Pradėti laiptinių dezinfekcijos darbai, bet savo pareigų neturi užmiršti ir gyventojai

Praėjusią savaitę daugiabučių namų laiptinėse ėmė triūsti UAB Utenos butų ūkio darbuotojai, ap­siginklavę dezinfekciniais skysčiais, specialiomis de­zinfekuoti skirtomis priemonėmis. Per tris dienas profilaktinį valymą atliko 495-iose bendrovės admi­nistruojamų daugiabučių laiptinėse. Specialistai ra­gina nepamiršti, kad ir patys uteniškiai turėtų pasi­rūpinti savo saugumu bei laiptinių švara.

Praėjusią savaitę Utenos ra­jono savivaldybė pavedė pa­valdžiai bendrovei Utenos butų ūkiui valyti ir dezinfekuoti Ute­nos daugiabučių namų laiptines – ketvirtadienį prasidėjo darbai. Kaip sakė šios įstaigos direkto­rius Ignas Vaškelis, buvo dezin­fekuojami visi laiptinėse esantys paviršiai: įėjimo durys, telefons­pynės, butų durų rankenos, jungikliai, laiptinės langų rankenos ir turėklai. Šie darbai bus vyk­domi ne rečiau kaip vieną kartą per dešimt dienų. Anot jo, dar­buotojai aprūpinti specialia ap­ranga, antbačiais, respiratoriais ir dezinfekavimo priemonėmis. „Dirbame už savikainą ir jokio pelno nesiekiame, – akcentavo vadovas. – Maždaug kiekvie­nam butui išeina po eurą. Mes paskaičiavome: tipinio daugia­bučio namo penkių aukštų laip­tinės valymas bendrovei kainuo­ja maždaug 15 eurų.”

Kiekvienoje laiptinėje besi­darbuojančius ir laiptines dezin­fekuojančius Utenos butų ūkio darbuotojus pasitinka ne visa­da geranoriškai nusiteikę gy­ventojai. „Kai kurie mano, kad mes šiuos darbus turime atlikti kasdien. Laiptinės yra gyvento­jų turtas bei atsakomybė. Pagal Sveikatos apsaugos ministeri­jos rekomendacijas, daugiabučio namo gyventojai laiptines turėtų valyti du kartus per dieną. Tačiau turime ir gerų pavyzdžių: yra ne­mažai uteniškių, kurie paskam­binę mums padėkoja”, – kalbėjo direktorius. Jis pridūrė, kad būna ir tokių atvejų, kai pamatę laip­tinėje specialia apranga apsiren­gusius darbuotojus gyventojai puola į paniką. „Veikiausiai ute­niškiams trūksta informacijos”, – pastebėjo vadovas. I. Vaške­lis prisipažino iš pradžių manęs, kad dezinfekuojančios briga­dos spės atlikti darbus per savai­tę, tačiau savęs negailėdami dar­buotojai, kasdien pirmyn ir atgal įveikdami po kelias dešimtis laiptinių, šią užduotį atliko greit bei atsakingai. „Jeigu daugiabu­čiame name atsirastų ligos židi­nys, laiptinėje būtų atliekama vi­siška jos dezinfekcija. Tuomet dezinfekavimo darbus atliktų specialistai”, – teigė I. Vaškelis ir ragino žmones nepanikuoti, pasitikėti darbuotojais ir jų atlie­kamu darbu.
Paskelbus karantiną, Uteno­je veikia ir mokesčius iš gyven­tojų surenka dvi Utenos butų ūkio kasos Taikos ir Rašės ga­tvėse, kitos dvi neveikia. „Tvarka prižiūrima labai griežtai: ka­sininkės dirba su pirštinėmis, respiratoriais, kas dvi valan­das plaunamos patalpos. Sten­giamės išlaikyti saugumą”, – kalbėjo direktorius. Jis ragino uteniškius mokesčius už būs­tą mokėti internetu arba nukel­ti tolimesniam laikotarpiui: už tai jokie delspinigiai tikrai ne­bus skaičiuojami.­

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas