Saugokime save ir kitus!

Šis tebesitęsiantis pandeminis laikotarpis, neri­mas dėl ateities ir nesibaigiančios diskusijos vargi­na visuomenę, išsiilgusią buvusio gyvenimo ritmo. Tačiau visa tai ir toliau tęsis, jei nepasitikėsime vie­ninteliu įmanomu ir mokslu grįstu virusų suvaldy­mo keliu – vakcinacija.

Šiandien kalbinami piliečiai iš skirtingų šalies ra­jonų pasakoja, kokiomis mintimis jie gyvena ir ko­dėl nusprendė vakcinuotis.

„Nenoriu jausti suvaržymų ir apribojimų“

Santa, kilusi iš Daugų, sakė, kad koronavirusu užsi­krėtusi nebuvo, tačiau iš jos artimiausiųjų rato sirgo ke­turių asmenų brolio šeima. „Gerai, kad jie persirgo gana lengvai ir jokių didesnių ne­sklandumų nebuvo“, – ko­mentavo moteris.

Santa, nuo mažens skie­pijama visais rekomenduoja­mais skiepais, teigė, kad kas­met skiepijasi ir nuo gripo, o sprendimą dėl COVID-19 vakcinacijos priimti buvo nesunku.

„Nesu prieš skiepus, tačiau vakcinuotis nuo koronaviru­so pati pirmoji nesiveržiau – ramiai sulaukiau savo eilės. Didžiausią įtaką padarė vie­nintelis faktorius – kad atei­tyje neturėtume dar didesnių apribojimų, nes jų jau ir da­bar yra tiems, kurie nėra per­sirgę ar pasiskiepiję“, – savo nuomone dalijosi Santa. Ji pridėjo, kad pati neturi jokio medicininio išsilavinimo ar profesionalių žinių, todėl ven­gia diskusijų su kitą nuomonę turinčiais asmenimis.

„Galime karantiną paversti blogu sapnu“

Šiaulietis Rokas, dirbantis re­klamos srityje, šiuo metu gyve­na puikiomis nuotaikomis ir pozi­tyviomis mintimis. Jis džiaugiasi, kad vasaros laikotarpiu turėjome minimalius karantino suvaržy­mus, o tai leido buvusioms vei­kloms bei įprastiems pomėgiams sugrįžti į mūsų kasdienybę.

Viso karantino metu pradir­bęs vyras sakė, kad jokių abe­jonių dėl vakcinacijos nekilo: „Daug dirbant ne kartą teko at­sidurti karštuosiuose taškuose, turėti kontaktą su užsikrėtusiais ar persirgusiais, kurių gausu ir giminėje, ir tarp draugų, todėl skiepijimosi klausimo tikrai ilgai nesvarsčiau.“

Jam džiugu, kad supratingų lietuvių vis daugėja ir visi kartu einame bendro tikslo link, tačiau artėjantis ruduo ir šaltasis sezo­nas kelia nerimą.

„Neaišku, koks karantinas šį kartą visų mūsų laukia, ir nesu­prantu tų žmonių, kurie pikty­biškai vengia prisidėti prie ben­dro tikslo“, – sakė jis bei pridūrė, kad į sąmokslo teorijas ir įvairius gandus, susijusius su vakcinaci­ja, žiūri kaip į anekdotus, tačiau pasidaro liūdna tuomet, kai dalis žmonių tai priima rimtai.

„Niekas negali užtikrinti mums mūsų sveikatos gerovės, tik mes patys, todėl reikėtų vado­vautis tik savo paties galva ir netikėti kažkokiomis neaiškio­mis grupėmis. Nuoširdžiai linkiu kiekvienam suprasti, kad šian­dienėje situacijoje vakcina yra pagrindinis ir veiksmingiausias kelias į sveiką bei laisvą ryto­jų. Raginu visus pasiskiepyti ir bendromis jėgomis kuo greičiau karantiną paversti tik blogu sa­pnu“, – teigė Rokas.

Atnaujinti reikalavimai iki rugsėjo 13 d.

Įvertinus galimą riziką dėl sparčiai didėjančio sergančių asmenų skaičiaus, nuo rugpjū­čio 16 d. priimtos papildomos pandemijos valdymo priemonės ir atnaujinti reikalavimai įvai­rioms veikloms.

Nuo šiol galimybių pasas ga­lioja ne tik tiems, kurie yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19, persirgę šiuo virusu ar turi nei­giamą COVID-19 PGR tyrimo rezultatą, bet ir asmenims, tu­rintiems teigiamą serologinio (antikūnų) testo atsakymą. Gali­mybių pasas galios 60 dienų, jei teigiamas šio tyrimo atsakymas yra gautas nuo rugpjūčio 16 d.

Taip pat įsigaliojo pakeitimai renginiams atvirose ir uždarose erdvėse, kino teatrams, vieša­jam maitinimui ir kitoms paslau­goms. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog taikomi skirtingi reikala­vimai, kai aptarnaujami klientai be galimybių paso ir su juo ir kai aptarnaujami klientai tik su ga­limybių pasu. Pavyzdžiui, užda­rose erdvėse aptarnaujant klien­tus su galimybių pasu ir be jo, nosį ir burną dengiančių ap­saugos priemonių dėvėjimas yra privalomas, kai visiems kli­entams su galimybių pasu šios apsaugos priemonės išlieka rekomendacija.

Šiuo metu galiojantys rei­kalavimai keisis nuo rugsė­jo 13 d., kai visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai bus organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asme­nims, kurie atitinka galimybių paso kriterijus.

Daugiau apie atnaujina­mus reikalavimus, nustaty­tas išimtis, neturint galimybių paso, galima sužinoti svetai­nėje www.koronastop.lt arba paskambinus Karštąja linija 1808. Primenama, kad šiais nurodytais kontaktais gali­ma užsiregistruoti vakcinacijai nuo COVID-19.

Taip pat kiekvieną ketvirtadie­nį visose Lietuvos savivaldybėse suteikiama galimybė pasiskiepy­ti be išankstinės registracijos.

Vakcinaciją gyva eile vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilieji vakcinacijos punktai. Jų turo per Lietuvą tvarkaraš­tį rasite https://kraujodonorys­te.lt/vakcinacija/.

Kviečiame tikėti medici­nos mokslu ir pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos, nes tokiu būdu apsaugome ne tik savo, bet ir aplinkinių sveikatą, užti­krinsime saugų gyvenimą be apribojimų.

UDSAM0821/9

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas