Utenoje statomi mechaniniai biologiniai apdorojimo įrenginiai

Blogėjant atliekų sudėčiai ir mažėjant gamtos ištekliams, ieškoma vis naujų būdų, kaip išspręsti atliekų tvarkymo problemą. Vienas iš Utenoje realizuojamų sprendimų, leidžiantis įgyvendinti darnios plėtros principus, yra atliekų pavertimas naudingais ištekliais, naujoms medžiagoms ir energijai išgauti. Vertinant dabartines tendencijas atliekų tvarkymo srityje Europoje teigiama, kad viena pagrindinių priemonių atliekas paversti naudingais ištekliais yra atliekų mechaninis biologinis apdorojimas (MBA). Rugsėjo mėnesio pabaigoje Utenos regioniniame nepavojingų atliekų centre (URATC) oficialiai paskelbta mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos pradžia.

 

Modernizuoja atliekų tvarkymą

URARC jau prieš metus pradėjo vykdyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą bei modernizavimą. Taip siekiama sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą regione, kuri leistų užtikrinti LR Vyriausybės patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, t. y. iki 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 35 proc. biologiškai skaidžių atliekų ir iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. visų komunalinių atliekų.
Vykdant minėtą planą, jau pradėti statyti mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai. Taip pat ketinama vykdyti komunalinių atliekų biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo su energijos gamyba, visiškai ją stabilizuojant. MBA įrenginiai turi užtikrinti tolygų viso atliekų srauto apdorojimą, atsižvelgiant į sezoninę atliekų kiekio ir sudėties kaitą.

MBA apdorojimas

MBA įrenginiuose atliekos apdorojamos mechaniškai ir biologiškai. Taikant mechaninį apdorojimą, atliekos bus rūšiuojamos. Visų pirma atliekos skirstomos pagal dydį ir tankį. Dabartiniu metu automatinio rūšiavimo metodai yra pasiekę labai aukštą technologinį lygį. Atliekos rūšiuojamos atsižvelgiant į jų magnetines savybes, elektrinį ir optinį laidumą, tankį, svorį ir kitas savybes.
Biologiškai skaidžios atliekos turėtų būti apdorojamos biologinio džiovinimo būdu. Atliekos sukraunamos į specialias talpas, kuriose, panaudojant natūraliai proceso metu išsiskiriančią šilumą, atliekos bus džiovinamos. Sumažėjus drėgmei, padidės šių atliekų energetinė vertė. Išsiskirianti iš biologinio džiovinimo įrenginių drėgmė valoma biofiltrais, kad į aplinką nesklistų nemalonių kvapų.
Po mechaninio biologinio apdorojimo išskiriami keli pagrindiniai srautai. Dalis tam tinkamų atliekų, turinčių energetinę vertę, turi būti skiriama energijos gavybai. Tokia nuostata yra užtvirtinta Valstybiniame strateginiame plane. Kita dalis – antrinės žaliavos, perduodamos perdirbėjams. Nedidelė dalis likusių niekam netinkamų atliekų (iki 20 proc.) keliauja į sąvartyną. Tokiu būdu, įgyvendinus projektą, atliekos taps naujų medžiagų ir energijos ištekliais.

Dėmesys rūšiavimui

Nors vienas svarbiausių atliekų tvarkymo uždavinių – atidus atliekų rūšiavimas, jis nepakankamai atsakingai vertinamas. Lietuvos žalieji atkreipė dėmesį, kad mūsų šalis, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, vis dar išlieka viena iš prasčiausiai atliekas tvarkančių valstybių. Šiuo metu šalyje vienas gyventojas per metus išmeta 450 kilogramų atliekų, tačiau skaičiuojama, kad išrūšiuotos atliekos sudaro tik 19 kilogramų vienam gyventojui. 85 proc. atliekų, jas išrūšiavus, galėtų būti perdirbamos, tačiau dabar jos, patekusios į bendrą atliekų srautą, yra pašalinamos sąvartynuose.
Skaičiuojama, kad 60 procentų atliekų iš bendro jų srauto gali būti perdirbama. Gamtoje viskas glaudžiai susiję tarpusavyje, tad nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos atliekos ne tik augina sąvartynų kalnus, bet ir teršia aplinką – kenksmingos medžiagos patenka į dirvožemį ir gruntinius vandenis, sunkieji metalai ir kitos kenksmingos medžiagos teršia orą, geriamąjį vandenį ir maistą. Tik tinkamas atliekų rūšiavimas ir atsakingas jų perdirbimas gali padėti apsaugoti gamtą nuo taršos ir tausoti jos išteklius, nes perdirbant gaunamos antrinės žaliavos gali būti panaudojamos dar kartą.         

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas