Kol vaikai skurs, valstybės ateitis bus miglota

Europos Sąjungos (ES) Vaikų garantijų iniciaty­va numato, kad vaikams turi būti užtikrintas stogas virš galvos, šiltas būstas, maistas, galimybė ne­mokamai kokybiškai mokytis, lavintis, gydytis. Kai kam sunku patikėti, bet ES yra 18 milijonų skurs­tančių vaikų, beveik kas ketvirtam gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Kartu tai būtų ir šeimos stipri­nimo politika. Tai įgyvendinti – gyvybiškai svarbu.

Buvau viena iš šios iniciaty­vos autorių, Europos Parlamen­te ją pristačiau ir gyniau jos būti­nybę. Sumanymo, kuris numato konkrečias (taip pat ir finansi­nes) priemones visiems vai­kams užtikrinti kokybiškas gy­venimo sąlygas, nepriklausomai nuo turtinės padėties, visuome­ninio tėvų ar globėjų statuso.

Europos Parlamentas ne kar­tą savo sprendimais ragino Eu­ropos Komisiją ir Tarybą sukurti konkrečią kovos su vaikų skur­du priemonę – Vaikų garantijos iniciatyvą.

Svarbiausios ES institucijos jau priėmė sprendimus. Laikas juos priimti ES valstybėms.

Ar Lietuva jau turi planą, kaip įgyvendins Vaiko garantijų iniciatyvą?

Vienas iš paskutiniųjų doku­mentų buvo prieš metus priim­ta Europos Tarybos rekomen­dacija valstybėms narėms, kad šios užtikrintų veiksmingą ir ne­mokamą galimybę naudotis iki­mokyklinio ugdymo ir priežiūros, švietimo ir mokyklinės veiklos paslaugomis, kiekvieną dieną mokykloje bent kartą gauti svei­ko maisto, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat veiksmingą galimybę sveikai mai­tintis ir gyventi tinkamame būste.

Be kita ko, nustatyta, kad vals­tybės narės (taip pat ir Lietuva) per devynis mėnesius nuo re­komendacijos priėmimo (iki šių metų kovo vidurio) turi pateikti Komisijai laikotarpio iki 2030 m. veiksmų planą.

Ar Lietuva jau turi konkretų pla­ną, kaip įgyvendins Vaiko garantijų iniciatyvą? Kol kas apie tokį planą neteko girdėti, bent jau visuome­nei toks nepristatytas, panašu, kad tokio plano kol kas ir nėra. Vaiko garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus pateikė Belgija, Danija, Es­tija, Suomija, Prancūzija, Italija, Ny­derlandai ir Švedija.

Kol rengiamasi veikti, kas ketvirtas vaikas miega šaltame būste

Europos Komisija bendradar­biauja su UNICEF (Jungtinių Tau­tų vaikų fondas) įgyvendinant Europos vaikų garantijos paren­giamųjų veiksmų etapą. 24 mė­nesių trukmės bandomoji progra­ma „Vaiko garantijų testavimas ES valstybėse narėse“ skirta iš­plėtoti Europos vaiko garantijų sistemai ES lygmeniu, parengti nacionaliniams veiksmų planams blogai vaikų padėčiai spręsti Bul­garijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Is­panijoje ir Kroatijoje.

Šiemet UNICEF atliko ir patei­kė analizę „Europos vaiko garan­tijos veiksmų plano Lietuvoje pa­grindai“. Paminėsiu tik kelis faktus iš šios analizės – dėl tinkamo būs­to vaikams. Faktai pribloškia.

Neišgalėjimas palaikyti namų pakankamai šiltų – tai patiria dau­giau nei ketvirtadalis Lietuvos vai­kų (apie 130 tūkstančių). Daugiau kaip 2 proc. vaikų (apie 11 tūkst.) gyvena su tėvais ar globėjais, ku­rie neišgali susimokėti už būsto išlaikymą. 8 proc. Lietuvos vaikų (apie 38 tūkst.) gyvena prastomis sąlygomis, netinkamuose gyven­ti būstuose.

Akivaizdu, kad energetinė kri­zė, milžiniškais šuoliais brangs­tantis būstų išlaikymas dar padi­dins vaikų skurdą.

Vaiko garantijų iniciatyvai įgyvendinti – milijardai eurų

Strategijos, analizės, paren­giamieji darbai – puiku, jei turėtu­me jūras laiko. Todėl didžiajai da­liai ES valstybių vyriausybių jau vakar reikėjo atsisėsti prie ben­dro stalo ir sukurti konkrečius vai­kų skurdo įveikimo planus, nes tai investicijos į vaikų protus, į jų gyvenimus.

Europos Parlamentas patvir­tino septynmetį ES biudžetą. Jame numatyta, kad ne mažiau kaip 5 proc. Europos socialinio fondo lėšų valstybės turi skir­ti kovai su vaikų skurdu ir so­cialine atskirtimi. Valstybėms narėms taip pat leista naudoti Europos regioninės plėtros fon­do, Europos atsigavimo ir at­sparumo fondo lėšas. Tai – ne vienas, ne du ir ne trys milijardai eurų. Kur kas didesnės sumos. Reikia tik politinės valios priim­ti vaikams ir šeimoms būtiniems sprendimams.

O tokių sprendimų reikia ne tik Rumunijai, Bulgarijai ar Lie­tuvai, bet ir kai kurioms aukštą pragyvenimo lygį pasiekusioms ES valstybėms. Tarp tokių – ir Vokietija, kurioje vaikų skurdo lygis viršija ES vidurkį.

Nejaugi vaikai ir toliau liks didžiosios politikos paraštėse? O juk vaikų gerovės politika tu­rėtų būti pagrindinė arba bent jau viena iš svarbiausių poli­tikų kiekvienai valstybei. Dėl vienos aiškios priežasties: tai mūsų visų ir mūsų valstybės ateitis.

www.blinkeviciute.eu

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas