Dantų protezavimas nemokamai ir paprastesnė gavimo tvarka

Dantų praradimo problema Lietuvoje yra ganėti­nai opi – apie 30 proc. vyresnių nei 65 metų amži­aus lietuvių neturi savų dantų. Netekus kelių ar visų dantų vyksta negrįžtami biologiniai pokyčiai: nyksta žandikaulio kaulas, keičiasi sukandimas, krypsta šalia esantys dantys, likę dantys neat­laiko protezams tenkančio krūvio, sutrinka virškin­imo sistema, taip pat nukenčia žmogaus socialinis gyvenimas. Nesvarbu, kiek ir kurioje vietoje trūksta dantų, šią problemą būtina spręsti nelaukiant.

„Išimamų dantų protezų pa­skirtis – atkurti prarastų dan­tų estetiką bei funkciją, todėl svarbu, kad pacientui parink­tos protezavimo ir dantų sus­tatymo metodikos leistų pritaiky­ti geresnius bei išimamus dantų protezus atitinkančius okliuzijos ir artikuliacijos reikalavimus“, – pasakojo CLINIC | DPC gydyto­ja odontologė Ieva Kumžienė.

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad asmenims, turin­tiems teisę dantis protezuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, t. y. pen­sininkams, vaikams iki 18 metų, asmenims, pripažintiems ne­darbingais arba iš dalies darbin­gais, ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkolog­inės ligos, visose CLINIC | DPC klinikose pirmąjį šių metų ketvirtį išimami dantų protezai bus gam­inami be papildomos priemokos“, – teigė odontologijos klinikų tin­klo pardavimų vadovė Laura Bukaveckienė.

CLINIC | DPC laboratorijoje dir­bantys technikai pasižymi dideliu teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bagažu, kurio dėka pagami­na gerai fiksuojamas, lengvas, estetiškas ir sandariai priglun­dančias prie dantenų išimamų dantų protezų plokšteles. Dan­tų technikai visas plokšteles for­muoja pagal sferinę plokštumą – taip geriau atstatoma kramtymo funkcija. Netinkamai pagamint­as pilnas išimamas dantų pro­tezas, kai netolygiai paskirsto­mas kramtymo krūvis, pagreitina žandikaulio kaulo nykimą.

Pašnekovė tikino, kad klinikos gydytojai odontologai ir dantų technikai glaudžiai bendradar­biauja norėdami užtikrinti koky­bišką darbą ir gamina protezus, kurie ne tik bus patogūs pa­cientui, bet ir grąžins išnykusią kramtymo, kalbos funkciją ir es­tetinį vaizdą.

Nebereikia pas šeimos gydytoją

Sveikatos apsaugos ministeri­ja neseniai paskelbė apie pasikei­tusią tvarką norintiems ir turinti­ems teisę dantis protezuoti PSDF lėšomis. Pasikeitusi tvarka ne tik sumažins darbo krūvius šei­mos gydytojams, bet ir sutrump­ins protezų gavimo procedūrą pacientams. Plačiau apie tai pa­pasakoti sutiko ir mūsų pašne­kovė. „Anksčiau norintiems dantis protezuoti PSDF lėšomis tekda­vo apsilankyti pas šeimos gydy­toją, kuris išrašydavo siuntimą pas odontologą. Po apsilankymo pas odontologą pacientui reikė­davo kreiptis į teritorines ligonių kasas (TLK). Dabar odontologai įgavo teisę be šeimos gydytojo si­untimo suvesti į sistemą reikiamus duomenis ir pasitikrinti, ar pacien­tui priklauso kompensacija. Pirmi­ausia gydytojas odontologas įver­tina paciento burnos ir dantų būklę, tuomet priima sprendimą, koks gydymas bus reikalingas. Jei tai protezavimas, gydytojas tikrina TLK duomenis ir registruo­ja pacientą gydymui, – pasakojo L. Bukaveckienė. – Trumpai tar­iant, viską už jus sutvarkysime mes, jums tereikia apsilankyti vi­enoje iš vienuolikos CLINIC | DPC klinikų.“

Asmenims, kurie turi teisę gauti kompensuojamas dantų proteza­vimo paslaugas ir kuriems buvo nustatytas dantų protezavimo pagrįstumas, nebereikės rašy­ti prašymo įtraukti į laukiančių­jų sąrašą bei laukti TLK patvirtin­imo. Nustačius teisę ir pagrįstumą gydytojams odontologams teliks suvesti duomenis į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradar­biavimo infrastruktūros informac­inę sistemą (ESPBI) ir asmenį užregistruoti Eilių ir atsargų valdy­mo informacinės sistemos Dan­tų protezavimo posistemyje (EVIS DP).

Dažniausiai pacientų užduodami klausimai

Pasikeitusios sąlygos daliai pa­cientų sukėlė sumaišties ir pa­liko neatsakytų klausimų, todėl CLINIC | DPC klinikos atstovė pa­sistengė atsakyti į dažniausiai pa­sitaikančius.

Kas turi teisę į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą dantų protezavimą?

L. Bukaveckienė teigė, kad dažniausiai žmonės net nežino, jog jiems priklauso TLK kompen­sacija. „Neretai sulaukiame skambučių, kai laikraštyje per­skaitę skelbimą žmonės tikslina­si, ar nemokamai dedame dantis. Trumpas atsakymas – dedame, tačiau ne visiems. Tokią teisę turi šie apdraustieji: asmenys, kuriems sukako senatvės pen­sijos amžius; vaikai iki 18 metų; asmenys, pripažinti nedarbin­gais arba iš dalies darbingais; asmenys, kuriems buvo taiky­tas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.“

Ką daryti, jeigu noriu gauti pro­tezavimo kompensaciją?

Pirmiausia reikia kreiptis į odon­tologą, kuris pasirašęs sutartį su TLK. Klinikų tinklas CLINIC | DPC tokią sutartį sudaręs, todėl norint gauti protezavimo paslaugas ga­lima kreiptis į bet kuriame mieste esančią mūsų kliniką, kurioje gy­dytojas nustatys, ar asmeniui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos.

Kokią sumą kompensuoja vals­tybė? Ar man reikės primokėti?

Pensininkams, vaikams iki 18 metų, neįgaliesiems ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, išimamus dan­tų protezus CLINIC | DPC klini­kose odontologai, sutvarkę visus reikiamus dokumentus, paga­mins nemokamai.

Ką reikia žinoti norint pradėti gydymą CLINIC | DPC klinikose?

Pašnekovės teigimu, protezų kompensaciją norintys gauti as­menys tiesiog turėtų paskambin­ti klinikos telefonu 8 632 00 005 ir pasikonsultuoti.

Konsultuokitės nuotoliniu būdu

Puikiai suprantame, kad si­aučiant antrajai koronaviru­so bangai ir šalį sukausčius karantinui, apsilankymai pas odontologą gali tapti tikru iššūk­iu. Besirūpindami savo pacientų saugumu ir norėdami suteikti kuo didesnį patogumą, siūlome nuotolines konsultacijas inter­netu. Net neabejojame, kad jau­niems pacientams tokia paslau­ga nekelia jokios nuostabos, tačiau ja pasinaudoti skatina­me ne tik jaunuolius, bet ir jų garbaus amžiaus artimuosius. Išklausysime nusiskundimus ir lūkesčius, supažindinsime su gydymo galimybėmis. Beliks tik išsirinkti tinkamą laiką ir at­vykti gydytis! Vadovaujamės principu, kad nėra padėties be išeities, todėl imamės visų prie­monių, kad šiuo nestabiliu laiko­tarpiu mūsų pacientai susidurtų su kuo mažiau sunkumų. Gal­vojate apie išimamus dan­tų protezus, o gal tokių reikia jūsų artimajam? Susisiekite su CLINIC | DPC klinikos darbuo­tojais, kurie atsakys į visus iški­lusius klausimus.

CLINIC | DPC inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas