Utenos ligoninė pasiruošusi COVID-19 antpuoliui

Kol pietų Europą siaubia koronavirusas, Lietuvoje dar ganėtinai ramu. Ten aukos skaičiuojamos tūks­tančiais, o mūsų šalyje kol kas – dešimtimis. Tiesa, visos gydymo ir kitos pirmame kovos su COVID-19 fronte esančios įstaigos Lietuvoje ruošiasi atsakin­gai ir kruopščiai. Ne išimtis ir Utenos ligoninė, kuri ne tik pertvarkė savo darbą budėjimo režimu, bet ir nuo praėjusio penktadienio ruošia visus darbuotojus tam atvejui, jei prireiktų bet kurių gydančių rankų. Tuo „Utenos diena“ domėjosi plačiau.

Į ligoninę – tik pro vienas duris

Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dirbanti bendrosios praktikos slaugytoja Laima Kau­šylienė pasakojo apie naują tvar­ką skyriuje. Anot jos, šiuo metu į ligoninę galima patekti tik per Priėmimo-skubios pagal­bos skyrių. Čia užėję pacientai pirmiausia privalo dezinfekuo­ti rankas. Tada nuėję prie tele­fono darbuotojams paaiškina, dėl ko kreipiasi. Kiekvienam atvykusiajam, pasak ligoni­nės darbuotojos, duodama už­pildyti anketa, matuojama tem­peratūra. Kaip aiškino moteris, visi besikreipiantieji turi dėvė­ti kaukes, jei jos neturi – ji jam duodama. Jei pacientas nekarš­čiuoja, jis nukreipiamas pas ati­tinkamą gydytoją. Jei kreipiasi pacientas su siuntimu, kuriam paskirtas tyrimas ar konsultaci­ja, pirmiausia paimamas siunti­mas ir tik tada žmogus įleidžia­mas į ligoninę. Jei žmogus turi temperatūros, jo paprašoma į li­goninę užeiti pro centrines du­ris. Ten karščiuojantiems paci­entams paruoštas kabinetas, kur laikomasi visų būtinų saugos priemonių. Kabinete paimami COVID-19 ir gripo tyrimai. Jis aprūpintas visa reikalinga įran­ga: dirbtinės plaučių ventiliaci­jos aparatu, automatiniu išori­niu defibriliatoriumi, echoskopu ir kt. Atlikus tyrimus, karščiuo­jantį pacientą apžiūri apsaugos priemones dėvintis gydytojas, kuris sprendžia, ką daryti to­liau: jei pasireiškė akivaizdūs ligos simptomai, siųsti jį į vieną iš Lietuvos ligoninių, priiman­čių koronavirusu sergančius pa­cientus, ar tiesiog laukti tyrimų rezultatų.
Kaip sakė L. Kaušylienė, to­kie laukti palikti pacientai specialiu liftu, užprogramuotu sto­ti tik viename aukšte, keliami į penktą aukštą, kur jiems pa­ruoštos palatos. Utenos ligoni­nės direktorius Dalius Drunga sakė gavęs informaciją, kad vi­rusas kyla į viršų, todėl buvo pa­sirinktas būtent viršutinis pasta­to aukštas. Čia pacientai laukia tyrimų atsakymų, o tada nukrei­piami pagal gautus rezultatus – jei COVID-19 tyrimas būtų tei­giamas, jie būtų vežami į vieną iš penkių Lietuvos ligoninių, jei ne – gydomi Utenoje. Tuo metu, kai ten lankėsi „Utenos dienos“ žurnalistai, skyriuje gulėjo trys pacientai. Beje, vadovo teigi­mu, šiuo metu ligoninė turi 12 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, dar vieną planuoja nu­sipirkti, o aštuonis turėtų gauti iš valstybės rezervo.

Ligoninėje – minimalus darbuotojų skaičius

D. Drunga pabrėžė, kad ligo­ninėje ir toliau teikiamos visos būtinos paslaugos: chirurgijos, traumatologijos, neurologijos, akušerijos-ginekologijos ir ki­tos, ir pridūrė, kad atidžiau žiū­rima, jog į ligoninę nepatektų tie, kas neturi patekti. Anot gy­dymo įstaigos vadovo, jei pri­reiktų suteikti kitas paslaugas COVID-19 užsikrėtusiam as­meniui (pvz., gimdyvei, turin­čiai šį virusą), tokie pacientai būtų gabenami į Respubliki­nę Panevėžio ligoninę, turinčią specialią operacinę, reanimaciją ir akušerinę gimdyklą.
Direktorius priminė, kad jau daugiau nei savaitę ligoninė dirba budėjimo principu, t. y. skyriuje budi tik trys darbuo­tojai – gydytojas, slaugytoja ir slaugytojos padėjėja. Bendrų­jų reikalų skyriuje, prižiūrinčia­me visų ligoninės vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų veiklą, taip pat vienu metu dir­ba tik du darbuotojai. „Taip tiki­mės išvengti keblios situacijos, jei tektų karantinuoti visą ar dalį personalo, – aiškino D. Drun­ga. – Šiuo atveju tektų nuo dar­bo atitraukti tik kelis tiesiogiai kontaktavusius asmenis.“ Paš­nekovas sakė, kad nors šiuo metu ligoninėje guli tik sun­kūs prie lovos prikaustyti ligo­niai, visgi atmintina, jog reikėtų be reikalo nešmirinėti po ligoni­nę, lankytojai ir bet kokie mais­to ar daiktų perdavimai taip pat draudžiami. Beje, ligoninės ko­ridoriuose neįprastai tuščia, tik sutikta namo išleidžiama vilnie­tė Valerija gyrė Utenos ligoni­nę, jos personalą. Senolė deja­vo, kad bėgo nuo koronaviruso išvykdama iš sostinės į kaimą, bet netikėtai sunegalavo.

Senoliai – iškeliami

D. Drunga priminė, kad vei­kia nuotolinės konsultacijos telefonu su Utenos ligoninės Konsultacijų poliklinikos gy­dytojais. Grafiką su telefonų numeriais, kada Utenos ligoni­nės gydytojai konsultuoja pa­cientus, „Utenos diena“ spaus­dino kovo 21 dieną Nr. 22. „Galima tartis su gydytojais kardiologais, nefrologais, pul­monologais, endokrinologais ir neurologais, – vardijo paš­nekovas. – Jeigu sakysite, kad konsultacija telefonu never­tinga, aš sutiksiu tik iš dalies. Kiekvienos nuotolinės konsul­tacijos metu nusprendęs, kad pacientą reikia ištirti, apžiūrėti, gydytojas jį kviečiasi ir atlie­ka tai, kas būtina. Pažymimas preliminarus atvykimo laikas ir pacientas įleidžiamas.“
Direktorius priminė, kad svei­katos apsaugos ministro spren­dimu uždaromi visi Reabili­tacijos skyriai ir ten įkuriami skyriai pacientams, kuriems pa­sireiškia lengvi koronaviruso sukeltos infekcijos simptomai. Kadangi Utenoje Reabilitacijos skyrius dalijasi patalpas su Ute­nos socialinės globos namais, gydyti COVID-19 pacientų čia neįmanoma. Todėl, pasak paš­nekovo, nuspręsta Palaikomo­jo gydymo ir slaugos sektoriaus pacientus iškelti į Reabilitaci­jos skyrių, o vietoj jų įkurdinti koronavirusu sergančius uteniš­kius, jei to kada nors prireiktų.

Rengia mūšiui visus

Nuo penktadienio, įstai­gos vadovo teigimu, ligoninė­je vyksta nuotoliniai mokymai, kuriuose visi ligoninės medi­kai – gydytojai ir slaugytojai – mokomi atskirti COVID-19 po­žymius, suteikti šia infekcija sergančiam žmogui pagalbą ir naudotis dirbtinės plaučių ven­tiliacijos aparatu.
D. Drunga prisiminė interne­te matytą šūkį ir kartu palinkė­jo uteniškiams: „Mes liekame darbe dėl jūsų, jūs likite namie dėl mūsų!“

Vytauto Ridiko nuotr.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas