Pareigūnai pataria, kaip elgtis radus sprogmenį

Lapkričio 5-ą, penktadienį, apie 12 val., vyras (gim. 1972 m.) į Utenos apskrities vyriausiojo poli­cijos komisariato (toliau – Utenos AVPK) patalpas (Maironio g. 3, Utena) atnešė daiktą, panašų į An­trojo pasaulinio karo laikų 45 mm diametro artile­rijos sviedinį su sprogstamąja medžiaga (kad tai iš tiesų sprogmuo, nustatė radinį apžiūrėję Juozo Vit­kaus inžinerijos bataliono išminuotojai). Įvestas pla­nas „Skydas“. Sprogmenį paėmė Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigū­nai. Sprogmuo išvežtas sunaikinti. Pradėtas ikiteis­minis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 253 str. 1 d. Po šio įvykio „Utenos diena“ uždavė keletą klausimų Utenos AVPK atstovams.

Ar dažnai pasitaiko, kad sprogmenys atnešami į Utenos AVPK?

Kartais žmonės nepagalvo­dami apie pasekmes pasielgia neatsargiai ir neatsakingai. Šis lapkričio 5 d. atvejis nėra pir­mas. Prieš keliolika metų as­muo taip pat buvo atvežęs sprogmenį į policijos įstaigą. Dažniau pasitaiko atvejų, kai asmenys į policiją pristato ne­teisėtai disponuojamus ar ras­tus šaunamuosius ginklus ar šaudmenis.

Dėl neteisėto disponavimo sprogstamosiomis medžiago­mis 2021 m. Utenos AVPK pradėti keturi ikiteisminiai ty­rimai. Norisi paminėti, kad šių metų spalio mėnesį Ignalinos rajone vyras apžiūrinėdamas rastą savadarbį daiktą, panašų į ginklą, jam sprogus, sunkiai susižalojo plaštaką.

Kur dažniausiai gyventojai randa sprogmenis?

Sprogmenys dažniausiai ran­dami laukuose, miškuose, miestų teritorijose atliekant žemės ūkio arba kasimo darbus. Taip pat daž­nai aptinkami senose sodybose, pasikeitus jų savininkams, kada yra tvarkoma sodybos teritorija, aplinka, kasami tvenkiniai. Daž­nai randama įvairių nesprogusių užtaisų: granatų, minų, artilerijos sviedinių, likusių nuo Pirmojo ar Antrojo pasaulinių karų. Šie už­taisai nuo ilgo buvimo žemėje su­rūdija, jų saugikliai tampa nesau­gūs, todėl neatsargus elgesys su tokiais sprogmenimis gali baigtis labai skaudžiai.

Ar gresia atsakomybė už neatsargų elgesį su pavojingu radiniu ir specialiųjų tarnybų sukėlimą ant kojų?

Asmeniui, radusiam daiktą, panašų į sprogmenį, pasielgu­siam neatsakingai ir sukėlusiam pavojų kitų gyvybei, gresia bau­džiamoji atsakomybė. Dažnai žmonės nesiryžta pranešti poli­cijai apie rastus įtartinus daik­tus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: pirma, jie nėra įsi­tikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo, antra, jie bijo būti apkaltinti melagingu praneši­mu. Jūs nesate specialistai, to­dėl negalite ir neprivalote tiks­liai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Atsakomybė už melagingą pranešimą gresia tik tais atvejais, jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo, ir jei jūs, skatinami chuliganiš­kų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.

Policija pataria, kaip elgtis radus įtartinus, į sprogmenis panašius daiktus

• Niekur neneškite ir nelieskite rastų įtartinų daiktų ar sprogmenų. Praneškite apie galimai rastą sprogme­nį skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

• Nuo įtartino daikto ar sprogmens visada pasitraukite tuo pačiu keliu, kuriuo priėjote. Nueikite kuo to­liau ir pasislėpkite už patvarios konstrukcijos, geriausia – pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų, nes įvykus sprogimui dūžtančių langų šukės gali sužeisti.

• Kol atvyks policija, pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, o čia esantys priva­lo pasitraukti kartu su jumis.

• Tik jūs galite nurodyti įtartino daikto ar sprogmens tikslią buvimo vietą ir apibūdinti jį, todėl jūsų buvi­mas saugiu atstumu nuo galimai pavojingos teritorijos būtinas.

• Jeigu telefonu gavote pranešimą apie sprogmenį, policija pataria įsidėmėti kaip galima daugiau prane­šimo detalių, atkreipkite dėmesį į pranešėjo kalbėjimo stilių, akcentą.

• Jeigu vis dėlto sprogimas įvyko, reikėtų kristi ant žemės ir rankomis prisidengti galvą, jei yra galimybė, pasinaudoti priedanga. Priedanga šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių pastatų, griovių, daubų, medžių.

• Nugriaudėjus sprogimui, neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilaksto kaip bume­rangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogs­tamieji užtaisai.

• Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsdami pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvy­ko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.

• Jei yra sužeistųjų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicinos pagalbą. Pasi­rinkdami saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

Laikraščio „Utenos diena“ inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas