Istorinis pastatas Utenoje atgimsta ir atveria duris į inžinerinių žinių pasaulį

Nors oficialus regioninio STEAM atviros prieigos centro Utenoje atidarymas planuojamas kitų metų pavasarį, praėjusį penktadienį naujos veiklos jau pri­statytos mūsų bendrojo ugdymo mokykloms, švietimo bendruomenei ir rajono valdžios atstovams. Čia bus ugdomi jaunieji inovatoriai – skatinami domėtis tiks­liaisiais mokslais ir, tikimasi, jiems bus padėti svarbūs mokslo pamatai renkantis specialybę. Šiuolaikiškai įkurtoje bei Utenos regiono poreikius atitiksiančioje astrofizikos ir aerokosmonautikos laboratorijoje 7–12 klasių mokiniai mokysis pažinti juos supantį pasau­lį, pažvelgti į mokslą kitu kampu, o galbūt sukurti tai, kas nustebintų net pačius mokslininkus.

Inžinerijos mokslas aukštesniame lygmenyje

Utenos regioninis STEAM cen­tras veiklą pradeda istoriniame pastate – buvusio Utenos dvaro sodybos rūmuose, kurie pamažu keičia savo veidą. Nors statybi­ninkai, kaip planuojama, žada dar kurį laiką čia triūsti, jau yra vizija objekto, tapsiančio mūsų jauno­sios kartos traukos centru.

Kaip pasakojo Utenos švieti­mo centro direktorė Vitalija Bu­janauskienė, STEAM atsiradi­mo Utenoje istorija yra ilga. 2015 metais Švietimo ir mokslo minis­terijoje pradėta vis labiau disku­tuoti, kad Lietuvoje trūksta inži­nerinio mąstymo jaunuolių, kurie pasyviai renkasi ir šios pakrai­pos studijas. Ši problema, anot direktorės, aktuali ir visame pa­saulyje, mat inžinerijos mokslai reikalauja kantrybės, ankstyvo domėjimosi, o šiais laikais ir susi­domėjimas inžinerija itin mažas. Pasaulyje, atsižvelgiant į šią pro­blemą, imta kurti gamtos mokslų centrus, kuriuos pradėjo remti ir verslas.

2016 metais Lietuvoje imta garsiau kalbėti apie regioninių STEAM kūrimą. Diskutuojant šia tema, Utenos rajono savival­dybės meras Alvydas Katinas pasiūlė įkurti tokį centrą Uteno­je. STEAM centrai pamažu ėmė kurtis ir trijuose šalies didmies­čiuose bei septyniuose regionų miestuose, kuriuose steigiamos keturios laboratorijos: biologi­jos–chemijos, fizikos–inžineri­jos, robotikos–IT ir viena specia­lizuota, atitinkanti atskiro regiono poreikius. „O mes turime unikalų viso Aukštaitijos krašto objektą, garsų ne tik Europoje, bet gal net ir visame pasaulyje. Tai – Molė­tų astronomijos observatorija“, – akcentavo V. Bujanauskienė. Po pasitarimų, svarstymų, diskusijų nuspręsta inžinerijos mokslą šiek tiek aukštesniame lygmenyje pa­demonstruoti būtent mūsų krašte.

Spalio ir lapkričio mėnesiais į STEAM centrą bus pakviesti ne tik mūsų rajono, bet ir kitų aps­krities rajonų mokyklų mokiniai, kurie galės susipažinti su veiklo­mis. Tiesa, pastato remontas dar tęsiasi, laukiama, kol bus paga­minti ir sumontuoti nauji baldai, vėliau bus atvežta ir daugiau mo­dernesnės įrangos. Pagal pareng­tą techninį projektą, STEAM centras įsikurs pirmame aukšte, o antrame bus įrengta nedidelė STEAM laboratorija patiems ma­žiausiems (ikimokyklinukams ir pradinukams) bei įsikurs Utenos švietimo centras.

Visą straipsnį skaitykite antradienio laikraštyje „Utenos diena“.

Autorės nuotr.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas