Tarybos posėdyje buvo sprendžiami uteniškiams svarbūs klausimai

Šiandien vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdyje politikai svarstė 32 klausimus, iš kurių dvi informacijas. Spręsti rajono problemų susirinko 20 rajono išrinktųjų. Posėdis vėl prasidėjo nuo sveikinimų, šįkart padėka ir ženkleliu su Utenos simbolika apdovanota Utenos vietos veiklos grupės vadovė Jolita Umbasienė, nedalyvavusi rajonui nusipelniusių žmonių pagerbimo šventėje.

Gyventojai skatinami jungtis prie centralizuotų inžinerinių tinklų

Pratęstas kompensacijų taikymo pastatų savininkams už prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotėkų tinklų laikotarpis.
Šiuo sprendimu siekiama paskatinti gyventojus greičiau prisijungti prie centralizuotų inžinerinių tinklų, prailginant prisijungimo kompensacijų taikymo terminą, iki 2014 m. gruodžio 5 d., nes iki to laiko turi būti baigti vandentiekio ir nuotėkų tinklų tiesimo darbai. Utenos rajono savivaldybė kartu su UAB „Utenos vandenys” vykdė projektą „Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra Utenos rajone”. Dalyje projekto atkarpų jau dabar galimas prisijungimas prie centralizuotų inžinerinių tinklų. Prieš tai buvusių projektų prisijungimų prie centralizuotų inžinerinių tinklų galimybės taip pat dar nėra pilnai išnaudotos, yra teritorijų bei atkarpų, kuriose tik dabar nutiesti magistraliniai tinklai.
Dalis gyventojų, norėdami prisijungti prie nuotėkų tvarkymo infrastruktūros turi įsigyti nuotėkų siurblį, kuris padidina išlaidas, todėl porą mėnesių pratęstas ir laikotarpis, kai bus iš dalies kompensuotos gyventojų patirtos prisijungimo prie centralizuotų tinklų išlaidos, kuomet prisijungiant prie nuotėkų tvarkymo infrastruktūros papildomai reikalinga įsigyti nuotėkų siurblį. Nustatyta pastatų savininkams (fiziniams asmenims) piniginė kompensacija – 350,00 Lt. už įsigytą ir sumontuotą nuotėkų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie UAB „Utenos vandenys” eksploatuojamos nuotėkų tvarkymo infrastruktūros.
Norint gauti kompensaciją, nuotėkų siurblys turi būti įsigyjamas nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2014 m. gruodžio 5 d. Dokumentus dėl kompensacijų taikymo priima Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2014 m. gruodžio 15 d.

Įstaigos pritrūko darbuotojų

Savivaldybės administracija nusprendė, kad atsirado poreikis patikslinti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių. Su tokiu siūlymu administracija kreipėsi į Tarybą.
Posėdyje paaiškinta, kad Utenos „Žiburio” pradinėje mokykloje yra 15 mokinių, turinčių spec. poreikių, todėl nuo rugsėjo 1 d. čia atsirado viena mokytojo padėjėjo pareigybė, kuri bus finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų.
Leliūnų seniūnijai išsikėlus į naujas patalpas, Leliūnų socialinės globos namai atlaisvintose patalpose turi galimybę apgyvendinti papildomai 10 gyventojų. Todėl nuspręsta padidinti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių. Savivaldybės administracija tvirtino, kad reikalinga padidinti 2,5 pareigybėmis, iš kurių 2 pareigybės būtų išlaikomos iš gaunamų įstaigos pajamų, o 0,5 pareigybės – iš biudžeto skiriant papildomai 1,3 tūkst. Lt. Į šias papildomas pareigybes priimti darbuotojus planuojama nuo lapkričio 1 d. Be to, įstaigai reikalingi keturi sezoniniai kūrikai šildymo sezonui. Šių pareigybių darbo užmokesčiui 3,9 tūkst. Lt sumažinti asignavimai Leliūnų seniūnijai ir 13 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir „Sodros” įmokoms bus skiriama papildomai.
Keturiomis pareigybėmis didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, siūloma padidinti Utenos socialinių paslaugų centre. Įstaiga planuoja pradėti teikti naują paslaugų rūšį – dienos socialinę globą bei socialinę priežiūrą senyvo amžiaus asmenims bei neįgaliesiems jų namuose. Šios paslaugos teikimui reikalinga papildomos pareigybės. Paslaugą pirktų Utenos rajono savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius, atsiskaitoma būtų iš valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų skirtų lėšų. Papildomo lėšų poreikio darbo užmokesčiui iš rajono biudžeto nereikėtų.
Dar viena įstaiga, pritrūkusi darbuotojų – Utenos kultūros centras. Tarybai buvo paaiškinta, kad čia atidarius naują salę padaugėjo renginių, todėl reikalingas rūbininkas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto. Kultūros centre atsiras viena pareigybė. Lėšų poreikis iš biudžeto metams – 16 tūkst. Lt, o 2014 m.– 3,9 tūkst. Lt.

Buvusiame dvare įkurs mero rezidenciją

Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono paminklotvarkos 2014 – 2016 metų priemonių planą.
Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas atkreipė dėmesį, kad po kultūros paveldo objektų stebėsenos nustatyta, jog buvusios dvaro sodybos Jotaučių kaime pagrindinio pastato stogas vietomis yra kritinės būklės. Jis įspėjo, kad laiku nesiimant remonto po stogu esančios konstrukcijos bus veikiamos nepalankių oro sąlygų, o tai turės įtakos tolesniam šių konstrukcijų yrimui, todėl jau šiemet būtina imtis pagrindinių priemonių norint išsaugoti šio pastato būklę. Kitąmet skirta pinigų suma leistų sutvarkyti užkonservuojant ir apsaugant pastatą nuo yrimo. Stogo remontui šiais metais numatoma skirti 3 tūkst. Lt. Kadangi šiais metais nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nenumato svarstyti naujų objektų, kuriems būtų nustatomos vertingos savybės, nuspręsta lėšas, skirtas šios vertinimo tarybos veiklai, 5 tūkst. Lt, panaudoti minėtos dvaro sodybos stogo remontui bei dar 2 tūkst. Lt trūkstamų kultūros paveldo žyminčių ženklų gamybai.
Albinas Grincevičius domėjosi, kokia savivaldybės vizija ir kas jame vyks sutvarkius dvarą. A. Mitalas pripažino, kad vizijos nėra, o Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas nusijuokė, kad dvare bus įkurta mero rezidencija. Kiek vėliau surimtėjęs meras pakvietė paminklotvarkininkus ir Tarybos narius teikti pasiūlymus, tačiau pripažino, kad tokiems projektams vykdyti vargu ar atsiras lėšų savivaldybės biudžete.

Likviduos dar vieną medicinos punktą

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (Utenos PSPC) kreipėsi į Tarybą, siūlydamas uždaryti Sirutėnų medicinos punktą ir įsteigti bendruomenės slaugytojos kabinetą Sirutėnų bendruomenės patalpose.
Sirutėnų medicinos punktas įsikūręs 5 km atstumu nuo Utenos miesto. Punktui priskirtoje teritorijoje gyvena 570 gyventojų (dauguma sodų bendrijose, iš jų 110 virš 65 metų
amžiaus, 5 naujagimiai), pasirinkusių vaikų ligų gydytojus, dirbančius Utenos PSPC. Pagrindinę gyventojų dalį sudaro darbingo amžiaus žmonės, kurie dirba Utenos mieste ir yra pasirinkę šeimos gydytojus dirbančius centre. Mokyklinio amžiaus vaikai lanko Utenos miesto mokyklas ir jų sveikatos būklę vertina Utenos PSPC gydytojai. Vidutiniškai medicinos punkte apsilanko 10 pacientų per savaitę dėl registracijos pas gydytojus konsultantus, tyrimų atsakymų.
Siekiant likviduoti Sirutėnų medicinos punktą akcentuota, kad jo patalpos neatitinka Lietuvos higienos normų reikalavimų.
Įvertinusi Sirutėnų medicinos punkto darbo apimtis bei patalpų higieninę būklę, Utenos PSPC pasiūlė punktą uždaryti ir įsteigti bendruomenės slaugytojos kabinetą Sirutėnų bendruomenės
patalpose. Tvirtinta, kad įstaiga užtikrins šeimos gydytojo paslaugų teikimą, į minėtas patalpas atvykstant gydytojui vieną kartą per mėnesį, esant poreikiui ir dažniau. Sirutėnų medicinos punkto
bendruomenės slaugytoja toliau medicinines paslaugas užtikrins dirbdama bendruomenės patalpose ir pacientų namuose.
Edmundas Pupinis teiravosi savivaldybės administracijos, ar toks siūlymas buvo suderintas su bendruomene. Jam buvo atsakyta, kad bendruomenė aktyviai prieštaravo medicinos punkto panaikinimui, tačiau užtikrino, kad įsteigus bendruomenės slaugytojos kabinetą gyventojai didesnių nepatogumų ar medicininės priežiūros trūkumo nepajus.
Utenos politikai nusprendė, kad medicinos punktas turi būti likviduotas nuo šių metų spalio 1 d.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas