Pokalbis su E. Pupiniu: apie didėjančias pensijas, vienišo asmens išmoką, šildymo kompensacijas ir kitas aktualijas

Seime buvo pristatytas 2022 m. valstybės biudže­tas. Kas keisis nuo kitų metų? Kam skiriama dau­giausia dėmesio? Kiek didės pensijos, atlyginimai? Apie tai, kas uteniškių laukia nuo kitų metų, pokalbis su Seimo nariu Edmundu Pupiniu.

Pone Pupini, valdžia biudžetą tvirtina kas metus. Ar šiemetinis projektas kuo nors kitoks?

Šis biudžetas išsiskiria dėme­siu žmonių pajamų augimui. Tu­rime itin aukštą pensininkų bei neįgaliųjų skurdo lygį, pastaruo­ju metu pradėjo kilti ir energeti­nių išteklių kainos, todėl bus kur kas sparčiau didinamos pensi­jos, praplečiamas vienišų asme­nų išmokų gavėjų ratas. Taip pat bus didinami švietimo, kultūros darbuotojų, medikų, pareigūnų ir kitų viešojo sektoriaus darbuo­tojų atlyginimai. Nuo kitų metų reikšmingai didės minimali mė­nesinė alga bei neapmokestina­masis pajamų dydis, kurio nau­dą pajus didelė dalis dirbančių Lietuvos gyventojų. Iš tikrųjų ne­pamenu, kada biudžeto projekte buvo tiek gerų dalykų, kiek jų yra šį kartą.

Pakalbėkime apie viską nuo pradžių. Ko nuo kitų metų gali laukti Utenoje gyvenantys pensininkai?

Manau, kad pirmiausia turime siekti oresnio senjorų gyvenimo. Pensinio amžiaus žmonės yra viena didžiausių skurdo rizikos grupių. Siūlomi pakeitimai reikš­mingai papildys senjorų kišenes – dėl siūlomų pakeitimų viduti­nė senatvės pensija kitąmet di­dės nuo 414 iki 465 Eur. Pagal Vyriausybės patvirtintą planą 2024 m. vidutinė pensija priva­lo pasiekti 544 Eur ribą. Didesnį pensijos augimą pajus ir tie as­menys, kurie dėl įvairių gyveni­mo aplinkybių negalėjo sukaupti daugiau stažo. Be to, prie paja­mų padidinimo senjorams pri­sidės ir didesniam gavėjų ratui mokama vienišo asmens išmo­ka, to anksčiau nebuvo.

Užsiminėte apie vienišo asmens išmoką. Kokio tai dydžio suma ir kas ją gaus?

Nuo kitų metų vienišo asmens išmoką arba našlių pensiją (32 Eur) gaus visi vieniši neįgalieji ir pensi­nio amžiaus žmonės. Norint ją gauti nieko papildomai daryti nerei­kės – „Sodra“ ją skirs automatiškai, be atskiro prašymo raštu ar tele­fonu. Vienišo asmens išmoka bus pristatoma tokia pačia tvarka kaip ir pensija ar šalpos išmoka. Pa­vyzdžiui, jei senatvės pensija jums pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į na­mus. Sutuoktinių netekusiems sen­jorams niekas nesikeičia – jiems ir toliau bus mokama našlių pensija. Taip pat svarbu priminti, kad vienas asmuo gali gauti tik vieną iš šių iš­mokų – arba našlio, arba vienišo asmens.

Kokių naujienų turite dirbantiems?

Trys pagrindinės žinutės: pir­ma, minimali alga didėja nuo 642 iki 730 Eur. Tai yra vienas reikš­mingiausių minimalios algos pa­didėjimų per dešimtmetį ir apskri­tai šalies istorijoje. Antra, nuo 400 iki 460 Eur didinamas neapmo­kestinamas pajamų dydis tiems gyventojams, kurių mėnesio pa­jamos neviršija vieno vidutinio dar­bo užmokesčio. Taigi, labai daug žmonių gaus didesnį atlyginimą „į rankas“. Ir trečia, augs valstybės tarnautojų, pareigūnų, kultūros darbuotojų, mokytojų, medikų atly­ginimai. Beveik 25 tūkst. mažiau­siai uždirbančių biudžetinių įstaigų darbuotojų kitąmet gaus daugiau kaip 100 Eur didesnį atlyginimą.

Prasidėjo šildymo sezonas. Kaip valdžia ketina spręsti kylančių kainų klausimą?

Dujų, elektros, šilumos kainos dėl įvairių priežasčių kyla visoje Eu­ropoje – mes nesame kuo nors iš­skirtiniai. Tačiau rankų sudėję ne­sėdime – paruoštas kainų augimo stabdymo planas, t. y. energetinių išteklių kainų augimo etapai bus išskirstyti per kelerius metus, to­dėl neprislėgs gyventojų pečių iš­kart. Be to, pusmečiui atidedamas terminas pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Beje, galime tik pasidžiaugti, kad, palyginus su ki­tomis savivaldybėmis, Utenoje ši­lumos kainų augimas nėra toks di­delis. Turėjo įtakos ir tai, kad dar prieš daugelį metų neleidome Ute­nos šilumos tinklų perduoti privati­ninkams ir patys laiku investavome į šilumos ūkio pertvarką – tai leido miesto šilumos ūkio traukinį pasta­tyti ant reikalingų bėgių.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė lapkričio mėnesį lankysis Utenoje

Ar tiesa, kad Seime ketinama plėsti šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų ratą?

Taip, jei Seimas pritars, kom­pensaciją už šildymą gaus dau­giau gyventojų, nes būtų padvigu­bintas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis. Teisę gauti būsto šil­dymo išlaidų kompensaciją pa­pildomai Lietuvoje įgytų apie 15 tūkst. žmonių, iš viso šią kompen­saciją gautų apie 110 tūkst. žmo­nių. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu žmo­gus gyvena vienas ir uždirba 600 Eur „į rankas“, tai iš jo pajamų būtų išskaičiuoti trys VRP dydžiai, arba 384 Eur. Iš likusios pajamų sumos (216 Eur) šildymo sąskaita ne­galėtų viršyti 10 proc. (21,6 Eur), visa kita kaina būtų kompensuoja­ma. Uteniškiai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlai­dų kompensacijų turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją.

Kas konkrečiai biudžete numatoma Utenos rajonui?

Lyginant su šiais metais, 2022 m. numatomas ženklus ša­lies savivaldybių biudžetų augimas – 514,5 mln. Eur (13,7 proc.), to­dėl neabejotinai augs ir Utenos ra­jono savivaldybės biudžetas. Kaip ir kam lėšos bus paskirstytos, pri­klausys nuo Utenos rajono savival­dybės tarybos sprendimų.

Gyventojai teiraujasi – ar nuo kitų metų numatomi nauji mokesčiai?

Galiu užtikrinti, kad nuo ateinan­čių metų nebus jokių naujų mokes­čių. Kaip sakė Finansų ministrė, pandeminis laikotarpis nėra tinka­mas imtis mokestinių pertvarkų.

Ir pabaigoje – Jūsų pakviesti vizito į Uteną šiais metais atvyko bent keli ministrai. Kokios srities ministro galime laukti artimiausiu metu?

Ne kartą esu sakęs, kad Utena nusipelno didelio centrinės val­džios dėmesio ir darysiu viską, jog su Utena ir uteniškiais susi­ję klausimai būtų tinkamai spren­džiami Seime ir Vyriausybėje. Ti­kiu, kad ministrų susitikimai su atitinkamomis bendruomenėmis Utenoje prie to prisideda. Grįžtant prie klausimo, šiame pokalby­je daug dėmesio skyrėme socia­liniams reikalams, ir būtent Soci­alinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė lapkritį lanky­sis Utenoje. Šiuo metu deriname vizito detales.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Vytautas AUKŠTAITIS

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas