Tikslas – būti arčiau kliento

Praėjusią savaitę Utenoje (Basanavičiaus g. 133) buvo atidarytas jau septintas Lietuvoje UAB „Do­tnuva Baltic“ filialas. Atidaryme dalyvavo rajono ūkininkai, bendrovės vadovai, Utenos rajono savi­valdybės mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas, Utenos kredito unijos atstovai, kiti svečiai.

UAB „Dotnuva Baltic“ – visose Baltijos šalyse

UAB „Dotnuva Baltic“ yra 25-erius metus veikianti žemės ūkio prekes ir paslaugas siūlan­ti įmonė, turinti atstovybių Lietu­voje, Latvijoje ir Estijoje. Pagrin­dinės veiklos: naujos ir naudotos žemės ūkio technikos pardavi­mas, nuoma, atsarginės dalys ir serviso paslaugos, grūdų ir fermų įranga, sertifikuotų javų, rapsų, pašarinių žolių ir vejų sėklų ruoši­mas bei platinimas.

Įmonės pagrindinė būstinė Do­tnuvoje (Kėdainių r.). Filialai įsikū­rę Pasvalyje, Plungėje, Vilkavišky­je, Joniškyje, Vilniuje, o nuo liepos mėnesio ir Utenoje. Nuo 2010 m. filialai buvo įkurti Latvijoje ir Esti­joje. Visose Baltijos šalyse šiuo metu dirba apie 250 darbuotojų.

Bendrovė „Dotnuva Baltic“ats­tovauja gerai žinomiems pre­kės ženklams „Case IH“, „Kver­neland“, „Agrifac“, „MacDon“, „Cimbria“, „Kongskilde“, „Ein­böck“, „Schäffer“, „Boumatic“, „Pellon“, „DLF Seeds & Science“, „Saaten Union“, DSV, „Maribo“, „Lantmannen“ ir kt.

„Išaugus naujos technikos par­davimams Utenos regione priė­mėme sprendimą būti arčiau kli­entų ir atidarėme naują detalių prekybos vietą Utenoje“, – sakė UAB „Dotnuva Baltic“ Serviso ir atsarginių dalių skyriaus vadovas Jonas Baltaduonis. Pasak jo, pa­grindinis asortimentas – origina­lios ir analoginės atsarginės da­lys, alyva, filtrai, pašarų pakavimo medžiagos, padangos ir dubliavi­mo sistemos. „Aptarnausime Ute­nos, Anykščių, Molėtų, Ignali­nos, Zarasų, Ukmergės rajonus. Turime nemažai lojalių ūkinin­kų, norime kuo sklandžiau ir ope­ratyviau aptarnauti žemės ūkio klientus sezono metu“, – pabrėžė J. Baltaduonis.

UAB „Dotnuva Baltic“ vykdan­tysis direktorius Dangis Valaitis tvirtino, jog Utenos filialo atida­rymas – žingsnis arčiau kliento. „Mūsų tikslas – būti arčiau kliento, suteikti jam kokybiškesnes pas­laugas ir konsultacijas“, – džiaug­damasis naujo filialo atidarymu teigė D. Valaitis. Šiame regione bendrovė mato augantį potenci­alą. „Jau penketą metų matome didėjančius pardavimus, turime puikų technikos pardavimo vady­bininką Marių Stankevičių, kuris per metus sugeba parduoti dau­giau kaip 50 vienetų technikos (traktoriai ir prie jų prikabinami įrenginiai: šienapjovės, grėbliai, presai, plūgai, purkštuvai ir kt. – aut. past.), todėl ir buvo priimtas sprendimas atidaryti filialą Uteno­je“, – aiškino D. Valaitis.

UAB „Dotnuva Baltic“ filialo ati­daryme dalyvavęs Utenos rajo­no savivaldybės mero pavaduo­tojas V. Šeršniovas akcentavo verslo svarbą visam miestui. „No­rėčiau pasidžiaugti tuo, kad įmo­nė, kurios apyvarta apie 100 mili­jonų eurų, įžengė į mūsų miestą. Džiaugiuosi dar ir tuo, kad ši įmo­nė sudarys palankias sąlygas mūsų ūkininkams kuo greičiau ir operatyviau gauti jos teikiamas paslaugas“, – džiūgavo mero pavaduotojas.

Įmonė siūlo naujas technologijas

Šiandien ūkininkas įmonę ren­kasi pagal aptarnavimo kokybę. „Reikia turėti didelį sandėlį detalių, mobilųjį servisą ir, žinoma, jame puikiai pareigas atliekančių žmo­nių“, – teigė UAB „Dotnuva Bal­tic“ vykdantysis direktorius. Pasak jo, svarbu ir ūkininkų konsultavi­mas telefonu. Ir visai nesvarbu, ar tai darbo diena ar sekmadienis. „Mūsų vadybininkai užtikrina pui­kų aptarnavimą, o tai lemia įmo­nės rezultatus“, – sakė D. Valaitis. Jis pridūrė, jog jie turi puikų regi­ono vadybininką Vygintą Raudonį, kuris atsakingas už atsargines da­lis. Utenoje netrukus turėtų atsira­si ir mobilusis servisas, kuris dar labiau padidins įmonės aptarnavi­mo darbų kokybę.

Šiandien labiausiai vertinamas technologinis progresas, todėl svarbu stebėti ūkininkavimo tra­dicijas Europos Sąjungoje. Tai at­sispindi įmonės politikoje. „Mes prieš 20 metų pirmieji pristatėme modernų plūgą Lietuvoje. Tai įmo­nei atnešė tam tikrų dividendų, o šalies ūkiui stiprų žingsnį pirmyn didinant našumą ir efektyvumą.

Šiandien Lietuvoje pastebima tendencija, kad daugelis ūkininkų stengiasi kuo geriau ir ekonomiš­kiau išauginti grūdines kultūras, tai Lietuvos ūkiai sugeba geriau­siai. Todėl dabar „Dotnuva Baltic“ siūlo plačiausią gamą minima­laus dirbimo arba tiesioginės sė­jos technologijų. Pavyzdys: žemę po kombaino įdirbti iki trijų cen­timetrų gylio, naudojant pavirši­nio dirbimo ražienines akėtėles su dviejų eilių diskais „Agrisem“, „Turbomulch“. Šios technologi­jos jau pristatinėjamos klientams ir šis technologinis procesas turi prioritetą. „Kuo toliau, tuo skubiau turime mažinti intensyvų žemės dirbimą, siekdami užkirsti drė­gmės išgaravimą, mažinti eroziją ir organinės anglies praradimus. O toks paviršinis dirbimas akme­nuotam Utenos regionui labai parankus, nes reikia tris kartus mažiau išlaidų degalams, tauso­jamas ne tik laikas, bet ir techni­ka“, – įsitikinęs vykdantysis direk­torius D. Valaitis.

Autoriaus nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas