Ištvinkusios piemenukų kojos, dėl dukters paaukota gyvybė, kelnės, išmokiusios siūti, ir kadagy sulindę žvalgai

Garnelių kaime likusios tik dvi senbuvės: Ona Šyvienė (Petrulionytė) ir Ona Radžiūnienė (Vil­kauskaitė). Moterys beveik vienmetės, jau garbaus amžiaus, nemažai jų pasakojimų detalių sutampa: apie labai seną kadagį ir jame besislėpusius partiza­nus, pavieškelės kryžių…

Ištvinkusios piemenukų kojos

O. Šyvienė mokyklą lankė pas Kondratavičius, jų sodyba buvo netoli Sirutėnų, prie vieškelio į Sudeikius. Ją lankė vaikai ne tik iš Garnelių, bet ir iš visos apy­linkės: Nolėnų, Juškėnų, Kirklių (Sudeikių sen.)… Mokinių buvo tiek daug, kad vos tilpo. Moky­tojavo Vincė Kondratavičienė, kartą per savaitę iš Utenos atva­žiuodavo ir kunigai (vienas iš jų – Petras Tarulis). Anot pašneko­vės, pradinę mokyklą lankė la­bai įvairaus amžiaus vaikai – nuo penkių iki penkiolikos… Tačiau net ir pradinę ne visi tėvai savo vaikams leisdavo baigti, baigus dvi klases varydavo juos dirbti. O. Šyvienei pasisekė baigti pra­dinę, tačiau į tolesnius mokslus mergaitės neleido, greičiausiai todėl, kad brolis ir sesuo mokėsi vidurinėje. O namie liko tik seni tėvai – motina buvo nestipra… Ir nors šypsodamasi garneliškė pri­pažino tingėjusi mokslus krims­ti, vis dėlto Utenoje ėmė moky­tis siuvėjo amato. Tačiau neilgai. Mirus tėvui motina nebesugebė­jo ir karvės pasišerti – dukrai teko grįžti namo.

O dirbo sunkiai, juo labiau kad nei apsirengti buvo kuo, nei ap­siauti… „Kai jau ruskis užėja, pradėja kaliošus klijuot, – po­rino garneliškė. – Iš padangų. Tadu tai jau nuspirkdavam kalio­šus šituos, tai buvam baisiai di­delas ponias! A, būdava, kakiais kuntapliais nuveini, dirvan inlin­dai, sušlapa – ir raikia dirbt visų dienų šlapiais. Guminia nebuva, jokia guminioka neturėjam. Ga­nydavau karves basa pa miškus – jokia autuva! Kojas susbady­davau… Tvinkdava. Mes, vaikai, prirėkiam, jau ištvinksta, pra­pjauna, apyriša – ir vėl raikia karvį vestis ganyt. Žemes nedaug, šeši hektarai, išganysi – nebe­bus iš ka gyvint. Tai ne navatna? Dabar tai nenuveinu ir in tvartų basa, a tadu visi miškai išbraidy­ti basas!..“

Paaukojęs gyvybę už savo kraują

O. Šyvienė pasakojo, kad vie­nas tėvo pusbrolis – Petrulionis – buvo karininkas, kitas Petrulionis savo gyvybę paaukojo dėl duk­ters. Ji buvo partizanų ryšininkė ir pateko į kalėjimą Šilutėje. Tė­vas nuvažiavo ir jam leido kalinę atkeisti – jis sėdo į kalėjimą vieto­je dukros. „Tu jauna, tu gyvink“, – kalbėjo mokytojo amatą pasi­rinkusiai dukrai pasiaukojusysis. Niekas nežino, kur jis dingo, ne­žino ir kur palaidotas, tik girdė­jo, kad iš kalėjimo neišėjo – buvo nužudytas. O tėvo pusbrolis, anot pašnekovės, buvo darbštus – tu­rėjo Utenoje pasistatęs namą, įsi­rengęs nedidelę karšyklą…

Garneliuose kalviavo Juozapas Naruševičius (jo apgriuvęs na­melis su kalve kaime dar tebesto­vi). Anot O. Šyvienės, savo darbą kavolis išmanė gerai, nes važiavo pas jį visi. Kai „stojo kolūkiai“, jis išėjo kavoliauti į kolūkį, į Si­rutėnus, ir šiuo amatu užsiėmė iki pat pensijos.

Kaimo senbuvė atsiminė, kad vailokus veldavo susiedijoje gy­venęs Jonas Vilkauskas, o audėja buvo „kažnaj gryčiaj“, nes nie­ko nebuvo pirkti, o apausti rei­kėjo visus. „Viskas buva tiktai iš lina, – teigė Garnelių gyvento­ja. – Linų šmatelį pasisėjam. Iš­sidžiovena pečiuj. Kūrindavam didelį pečių. Išsimina mintuvais takiais mediniais, išsibraukia. Verpia verpia, tadu pavasarį au­džia. Visas gryčias turėja staklas ir visas audė. Kožnas sau.“

Per maža gryčia

Pasak O. Šyvienės, išvežtųjų Ruzgų (Ruzgas buvo policinin­kas, iš tremties grįžusiai jo šeimai namai nebuvo grąžinti, tik viena Ruzgo ištekėjusi dukra nepapuo­lė į tremtį – ji galėjo kažkiek nau­dotis tvartu) namų viename gale buvo įsteigta biblioteka, kitame – apylinkė. „Ataini iš kolūkia jau privargįs, ale jaunas – taigi bai­ka! Aidavam, darydavam vai­dinimus. Aš pati vaidinau daug vaidinimų. Vaidindavam ir Ute­noj, ir Lukniuos važiavam… A kai čianai, tai patalpų nėr – išsi­valam klajimų kena, sava paklo­džių turėjam gi gražių atsdingt scenai… „Tris mylimas“ vaidi­nam du kartu vienoj gryčiaj – ne­parėja žmones! Nu tai pamislyk, kiek žmanių buva!“ – kalbėjo garneliškė. Vaidinimus režisavo iš Užpalių krašto kilęs Jonas Vaš­kelis, taip pat pašnekovės sesuo Janina. Vietinių vyrų vaidinto­jų nebuvo daug (Tartilas, Berno­tas), daugiau jų buvo iš Nolėnų (Julius Šimonėlis).

Garnelių kaimo kapinės ar prancūzų kapai?

O. Šyvienė pasakojo, kad kai nusistebėjo, kodėl kiti kaimai turi savo kapelius, o Garneliai ne, tė­vai jai atsakė, kad ir jų kaimas ne­buvo išimtis. Kapinės buvę pušy­ne, bet labai seniai, jie patys tai girdėjo tik iš senų žmonių pasa­kojimų. Dabar tas pušynas pri­klauso 1996 metais į Garnelius at­sikrausčiusiems Šermukšniams. Liucija Šermukšnienė rodė pu­šyne daugybę didelių duobių, kurias kaimo gyventojai naudo­jo bulvėms slėpti nuo šalčio. Jo­kių išorinių žymių, kad šioje vie­toje būta kapų, nesimato, tačiau pušyno savininkė sakė girdėjusi, jog kažkur šioje vietoje (gal paš­laitėje, kur įsaulis) buvo laidoja­mi Napoleono kareiviai. Taip pat ir užkastas lobis.

Pyragais nupenėtos varnos

O. Šyvienė pasakojo daug var­go savo gyvenime patyrusi, daug ligonių išslaugiusi, 28 laidotu­ves, veselias ir „visokius bolius“ padėjusi ruošti. Ir daug daug dir­busi, nes viskam reikėjo pini­gų, ypač vaistams ir daktarams, su kuriais „dykai nepašnekėsi“Prisirišusi pieno bidoną prie dvi­račio žiemą vasarą veždavo pie­ninėn. Dvi pieningas karves tu­rėjo. „Melžiu melžiu ir sakau: „Karve karve, kam teip daug pie­na duodi? Juk raikės nuvežt…“ – sunkų darbą atsiminė garneliškė.

Dabar O. Šyvienė gyvulių ne­laiko, net vištos neturi, užtai daugiau nei dvidešimt metų peni varnas. Vaikai visokio maisto priperka. Lieka, tad tenka var­noms. „Par radijų išgirdau: „Iš­sirinkit ir turėkit paukštį.“ Tai aš – varnų. Anas manįs žiemų va­sarų nepalieka. Aš jom pusę vie­drioka nešu kas rytas. Pamislyk, jau virš dvidešimt metų ir vis tiek raikia penėt. Anų dienų pa­vėlinau kiek – ir un laiptų, ir un stoga! Sakau – lungus iškapas! A jazus, kad inpykį buva! Kai iš­nešu, tai rėkia, bet anas mani pažįsta – kai sūnus išneša, pusį dienas neataina… Tas pats ir su dukru. A paukščiokam tai saulė­grįžių terba yra, lašiniokų irgi nupirkta. Žvirbliukam bent pen­kis kilogramus smulkių kruo­pų sulasinu. Aš juos tik papeniu. Ir genius. Tris genius ir varnas. Myliu paukščius. Gal Dievas ir laiko mani – kas varnas penės? Niekas daugiau. Sūnus man at­neša pigesnių batonų priskrovįs kaip malkų. Ir teip atiduodu kas lieka. Saldumynų niekas nebe­valga, pyragų atavežė, tai ir py­ragų varnelam… Tai teip ir gyve­nu. Kad ne varnas, tai būtų labai nabodu…“, – šypsojosi moteris.

Džiovą „apgavo“ molis ir kreida

O. Radžiūnienė pasakojo, kad būdama pusantrų metų neteko li­gotos iš Kaniūkų (Užpalių sen.) kilusios mamos – nuo džiovos ji mirė 28-erių. Tėvas netrukus į žmonas paėmė šios irgi našle liku­sią seserį, Onutės krikšto mamą. Su antra žmona J. Vilkauskas gra­žiai sugyveno, atėjusioji nupirko penkis hektarus miško, stengėsi ir padėjo naujus namus pastatyti.

Pašnekovė turėjo seserį, bet ji maža mirė. Jaunas mirė ir brolis. Tik 22-ejų. Nuo džiovos. „A ašei molį su kreidu valgiau, atsimenu! Pride­gusį molį nukrapštydavau nuo kros­nies, a vėliau, jau aidama makyklan, kreidas nusvogdavau. Man labai skanu buva. Teip išsigelbėjau. Ir va tebegyvenu kiek metų“, – šypsojo­si moteris. Kai vėliau Utenoje dir­bo siuvėja, reikėjo sveikatą tikrintis. Padarę nuotrauką gydytojai klausė: „Kada sirgai džiova?“ „Aš dar plau­čių uždegimu nesirgau“, – sulauk­davo atsakymo.

Siuvėjauti išmokė… savos kelnės

O. Radžiūnienė teigė, kad anksčiau „buvo mada“ važiuoti uždarbiauti į Rusiją. Tėvui jau­nam teko pabūti Sibire. Nebu­vo lengva. Teko net pabadauti. Tėvas pasakojo, kaip iš šiukšlių krūvos rankiojosi bulvių lupe­nas, jas nusiplovė, išsivirė ir taip gelbėjosi nuo bado. Buvo nusi­pirkęs ir arklio mėsos, nes turbūt kitokios nebuvo. Savaitę virė: paverda, apgraužia gabalą – ir vėl verda, ir vėl graužia. Ne iš gero gyvenimo sumąstė būti siu­vėju: nusimovė kelnes, išsiardė, pasidarė pagal jas iškarpas. Vė­liau kiek prakutęs ėmė rusų vai­kus rusiškai mokyti. Dukra at­siminė tėvą gražiai rašius, tik pyko, kad jos rusiškai neišmokė.

Tėvas šeimą aprūpindavo ne tik mediniais kuntapliokais bre­zentiniu viršum – ir vailokus mo­kėjo velti, žmonių „privažiuo­dava iš visur – eilės būdava“… Vilnos, kuri, beje, turėjo veltis (buvo ir tokios, kuri nesivelda­vo), klientai atsiveždavo patys. „Kų tėtė paimdava, tų padirbda­va“, – apie gabų J. Vilkauską sakė dukra.

Tėvas liko tėviškėje, ulyčioj. Kiti išsikėlė, o jis liko. Pats didelį molinį tvartą pasistatė. Pašneko­vė atsiminė, kaip gamino molio masę: arklys ėjo ratu ir kanopo­mis minkė molį, sumaišytą su vandeniu ir smulkintais šiaudais.

Tiesa, O. Radžiūnienės gimtoji sodyba yra ne tie namai, kuriuo­se ji dabar gyvena. Jie visai neto­li. Kai tėvas numirė, pašnekovė netrukus mamą pasiėmė į Ute­ną, o gimtuosius namus pardavė, tačiau žemę pasiliko, padalijo ją savo vaikams. Dabar ir pati gyve­na jaunėlio sūnaus namuose, sta­tytuose jos žemėje.

Didžiulėj verboj pasislėpę partizanai

Ne kiekvienas Lietuvos kaimas galėtų pasigirti turintis šimtametį medį, juolab kadagį. O štai Gar­neliuose O. Radžiūnienės žemėje tokia retenybė auga. Net gatvelė pavadinta Kadagių vardu. Devin­tą dešimtį bebaigianti šeiminin­kė negalėjo pasakyti, ar šis medis buvo kieno nors sodintas, ar pats iš sėklos išdygo, tačiau ji žino, kad šiuo spygliuočiu, kaip saugiu žvalgybos postu, naudojosi vieti­niai partizanai. Apie Garnelių ka­dagį pasakojo ir O. Šyvienė: „Kai nuveidavau pas dantistį, tai ana vis klausdava, ar tebėra Garna­liuos kadugys. Ale aš, vėpla, ne­paklausiau, kų žina ape jį! Ne­paklausiau tas dantistes, nes ana jauna ir vis manįs klausdava. Kai mūsiškiai slapstės, atsisėsdava ėgliuj šitan ir stebėdava, kas kur dedas. Kur kas važiuoja, ar skre­bai plentu važiuodava. Nors ne­buva čia plenta – kelalis buva. Sulipa, palieka šautuvus ir kaba ti – saugi vieta. Iš mažuotės šitų medį pažinojam – mum raikda­va Verbon šita ėgliaus pasiskint, ait bažnyčian. Gyvena tinai tokia babutė su gryčelu. Nelabai ana duodava: „Neaplaužykit, neru­šiokit!“ Tas babutes nebėr, saniai numirus. Bet ne ana sadina – nėr žinias, ar anas pats išdyga.

Beje, visai netoli O. Radžiūnie­nės namų, miškelyje, skiriančia­me jos sodybą nuo pagrindinio kelio, auga didelė šakota pušis, į kurią senolė lipdavo dar vai­kas būdama ant šakų pasėdėti. Jis taip pat jau turėtų būti perkopęs šimtmečio kartelę. O kiek tolė­liau, pavažiavus plentu link Ute­nos, dešinėje pusėje, atokiau nuo kelio, pamiškėje į dangų stiebiasi didžiulis ąžuolas, tikrai matęs jau ne vieną amžių.

O. Radžiūnienė pasakojo, kad „gali sodu“ buvo ežeriukas. Jos vaikystėje jis jau buvo užaugęs, tačiau ant ežero užsitraukusio­je paklotėje kaimiečiai išpjau­davo eketes ir merkdavo linus. Į vieną jų pašnekovė, gal penkerių metų štuka, vydama paukščiu­ką ir įpuolė. Laimei, kad suspėjo įsitverti aukštos žolės – į riksmą tuoj atskubėjo naujam namui sta­tyti samanas rovęs žmogus. Kaip ežeriukas vadinosi, moteris sakė nežinanti, bet, kai jis tapo raistu, visi praminė Žabaliu.

Kitapus pagrindinio kelio miš­ke yra ežeriukas Malinis (Maly­nas). Jo labai statūs krantai, „nėr žinias, kur ja pabaiga“. O. Ra­džiūnienės brolis ten yra išgel­bėjęs nemokėjusį plaukti draugą.

Dukart sunaikintas kryžius

Anot pašnekovės, tėvo pussese­rė, prieš išvažiuodama su šeima į Braziliją, pavieškelėj pastatė kry­žių. Kai rusai užėjo, jį nuvertė. Gi­minaičiai iš anapus Atlanto prašė, kad jį atstatytų. Ir atstatė, bet jis ir vėl buvo nuverstas. Šį kryžių mi­nėjo ir O. Šyvienė, kuri vaikystėje ganydama karves su kitais vaikais prie jo kalbėdavo poterius.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas