Juozas Olekas: „Norime sveikos Europos ateities, kur visi dirbantys galėtų gyventi padorų gyvenimą“

Gegužės 9-ą Strasbūre bus atidaryta Europos ateities konferencija, kuri truks metus laiko. Jos tikslas – suteikti galimybę Europos piliečiams aptarti Europai kylančius iššūkius ir jos priorite­tus. Planuojama, kad 2022-ųjų pavasarį bus pa­teiktos konferencijos išvados, padėsiančios Eu­ropos Tarybai, Komisijai bei Parlamentui žengti link Europos ateities, kurią apibrėš Europos piliečiai.

Praėję metai tik dar kartą parodė, kad Europai kaip nie­kada anksčiau reikia žengti į priekį ir tapti daug stipresne kovoje už padorų kiekvieno europiečio gyvenimą. Skau­di statistika rodo, kad Euro­poje piliečiai vis dar susiduria su didele darbo užmokes­čio neteisybe, o lyčių nelygy­bė šiuos skirtumus tik gilina – vidutiniškai Europoje mote­rys uždirba 14,1 proc. mažiau nei vyrai, o Lietuvoje šis skai­čius yra tik šiek tiek žemiau ES vidurkio – 13,3 proc. Taip pat svarbu pabrėžti, kad mini­malus darbo užmokestis ne­reiškia, jog piliečiams yra už­tikrintas padorus gyvenimo standartas. „Eurostat“ (2018 m.) apskaičiavimu 39 proc. minimalų darbo užmokestį gaunančių piliečių sako, kad susiduria su šiokiais tokiais sunkumais, 20 proc. turi rimtų sunkumų ir 11 proc.susiduria su rimtais sunkumais.

Taip pat, COVID-19 paro­dė, kad daugelis darbuotojų, kurie buvo atsakingi už kovą su COVID-19 (slaugytojai ir sveikatos darbuotojai, valyto­jai ir žemės ūkio darbuotojai), dažnai uždirba minimalų dar­bo užmokestį. Galiausiai, statis­tika rodo, kad 60 proc. minimalų atlyginimą uždirbančių asmenų yra moterys.

Šias nelygybes privalome pa­žaboti tam, kad užtikrintume tei­singesnį ir padorų kiekvieno ES piliečio gyvenimą, siekiant užti­krinti, kad nepaisant kurioje ES šalyje žmonės gyvena, už tą patį darbą gautų tokį pat atlygi­nimą. Todėl mes – Europos Par­lamento socialistai ir demokra­tai – aktyviai dirbame siekdami sukurti Europos minimalaus at­lyginimo standartą. Juk įmonių pelnai Lietuvoje ir Europoje ne­paliaujamai auga. Pavyzdžiui, per praėjusius metus „Pfizer“, „Johnson & Johnson“ bei „As­traZeneca“ savo akcininkams išmokėjo 26 milijardus dolerių pelno. Turime rasti atsakymą į šį klausimą: kodėl įmonių pel­nams ir produktyvumui augant, darbuotojų atlyginimai neauga atitinkamai?

Ieškodami atsakymo į šį klau­simą, privalome atsisukti į žmo­nes ir suprasti, kad daugiau ne­begalime pateisinti situacijų, kai dirbantys žmonės skursta ar su­siduria su sunkumais išgyventi, o savo gyvenimą turi kurti ant kreditų. Esu įsitikinęs, kad Eu­ropos ateities konferencijoje tu­rime šiai problemai skirti ypač rimtą dėmesį.

COVID-19 taip pat parodė, kad mūsų sveikatos apsaugos sistemos yra nepasirengusios apsaugoti piliečius nuo globalių sveikatos grėsmių. Tai yra na­tūralu – atvėrus šalių sienas ir ekonomikos rinkas, sujungėme savo jėgas bei galimybes veikti kartu. Bet tuo pačiu metu turime atliepti ir socialinius pokyčius, kurių atnešė šie ekonominiai pokyčiai. Švietimas, teisingas darbo užmokestis, o šiuo atveju svarbiausia – teisinga ir vienin­ga sveikatos apsaugos sistema – turi būti taip pat pradėta kurti Europos mastu.

Štai kodėl Europos ateities konferencijoje sieksime, kad sveikatos apsauga taptų ir da­line Europos Sąjungos atsako­mybe. Turime užtikrinti ne tik tai, kad visos ES šalys būtų pa­sirengusios globalioms atei­ties sveikatos grėsmėms, kurių pagal mokslininkų pro­gnozes ateityje gali būti dau­giau. Taip pat turime skirti rimtą dėmesį retoms ligoms, kovai su vėžiu, privalome in­vestuoti į mokslinę paiešką ir gydymo bei medikamentų pri­einamumą visiems. Technolo­gijos ir mokslas suteikia gali­mybę pagerinti visų žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę. Europos ateityje neleisime sveikatos apsaugai ir žmonių sveikatai pirmiausia būti ma­tomoms kaip rinkai, iš kurios galima pasipelnyti.

Galiausiai, šiemet Lietuvos socialdemokratų partijai mi­nint savo veiklos 125-metį, Europos ateities konferen­cija tampa simboliniu brūkš­niu, nuo kurio tiek Lietuvoje, tiek Europoje mes – socialde­mokratai – siekiame pasaulio, kuriame apsaugotume Žemę ir savo vaikų ateitį, bet tuo pa­čiu užtikrintume, kad dabar­ties kartos galėtų pasinaudoti visu gėriu, kuris jau yra sukur­tas. Tam deramų gyvenimo sąlygų ir socialinės apsaugos užtikrinimas bei Europos svei­katos standarto sukūrimas yra būtini, kertiniai mūsų ateities pamatai.

www.socialistsanddemocrats.eu

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas