Prasidėjo Nacionalinis miškų susitarimas: ar pavyks rasti kompromisą?

Ekspertų grupės ir visuomenės atstovai sujungė visą savo patirtį ir jėgas įgyvendindami Nacionalinį miškų susitarimą (NMS), kuriuo jau iki šių metų rug­sėjo bus siekiama sutarti dėl ilgalaikės subalansuo­tos miškų politikos krypties, atsakyti į skirtingų in­teresų grupių keliamus klausimus apie tai, kokius miškus turėsime ateityje.

Laukia sudėtingas procesas

NMS yra pirmoji tokia inicia­tyva Lietuvoje, kuri kviečia sis­teminio dialogo Future Search metodu visas suinteresuotas šalis sėsti prie derybų stalo. Su­sitarimo procese dalyvauja skir­tingos visuomenės ir eksper­tų grupės (politinė, ekonominė, socialinė ir ekologinė), kad būtų išgirstos visos pusės bei pavyk­tų rasti geriausią visuomenei ir miškams sprendimą.

Kaip sakė Aplinkos ministras Simonas Gentvilas, galime pri­siminti tik keletą fundamentalių sėkmės istorijų, kai pavyko įgy­vendinti nacionalinius susitari­mus. Politikas paminėjo nerašy­tą tautos susitarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės Sąjūdžio metu, politinį susitarimą siek­ti nacionalinio saugumo NATO partnerystėje ir susitarimą įsto­ti į Europos Sąjungą bei skirti 2 proc. BVP gynybai finansuo­ti, kai Lietuvai kilo išorinių grės­mių. Kaip rodo istorija, paprastai tokie susitarimai būna sudėtin­gai pasiekiami ir tik retais atve­jais sėkmingi.

„Dabar mes, Lietuvos visuo­menė, turime kartu nuspręsti, kokiu keliu eisime į priekį. Pri­minsiu, kad praėjusiuose pre­zidento rinkimuose 2019 m. abu kandidatai – tiek išrink­tas prezidentas Gitanas Nau­sėda, deklaravęs nacionalinių susitarimų poreikį, tiek dabar­tinė premjerė Ingrida Šimony­tė, ėjusi su rinkiminiu šūkiu „Su­sitarkime pagaliau!“, deklaravo tą patį – būtinybę susitarti“, – kalbėjo ministras S. Gentvilas.Siekiant NMS yra naudoja­mas bendrakūros procesas, ku­ris ypatingas tuo, kad nėra jo­kio aukščiau esančio organo, sprendžiančio, kas ir kaip vyks­ta proceso metu.

Nuo girių svarbos iki medienos pardavimo klausimų

NMS neseniai startavo pir­muoju įvadiniu renginiu, ku­riame pasisakė visi dalyviai ir buvo iškelti svarbiausi klausi­mai. Diskusijos dalyviai sakė, kad kalbant apie miškus šaly­je kol kas trūko aiškios vizijos bei plano, kuris apibrėžtų visų atsakomybes.

Kaip svarbiausi klausimai iš­skirti su miškais susijusios tei­sėkūros stabilizavimas, saugomų teritorijų kirtimas, nemedieninis miško potencialas, privačių miš­kų savininkų keliami klausimai dėl kompensacijų už ūkininka­vimo ribojimus saugomose teri­torijose, sengirės ir jaunuolyno svarbos apibrėžimas, medienos eksportas ir kt.

Taip pat pastebėta, kad Lietu­vos miškų situacija nėra bloga. Medžių užauga daugiau, nei iš­kertama, o per praėjusį šimtmetį miškų plotai šalyje net padvigu­bėjo. O medelynuose sukauptos medienos kiekis išaugo daugiau nei tris kartus. Tai rodo ir didelį miškų potencialą.

Daugiau informaci­jos apie NMS ir planus rasi­te internetiniame puslapyje www.nacionalinismiskususitarimas.lt.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas