Pokyčiai LŽŪKT Utenos rajono biure

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Utenos rajono biure įvyko pokyčių. Daug metų jam vadovavęs Kazimieras Keraitis funkcijas perdavė Eglei Tamulytei. Pokyčiai – puiki proga pri­minti, kokios paslaugos teikiamos biure.

rpt

Tvarkoma buhalterinė apskaita

Viena iš biure teikiamų pas­laugų yra buhalterinės apskaitos tvarkymas. Dėl jos į rajono biurą gali kreiptis ir ūkininkai, ir mažos ar vidutinės įmonės, vykdančios bet kokią veiklą, PVM mokėtojai, kurie turi deklaruoti gautas paja­mas, pelną ir sumokėti jiems pri­klausančius mokesčius.

Ūkių ir įmonių apskaitą tvar­kantys konsultantai E. Tamuly­tė, Jonas Vaičius, Jolita Grau­žinytė, Ramunė Rakūnienė, Audronė Korsakienė puikiai supranta, ko iš jų tikisi klien­tai, todėl apskaitą sutvarko lai­ku ir pagal įstatymus. Jiems la­bai svarbu tinkamai apskaičiuoti mokesčius, pateikti reikalingas deklaracijas, formas VMI, „So­drai“ ar kitoms institucijoms ir priminti klientams apie artėjantį mokesčių mokėjimą, dokumen­tų teikimo, atsiskaitymų su ki­tomis organizacijomis terminus. Jos atstovauja klientams įvai­rių tikrinimų metu, konsultuo­ja buhalteriniais, finansiniais ir mokesčių klausimais. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės atsakomy­bės draudimu.

Rengiami ir administruojami verslo projektai gauti ES paramą

Ekonomines paslaugas teikia konsultantės A. Korsakienė, E. Ta­mulytė, J. Graužinytė, R. Rakūnie­nė. Klientai kreipiasi į jas, jei reikia verslo projekto ar užpildyti paraiš­ką gauti ES paramą, suorganizuo­ti pirkimų konkursą, parengti mokė­jimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, užpildyti projekto metinę ir galu­tinę ataskaitas, įvertinti ūkio eko­nominį gyvybingumą. Jos turi ES paramos projektų rengimo patir­ties, žino naujausius reikalavimus. Verslo planai rengiami specializuo­ta, nuolat atnaujinama ir vieninga kompiuterine programa, užtikrinan­čia klientų duomenų saugumą.

Teikiamos augalininkystės paslaugos

Augalininkystės konsultan­tas K. Keraitis padeda klientams užsipildyti visus privalomus do­kumentus – Augalų apsaugos, Trąšų naudojimo apskaitos, Eko­loginės gamybos ūkio veiklos žur­nalus. Konsultantas prireikus nu­važiuoja į kliento ūkį ir paima dirvožemio, grūdų ėminius. Vado­vaudamiesi jų duomenimis, ūki­ninkai gali subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus nuė­mimo laiką, sėjomainą ir kt. Pra­sidėjus augalų vegetacijai, kon­sultantas stebi pasėlius ir teikia nešališkus patarimus.

Viena svarbiausių teikiamų pas­laugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines, ir organi­nes trąšas. Ūkis, turėdamas trę­šimo planą, atitiks aplinkosau­gos reikalavimus, išvengs galimų sankcijų dėl išmokų ar administra­cinių nuobaudų.

Kitos paslaugos

Klientai į biurą gali kreiptis ir dėl mobiliosios gyvulininkystės labo­ratorijos, darbų saugos, miškinin­kystės paslaugų. Jas suteiks kitų rajonų biurų specializuoti konsul­tantai arba centrinės buveinės skyrių specialistai. Taip pat biu­re galima tartis dėl automatizuo­to dirvožemio paėmimo ir ištyrimo LŽŪKT laboratorijoje, vandens, mėšlo laboratorinių tyrimų.

„Į biurą galima kreiptis ir dėl pa­vienių paslaugų ar konsultacijų. Žinoma, ilgalaikiai ryšiai – dides­nis privalumas. Ilgiau bendradar­biaujant, galima labiau įsigilinti į kiekvieno kliento ūkio ar įmonės situaciją, analizuoti veiklos rezul­tatus, patarti, kokią verslo sritį to­bulinti, kviesti naudotis ES para­ma, taip pat, žinant ūkio situaciją, rekomenduoti reikalingą paslau­gą ar mokymus“, – sakė biuro va­dovė E. Tamulytė.

Taigi biuro komandos tikslas – ilgalaikis bendradarbiavimas. Įgyti klientų pasitikėjimą siekiama atsa­kingai atliekamu kasdieniu darbu ir nuolatiniu bendravimu. Darbuo­tojai prisiima visą atsakomybę už teikiamas konsultacijas ir paslau­gas. Jie kasmet tobulina kvalifi­kaciją, glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, at­liekančiomis ūkio veiklos patikrą, nuolat gilinasi į ūkiams keliamus reikalavimus, įstatyminę bazę, stengiasi užtikrinti klientų verslo fi­nansinį ir ūkinį saugumą.

Biuras įsikūręs Utenio a. 11, Utenoje. Dėl išsamesnės informa­cijos į biuro vadovę E. Tamulytę galima kreiptis tel. 8 681 70 658.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas