienio užkardos jau­nesnioji specialistė Danutė Sa­vickienė sakė, kad Pūškų užkar­doje buvo 9 mėnesių vaikas.

Pasak pasieniečių, tik vienas kitas migrantas turi dokumen­tus, o absoliuti dauguma atvy­ko be jų. Todėl kol kas vyksta tik migrantų registracija pagal žodinius pareiškimus, vėliau jie fotografuojami, o asmeny­bių nustatymas vyks kur kas vė­liau. Jaunesniosios specialistės teigimu, migrantus kol kas sau­go pareigūnai iš trijų užkardų: Adutiškio, Tverečiaus ir Pūškų, taip pat jiems talkina ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Kaip pasakojo pasienietė, dauguma migrantų kalba anglų kalba, o bent du moka ir rusiškai. Pasie­niečiai sakė, kad su migrantais susitvarko kuo puikiausiai, o jei kyla klausimų – su jais kalba­ma ir tariamasi. Neseniai nera­mumų kilo Linkmenyse, todėl ir Kazitiškyje jie labai rimtai ste­bimi. Paskutiniu metu Linkme­nyse juos saugo Viešojo sau­gumo tarnybos pareigūnai prie Vidaus reikalų ministerijos. Pa­sieniečių teigimu, migrantai iš Kazitiškio kažkada turi būti pervežti kitur, nes čia ne pačios geriausios gyvenimo sąlygos.

Kaip pasakojo D. Savickie­nė, migrantai maitinami tris kar­tus per parą. Atvežtas maistas kiekvienam migrantui duoda­mas per langelį, kad nebūtų su­sigrūdimo. Pasak pasienietės, migrantai nori paprasto maisto: kiaušinių, makaronų, vištienos, užkardose jiems maistą leidžia­ma gamintis patiems, kai kur maistas tiekiamas centralizuotai.

Maitinimo problemos

Savivaldybės meras Justas Rasikas „Ignalinos dienai“ kal­bėjo, kad Linkmenyse kilę ne­ramumai, matyt, būna visur. „Nesutarimai tarp pasieniečių ir migrantų, kovojančių už savo teises: teisės į telefoną, į lais­vę, taip pat, kad moterys mie­gotų atskirai, nes šiuo metu visi apgyvendinami vienoje patal­poje“, – aiškino meras, pridur­damas, kad konfliktas buvo iš­spręstas. Kaip sakė J. Rasikas, riaušes sukėlė atgal sugrąžin­ta migrantė. „Ji grįžo iš Abro­miškio, gavusi norėtas teises ir laisves – gal ten su kažkuo pa­sikalbėjo… Kai tik atveža nau­jų migrantų, jie kelia sumaištį“, – kalbėjo meras. Prieš kele­tą dienų Kazitiškyje buvo 120 migrantų, o Linkmenyse – 66. Meras abejojo, ar įmanoma bu­vusios Kazitiškio mokyklos pa­talpose sutalpinti tiek žmonių, tačiau, jo nuomone, tai – ne Sa­vivaldybės reikalas. Mero tei­gimu, Savivaldybė daugiau migrantų nenori. „Nenorim daugiau negu planuojama ir yra dabar. Mes nenorime skirti dau­giau patalpų ne šiaip sau, o to­dėl, kad yra didžiulė saugumo problema, ir aš manau, kad tie vyrai ir moterys, kurie saugo migrantus, yra nepajėgūs užti krinti apsaugos“, – įsitikinęs meras.

Be to, liepos 23 d., J. Rasiko teigi­mu, maisto tiekė­jas, aprūpinantis migrantus maiti­nimu, atsisakė to­liau bendradar­biauti. „Turime problemą“, – aiš­kino meras. Todėl buvo pradėta ieš­koti naujo paslau­gos teikėjo.

Kita problema, pašnekovo tei­gimu, yra ta, jog maitinimą paža­dėjo kompensuo­ti valstybė, bet tik 5,85 euro už vieną dieną maitinimo vienam migran­tui, nors Savival­dybei maitinimas kainuoja dvigu­bai brangiau. „Jei valstybė nekom­pensuotų skir­tumo, tai Savivaldybė patirtų didelių nuostolių“, – nuogąs­tavo meras. Dėl maisto koky­bės, anot jo, migrantai didelio triukšmo nekelia.

Susitikimas su viceministru

Savivaldybėje žurnalistų su­tiktas Vidaus reikalų vicemi­nistras Arnoldas Abramavičius buvo konkretus – pasakojo, kad lankėsi Švenčionių rajono už­kardose ir savo akimis matė blogėjančią situaciją. „Jau re­gistruojama 100 ir daugiau mi­grantų kasdien, todėl šie skai­čiai jau nieko nebestebina“, – „Ignalinos dienai“ aiškino A. Abramavičius. Paklaustas, ar atsirado radikalių migrantų, ko­kius žadėjo Baltarusijos prezi­dentas Aleksandras Lukašenka, viceministras sakė manantis, kad ne. „Visi jie pakankamai ramūs, pakankamai geranoriš­kai nusiteikę, jie gi mano atvy­kę ne į Lietuvą, o į Vokietiją“, – kalbėjo A. Abramavičius. Pasak viceministro, migrantai bus ap­gyvendinami visoje Lietuvoje – tiek pastatuose, tiek stovykla­vietėse – taip pat ir Ignalinoje. Maitinimo išlaidas, A. Abrama­vičius teigimu, valstybė savi­valdybėms, be abejo, kompen­suos, bet maistas dabartinėje situacijoje nėra pagrindinė pro­blema – yra daug rimtesnių. Vi­ceministro nuomone, pareigū­nų, kurie saugo migrantus, kol kas pakanka.

Kaip informavo Savivaldybės atstovė spaudai Lina Kovalev­skienė, meras J. Rasikas, susiti­kęs su viceminstru A. Abrama­vičiumi, išreiškė susirūpinimą dėl saugumo užtikrinimo ir su­stiprinimo būtinybės bei prašė ministeriją tarpininkauti pasi­telkiant krašto apsaugos sava­norių pajėgas. Kalbėta ir apie policijos rėmėjų galimą pagal­bą. A. Abramavičiaus sakė, kad kiekviena apgyvendinimo vieta turi savo trūkumų, ypač jei ji yra gyvenvietėje. Anot jo, jau yra numatytas kompensacinis me­chanizmas savivaldybių patiria­moms išlaidoms kompensuoti, tačiau bendruomenėms, kurių teritorijoje gyvena migrantai, turi būti specialių kompensa­cijų. „Planuojame artimiausiu metu tokius pasiūlymus svars­tyti ir numatyti tam tikras in­vesticijas“, – sakė viceminis­tras, dėkodamas Savivaldybei už pagalbą. A. Abramavičius taip pat prašė pateikti ministeri­jai informaciją apie atokiau gy­venviečių esančius valstybinius sklypus, kuriuose būtų galima įrengti apgyvendinimo patalpas migrantams.

Vytauto Ridiko nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas