Akcija: ne tik 2,2 proc. metinės terminuotųjų indėlių palūkanos, bet ir nelaimingų atsitikimų draudimas dovanų

Ignalinos kredito unija skelbia akciją: klientai, iki šių metų spalio 1 dienos unijoje padėję terminuotąjį metinį indėlį nuo 9 500 eurų, gaus ne tik ypač palan­kias fiksuotąsias palūkanas nuo 2,2 proc., bet ir ne­laimingų atsitikimų draudimą dovanų!

„Savo klientams siūlome pui­kią progą sukauptas santaupas įdarbinti kitiems metams. Meti­nės fiksuotos indėlio palūkanos nuo 2,2 proc. neleis namie ar atsiskaitomojoje sąskaitoje lai­komiems pinigams nuvertėti ir būti suvalgytiems infliacijos. Bū­tina pabrėžti ir tai, kad toks bū­das taupyti yra visiškai saugus. Indėliai iki 100 tūkst. eurų yra apdrausti valstybės įmonės „In­dėlių ir investicijų draudimas“. Todėl labai kviečiu visus mūsų kraštiečius pasinaudoti šiuo pa­siūlymu ir įdarbinti pinigus“, – sakė Ignalinos kredito unijos administracijos vadovė Violeta Čeponienė.

Pasiūlymu pasinaudoję žmo­nės papildomai gaus ir vertin­gą dovaną – draudimo ben­drovės „Compensa Vienna Insurance Group“ nelaimingų at­sitikimų draudimą.

„Rudenį vaikai grįžta į moky­klas bei būrelius, o jų energija ir aktyvumas kartais, deja, virsta traumomis. Be to, artėja šaltasis metų laikotarpis, kurio metu sli­dūs šaligatviai ir keliai taip pat iškrečia nemalonių staigmenų. Kalbu apie susižeidimus pasly­dus ar griuvus. Tad nelaimingo atsitikimo draudimas – puiki do­vana sau ar savo šeimos nariui. Nerizikuokime sveikata, bran­giausiu savo turtu“, – kalbėjo V. Čeponienė.

Pasiūlymo sąlygos:

• pasiūlymo laikotarpis: nuo rug­pjūčio 20 iki spalio 1 d.;

• pasiūlymas galioja atvykus į Ignalinos kredito unijos centrinę būstinę ar regioninius skyrius;

• pasiūlymas taikomas:

• naujai padedamiems terminuotiesiems indėliams, ku­rių suma ne mažesnė nei 9 500 eurų, o terminas ne trumpesnis nei 12 mėn.;

• naujiems bei esamiems Ignalinos kredito unijos nariams, kai lėšos į indėlį yra įnešamos ne iš Ignalinos kredito unijoje pa­sibaigusio terminuotojo indėlio lėšų;

• išimtis: pasibaigus ter­minuotajam indėliui akcijos są­lygos (palūkanų normos) galioja papildomai papildžius terminuo­tąjį indėlį ne mažesne nei 50 proc. dydžio pasibaigusio termi­nuotojo indėlio suma.

• draudimo paslauga dovanoja­ma fiziniams asmenims;

• draudžiami asmenys: suau­gę (18 iki 70 m.) ir vaikai (iki 18 m.), kurie atitinka draudimo ri­zikos taisykles. Draudžiama­sis asmuo gali būti: asmuo, pa­dėjęs indėlį, ar indėlį padėjusio asmens šeimos narys, kurį nu­rodo indėlio savininkas (sutuok­tinis (-ė) ar nepilnamečiai vaikai iki 18 m.). Vienas indėlis – vie­nas draudžiamasis asmuo;

• jei indėlis nutraukiamas anks­čiau laiko, draudimo paslauga taip pat nutraukiama anksčiau laiko;

• draudimo paslaugos davėjas – ADB „Compensa Vienna Insu­rance Group“, tel.: 19111, +370 5 2491911 (skambinant iš užsie­nio); zalos@compensa.lt.

Norite pasinaudoti šiuo pasiū­lymu? Susisiekite su Ignalinos kredito unija tel. (8 386) 52 561 arba užsukite į bet kurį mūsų sky­rių Ignalinoje, Utenoje, Zarasuo­se, Visagine, Pabradėje ir Šven­čionyse. Daugiau informacijos rasite unijos interneto svetainėje www.ignalinoskreditounija.lt.

Ignalinos kredito unija yra Lie­tuvos Respublikos indėlių drau­dimo sistemos dalyvė. Detali in­formacija pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ svetainė­je www.iidraudimas.lt.

Ignalinos kredito unijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas