Nykstanti tėviškė, visa naikinantis karas ir kaip dvarininkas mainė baldus į lašinius

Nors Ruklių senbuvė Genovaitė Veronika Pečiūrienė (Kumelytė) kurį laiką dirbo Kvykliuose (Utenos sen.) bei Utenoje, vyro nenoras vykti į miestą privertė moterį lik­ti gimtajame kaime, į kurį ji planavo nebegrįžti. Pasako­dama apie Ruklius, gyventoja apgailestavo, kad kažka­da neklausė savo tetulytės pasakojimų apie tėviškę, todėl dabar galvoje – tik nuotrupos.

Apleista tėviškė

G. V. Pečiūrienės gimtoji gryčia yra visai netoli nuo jos dabartinių 1964 ar 1965 metais statytų namų. Nepriklausomy­bės pradžioje mama namus pardavė kažkokiems leningra­diečiams, tačiau jų turbūt ten nė kvapo niekada nebuvo – viskas apleista ir griūva. Paš­nekovė sakė negalinti žiūrė­ti į nykstančius namus – nuo mamos mirties praėjo jau 32 metai, o ji ten tebuvo apsilan­kiusi du–tris kartus. Jai geriau atmintyje išlaikyti nuostabius praeities atsiminimus.

Rukliškė pasakojo, kad jos senelis Silva Kumelys išėjo iš ulyčios ir pasistatė namą, la­bai panašų į ankstesnįjį. Su Ona Šiaučiūnaite iš Velaikių (Zarasų r.) susilaukė penkių vaikų: Povilas septyniolikos metų mirė, vyresnioji nutekė­jo į Latviją, pašnekovės tėvas Pranas su broliu Aleksu 1917 metais tarnavo caro armijoje… Aleksas liko Rusijoje, apsigy­veno prie Odesos (Ukraina), o tėvas grįžo į Lietuvą. Išvažia­vo dirbti į Kauną prie kelių, til­tų, tačiau, kai kaime sesuo jau ėmė nebesusitvarkyti viena, žemė buvo aprašyta Pranui – šis sugrįžo tėviškėn. Daug dir­bo: pašalino krūmus, susivežė medieną, bet tuo metu spėjo pasistatyti tik trobą ir pirtį. Tik 1963 metais pasistatė tvartą ir klojimą. Buvo užveisęs gal aš­tuoniasdešimties obelų sodą. Anot pašnekovės, tėvas labai rūpenos ūkiu, norėjo jį palik­ti jaunėliui Algiui, tačiau sū­nus įsikūrė Utenoje ir į tėviškę nebesugrįžo. Mirė P. Kumelys 1974-aisiais.

Nuogos negyvėlių kojos

Pirmą klasę G. Pečiūrienė lan­kė pas Ruklių Baurienę, paskui mokyklą iškėlė į Degsnio dvarą, kuris pašnekovei buvo visai arti.

Pabaigusi keturis skyrius, ke­tino mokslus tęsti Daugailiuo­se, tačiau kartą „žiemos laike“ eidama iš mokyklos pamatė ve­žamus, anot jos, „ban­ditų“ kūnus. Vaizdas, kai iš ro­gučių nuogos jų kojos vilkosi žeme, vaiką taip sukrėtė, kad jis apsirgo ir tik kitais metais, kai Sudeikiuose atidarė sep­tynmetę, vėl galėjo mokytis (beje, ten pratęsti mokslų ėjo ir septyniolikmečiai, ir dvide­šimtmečiai). Pabaigusi Sudei­kiuose, pradėjo eiti į vidurinę Užpaliuose, bet „susirgo plau­čiais“, tik Antalieptės gydyto­jas Vaičiulis „atratavojo“. Dėl ligos tėvai dukros į mokyklą nebeleido, o ši atsiminė, kad labai gerai sekėsi matematika, bet nesisekė kalbos.

Visa naikinantis karas

Karą pašnekovė atsimena gana ryškiai. Versdami me­džius riaumojo tankai, ūžė lėktuvai, Kumeliai slėpėsi iš­sikastame bunkeryje, prie jų namų vokiečiai kasė apkasus… Kumelienė, galvodama, kad naujos trobos neatlaikys mū­šio, išnešė nuo palangių gėles. Užsidegė Kaminsko, Tamo­šiūno, kitų trobos, o į Kumelių trobą, laimei, pataikė tik vie­na skeveldra. Po mūšio rado­si ir užmuštų, kai kuriuos juos palaidojo vietiniai. Piemenu­kai sodindavo gėlytes ant tri­jų kareivių kapo, ten ir gyvu­lių neleisdavo, vienas kareivis palaidotas raiste. Tai buvo vo­kiečių karių palaikai, kuriuos praėjusio amžiaus septinta­jame dešimtmetyje iškasė ir išvežė.

„Dabar aš vaikams tankiai sakau: „Blogai visa: mais­to kainas kelia… Jūs kaip no­rit sakykit, nėra tvarkos. Bet tik ne karas. Tai dar mažna gyvint. Jei norėsi, tai ir pasiso­dinsi kažką, bet kai karas pra­eina, tai tikrai baisu. Nieko ne­bijau taip, kaip karo. Žmogų, būna, užklumpa bėda, bet iš­sikapstai, o jei karas užeina, tai viskas“, – kalbėjo Ruklių senbuvė.

Iš kur išbėgo, ten ir sugrįžo

Kai G. V. Pečiūrienė apsir­go ir nebėjo į mokyklą, iš kar­to tapo kolūkiete, tačiau tėvas pakalbėjo su kolūkio pirmi­ninku Bagočiūnu ir šis išlei­do iš kolūkio – galėjo eiti kur nori. Pasimokė šiek tiek siūti pas tokią Grigaliūnienę. „Kur­gi tu namie siūsi? Šieną reikia tvarkyti: „Eik, Gene, padėk!“ Tiktai naktimis gali siūti, bet naktį reikia miegoti. O kas per uždarbis? Dievuliau, sukny­tę pasiuvai – rublis! Visi gi biedni! Imsi brungiai, niekas neduos!“ – guodėsi moteris, prisiminusi siuvėjavimą.

Tada mergina, gal klasės draugės patarta, ėmė ieško­tis pardavėjo darbo. Nuvažia­vo į kooperatyvo parduotu­vę Antalgėje (Leliūnų sen.) ir ten gavo darbą. Šiek tiek ap­mokė, bet nespėjo nė kojų ap­šilti, kai Kvykliuose išplėšė parduotuvę. Sunku žaliai par­davėjai buvo, bet kitos išeities nebuvo – išmoko skaičiuoti skaitliukais per dieną. Revizo­rius Ramonas iš Utenos naujai darbuotojai tepatarė: „Vaikel, tu tik dirbk teisingai ir nie­kur neprapulsi. Nedaryk jo­kių machinacijų. Jei ir apsirik­si, čia nedidelė apyvarta – tai vienon, tai kiton pusėn keliom kapeikom.“ G. V. Pečiūrienė nežinojo, kam dėkoti, bet apie aštuonerius metus pradirbusi Kvykliuose pardavėja niekada neturėjo jokio trūkumo. Tada buvo perkelta dirbti į ką tik atidarytą gastronomą Uteno­je, tačiau ten buvo didelė be­tvarkė, tad ji nepanoro tokio­je įstaigoje dirbti. Vis dėlto iš kooperatyvo taip lengvai neiš­eisi, teko skųstis rajkome. Tik pritarus rajkopsąjungos pirmi­ninkui, moteris perėjo dirbti į bazę, dirbo galanterijoje.

Ir nors, pasak pašnekovės, ji jau buvo peržegnojusi Ru­klius, buvo tikimybė gauti geriau apmokamas inkasato­riaus pareigas, buto liko lauk­ti mažiau nei metus, bet grįžo į gimtąjį kaimą. „Likimas“, – įstikinusi rukliškė. – Mano buvo apskaičiuota ir užumirš­ta – Rukliuos nebegrįšiu. Ir norėk, ir nenorėk, o išeina.“ Su savo būsimu vyru drau­gavo ilgai – devynerius me­tus. Būtent jis po vestuvių ir užsispyrė į miestą neiti. Dir­bo traktorininku kolūkyje, o ji pati vos ne ketvirtį am­žiaus sukosi kai­mo pieninėje. Iš viso išdirbo 35 metus, dar ir į pensiją prie sovietų spėjo išeiti.

Lašininiai baldai

Netoli pašne­kovės tėviškės – Degsnio dvaras. Buvo jis labai apgriuvęs, tačiau kolūkio pirmi­ninkas Kavolė­lis ėmėsi inicia­tyvos jį atstatyti. Iš pradžių dva­re buvo įreng­ti butai, paskui – kultūros namai, kontora, biblio­teka, parduotuvė, valgykla. Dvaras iš pradžių pri­klausė Kazlams, paskui jis parduotas Snukiškiui. Užė­jus sovietams, Snukiškis su bernioku pabėgo, o Snukiškie­nė su dukterimi išvežtos. Taip pat išvežta ir kita jau už Buro­ko ištekėjusi dukra su šeima. Beje, Kazlui turbūt buvo sudė­tinga išsivežti visus parduo­damo dvaro baldus, tad kai ku­riuos jis pardavė ir net išmainė į lašinius pašnekovės tėvui.

Paauglystėje pašnekovė su­skaičiavo Rukliuose apie 50 vienkiemių. Paskui jie ėmė nykti: senieji gyventojai

išmirė, o jų vaikai iškeliavo į platųjį pasaulį. Pavyzdžiui, iš Mališausko septynių–aš­tuonių vaikų nė vieno gim­tuosiuose namuose neliko. Ir tokių buvo daug: Araminai, Pakalniai, Ilgarūbiai, Valai­kai, Kumeliai…

Pasak G. V. Pečiūrienės, Kumelių Rukliuose buvo bent penkios trobos: Petro, Antano, Kaziuko, Prano. Vienas gyveno Ubeikienės namuose. Daug Ramelių, Ša­pokų. Kai kurie turėjo ir pra­vardes. Moters tėvą pagal jo tėvą vadino Silvoku, moteris pagal vyro vardą šaukdavo Praniene, Joniene ir t. t.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas