Nuolatinis tobulėjimas – neatsiejama grožio industrijos dalis

Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek Utenoje grožio indus­trijos specialisčių išties daug. Vienos specializuojasi makiažo, kitos pedikiūro-manikiūro, dar kitos – plau­kų dažymo bei šukavimo srityje. Žinoma, yra grožio salonų, kur šios visos ir dar daugiau paslaugų atlie­kamos po vienu stogu. Daug specialisčių, tačiau dar daugiau priemonių. Dar daugiau jų ateina į rinką, to­dėl nuolatinis tobulėjimas ir mokymai yra neatsieja­ma grožio industrijos dalis.

Pastebėjusi, kad Utenoje trūks­ta mokymų, žinių ir patirties šia tema, UAB „Rigera“ parašė pro­jektą „Dalinamės patirtimi, stipri­name jaunus verslus“ 08.6.1-ES­FA-T-927-01-0035. Projektas prasidėjo dar prieš pandemiją, 2019 metais, ir dabar jau baigiasi.

Grožio industrija nuolat kinta, at­siranda naujų preparatų, įrangos, o norint teikti aukščiausios koky­bės paslaugas reikia nuolatos to­bulintis bei gilinti savo žinias. To­dėl įgyvendinant projekto veiklas buvo pasitelkti ilgametę patirtį grožio srityje turintys lektoriai bei mentoriai. Kitas ne mažiau džiugi­nantis projekto pasiektas uždavi­nys – pagalba jauniems verslams ir tik pradedančioms specialistėms įsitvirtinti rinkoje. Jauniems grožio specialistams trūksta žinių, o jas pagilinti labiausiai trukdo finansi­nės galimybės. Dažnai pradedan­tys nuosavą verslą asmenys, ypač veikiantys savarankiškai, stokoja žinių ir praktinių įgūdžių, galinčių padėti susikurti savo darbo vietą, pritaikytą šiuolaikinei paklausai, teikti kokybiškas, naujausius stan­dartus atitinkančias paslaugas. Kitas pasiektas projekto tikslas – teikti reikalingą konsultacinę, me­todinę ir mokymo pagalbą jaunam grožio paslaugų verslui, stiprin­ti verslo pradžiai reikalingus įgū­džius, sudaryti galimybę naudotis reikiama įranga ir priemonėmis.

Projekto tikslinė grupė: jaunas verslas – fiziniai asmenys, vyk­dantys savarankišką veiklą, bei ju­ridiniai asmenys ir jų darbuotojai, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyven­dinimo teritorija – Utenos miestas. Iki šiol su įvairių sričių lektoriais jau įgyvendinti aštuoni semina­rai, praktiniai mokymai, skirti ben­driesiems verslo bei profesiniams įgūdžiams stiprinti, grožio paslau­goms teikti reikiamų priemonių pri­statymas. Per šiuos trejus metus nuolat vyko ir vyksta individualios bei grupinės konsultacijos. Projek­to veiklose jau dalyvavo 30 jaunų grožio verslų Utenos mieste, ku­riems šios veiklos padėjo sustiprė­ti ir įgauti pasitikėjimo.

Straipsnis parengtas pa­gal projektą „Dalinamės patirti­mi, stipriname jaunus verslus“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0035.

„Rigeros“ inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas