XXVI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje – jaudinantys susitikimai

Rugsėjo 9 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje prasidės jau ketvirčio amžiaus tradiciją išlaikantis XXVI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis. Šie­met jis skirtas dviem iškilioms progoms – vargonų mokyklos Lietuvoje 100-mečiui bei Lietuvos muzi­kos ir teatro akademijos (LMTA) vargonų specialy­bės atkūrimo 60-mečiui.

Šios dvi datos neatsiejamos nuo dviejų legendinių asmenybių – Lie­tuvos vargonų pa­triarcho kompozi­toriaus, pedagogo, visuomenės veikė­jo Juozo Naujalio ir profesoriaus Le­opoldo Digrio, ku­ris 1962 metais tuo­metinėje Lietuvos valstybinėje kon­servatorijoje atkūrė vargonų klasę. Bū­tent jis ir išaugino visą Lietuvos var­gonininkų šeimyną, kurią sudaro jau ke­lios kartos. Maestro L. Digrys rugsėjo 8 d. minės 88-ąjį savo gimtadienį!

Jau daug metų festivalį globoja Utenos rajono savi­valdybės meras Alvydas Kati­nas, remia Utenos rajono savi­valdybė. Antrus metus iš eilės pagrindinė festivalio rėmėja – Lietuvos kultūros taryba.

Iškilmingas festivalio pra­džios koncertas žada būti iš­ties įspūdingas. Pirmąkart fes­tivalyje koncertuos Lietuvos nacionalinės filharmonijos ka­merinės muzikos ansamblis „Musica Humana“, kuriam vadovauja obojaus virtuozas profesorius Robertas Beina­ris. Savo kūrybinį kelią pra­dėjęs 1974 metais, kolektyvas po dvejų metų švęs garbin­gą 50-mečio jubiliejų. Utenos Dievo Apvaizdos šventovės vargonus kalbins iškilus Lie­tuvos vargonininkas, vyriau­sias L. Digrio auklėtinis Ge­diminas Kviklys. Jau 40 metų jis yra kolektyvo „Musica Humana“ narys – klavesini­ninkas, daugelio kūrinių aran­žuočių autorius. Dainuos šyp­sena spinduliuojanti solistė Jomantė Šležaitė-Paukštė, ku­rioje apsigyvenę keli talen­tai – dainavimas, šokis, tapy­ba. Ypač ryškiai ji sužibėjo televizijos projekte „Šok su žvaigžde“. Klarnetu gros jau­nosios kartos klarnetininkas Rimvydas Savickas, savo au­klėtinius jau ugdantis LMTA ir Nacionalinėje M. K. Čiur­lionio menų mokykloje. Kon­certe pasirodys ir jo auklė­tinis Anielius Lukošiūnas, skinantis laurus įvairiuo­se konkursuose. Atidarymo šventėje dalyvaus ir ją ves festi­valio garbės ambasadorė aktorė Virginija Kochanskytė.

Rugsėjo 11 d. festivalis at­keliaus į Utenos rajono Su­deikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. Koncerte „Fleitos ir arfos dialogas“ muzikuos duetas H2F – arfininkė Ais­tė Baliunytė-Dailidienė ir flei­tininkas Vytenis Gurstis, kūry­biškai bendradarbiaujantys jau septynerius metus ir kaip due­tas paruošę ne vieną įsiminti­ną programą.

Rugsėjo 18 d. Utenos rajono Užpalių Švč. Trejybės bažny­čioje susirinkusiems klausy­tojams bus pristatyta sakrali­nė impresija „Švytėjęs meile, dalijęs gėrį“, skirta iškilios Lietuvos asmenybės mon­sinjoro Kazimiero Vasiliaus­ko 100-osioms gimimo meti­nėms. Programos sumanytoja ir režisierė monsinjoro bičiu­lė aktorė V. Kochanskytė. Dai­nuos Kauno valstybinio mu­zikinio teatro solistai Rita Preikšaitė ir Andrius Apše­ga, jiems akompanuos Beata Vingraitė-Andriuškevičienė.

Rugsėjo 22 d. minėsime mūsų tautos genijaus M. K.Čiurlionio 147-ąsias gimimo metines. Viena garsiausių Lie­tuvos arfininkių Joana Dau­nytė Utenos meno mokyklos kamerinėje koncertų salėje (senajame pašte) pristatys ar­fai aranžuotus kompozitoriaus kūrinius ir kompaktinę plokš­telę „Legenda apie Čiurlionį“.

Paskutinį rugsėjo sekmadie­nį – 25 d. – festivalis atkeliaus į Utenos rajono Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčią. Muzikuos profesoriaus Vytauto Lands­bergio dukra vargonininkė ir muzikologė Jūratė Landsber­gytė-Becher, kuri yra dauge­lio lietuviškų kūrinių vargo­nams pirmoji atlikėja. Kartu su mama koncerte „Mamos ir sūnaus pasikalbėjimai“ pasi­rodys sūnus – fleitininkas Vy­tautas Oškinis.

Spalio 2 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų šventovė­je skambės sakralios muzikos programa „Serafimų giesmės“, kurią atliks puikūs senosios muzikos interpretavimo profe­sionalai „Duo Barocco“ – ba­rokinis dainininkių Renatos Dubinskaitės ir Saulės Šėrytės duetas bei talentingas jauno­sios kartos vargonininkas Vili­mas Norkūnas.

Iškilmingas festivalio užda­rymas vyks spalio 9 d. Utenos kultūros centre. Kauno valsty­binio muzikinio teatro solis­tų programa „Barokiniai pa­veikslėliai“ tikrai nepaliks nė vieno abejingo. Puošnūs baro­kiniai kostiumai, intriguojan­tis siužetas, puikiai atliekama muzika – nuo V. A. Mocarto iki Kastyčio Kerbedžio jaus­mingų dainų – visa tai telpa į aukščiausio profesionalumo reginį, šventę akims, ausims ir sielai.

Klausytojų laukia septyni nepamirštami ir jaudinantys muzikiniai susitikimai, pui­kūs atlikėjai ir vertinga mu­zika, kurios klausydami įgy­jame vidinės harmonijos bei turtėjame dvasiškai.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas