Ignas Vaškelis: „Koronavirusas daugiabučių namų renovacijos Utenoje nesustabdė“

Nepaisant to, kad Lietuva jau daugiau nei metus gyve­na laisviau ar griežčiau sukaustyta karantino, paskelb­to dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos, Utenoje ir toliau sklandžiai bei veržliai įgyvendinama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa.

UAB „Utenos butų ūkis“ direktorius Ignas Vaške­lis pasakojo apie tai, kokių rezultatų šiuo metu pa­siekta, kaip vyksta darbai atskiruose daugiabučiuo­se namuose, kokios problemos išspręstos ar vis dar sprendžiamos.

Kainos kyla, todėl raginama nedelsti

Anot pašnekovo, džiugiausia ži­nia yra ta, kad pagaliau buvo vi­siškai užbaigtas IV kvietimo eta­pas, paskelbtas dar 2017 metais. Šiame etape, jei pamena „Utenos dienos“ skaitytojai, buvo iškilę dau­giausia problemų su rangovais, ku­rios galiausiai buvo išspręstos, o daugiabučiai namai, teikę paraiš­kas šiame etape, atnaujinti.

Kaip informavo I. Vaškelis, da­bar visu pajėgumu pereita prie V etapo, kuriame kol kas pateik­ta daugiausia paraiškų – ketina­ma atnaujinti net 20 daugiabučių namų. Čia, pasak direktoriaus, iš­kilo kita problema. Kadangi inves­ticinio projekto paruošimas bei kiti paruošiamieji darbai užtrunka apie metus, o kartais ir ilgiau, per tą laiką smarkiai pakilo statybinių medžiagų ir rangos darbų kainos, todėl dalies šio etapo daugiabučių namų statybos rangos darbų ne­nupirko nė viena statybos bendro­vė. „Tenka koreguoti investicinius projektus, juos vėl tvirtinti gyven­tojų susirinkimuose ir skelbti nau­jus viešuosius pirkimus, – aiškino pašnekovas. – Apmaudu, bet kai­nos šoktelėjo tikrai smarkiai, net 30–40 proc., taigi, anksčiau savo būstą renovuoti apsisprendę sa­vininkai stipriai laimėjo. Noriu pa­brėžti, kad negalima delsti, nes kuo ilgiau laukiama, tuo labiau brangsta ir statybinės medžiagos, ir darbai. O tikimybė, kad kainos mažės, tikrai maža.“ Kaip tikino bendrovės vadovas, daugiabučių namų gyventojai kainų šuoliu, ži­noma, buvo pasipiktinę, bet paaiš­kinus situaciją ir visas procedūras, dėl kurių ilgos trukmės procesas vilkinamas, sutinka su pakeitimais ir juos priima.

V etapas juda sparčiai

Pašnekovo teigimu, du V eta­po daugiabučiai namai – Sėlių g. 30B ir Sėlių g. 30C – jau baigti at­naujinti. Devynių šio etapo daugi­abučių namų – Taikos g. 10, Tai­kos g. 24, Taikos g. 16, Taikos g. 52, Taikos g. 68, Taikos g. 80, Tai­kos g. 83, Užpalių g. 79, Vaižganto g. 10 – investiciniai projektai pako­reguoti ir laukia tolesni renovacijos proceso etapai. Anot I. Vaškelio, Taikos g. 13 daugiabučiame name jau buvo prasidėję rangos darbai, bet, deja, čia turėjusi dirbti staty­bos bendrovė tapo nemoki, todėl skubos tvarka su ja rangos sutar­tis buvo nutraukta, šiuo metu jau yra pasirašyta nauja rangos sutar­tis, tad darbai tęsiami. Kaip pabrė­žė direktorius, renovacijos kaina šio daugiabučio namo butų savi­ninkams nesikeitė.

Kituose šiam etapui priklausan­čiuose daugiabučiuose namuo­se renovacijos procesas taip pat vyksta. Anot bendrovės vado­vo, balandžio mėnesio pabaigos duomenimis, Tauragnų g. 7-ame name jau atlikta apie 85 proc. rangos darbų, Taikos g. 48-ame name – 55 proc., Aušros g. 35-ame – 20 proc. Kituose šio etapo daugiabučiuose – Aušros g. 75, Vaižganto g. 68, Sėlių g. 59, Už­palių g. 88 ir Taikos g. 8 – darbai arba jau pradeda vykti arba pra­dės vykti artimiausiu metu.

Norintiems gyventi gražiau ir patogiau

VI etapo daugiabučiuose na­muose taip pat verda darbai. Pa­sak I. Vaškelio, Taikos g. 34-ame, 36-ame, 40-ame ir 75-ame na­muose jau atlikta apie 20 proc. darbų, Vaižganto g. 6-ame daugi­abutyje – 40 proc. Kitų šio etapo daugiabučių namų, t. y. Taikos g. 66, Taikos g. 96, Vyžuonų g. 41, Aušros g. 24, Maironio g. 15, in­vesticiniai projektai – koreguojami.

Dar vieno – VII etapo – dau­giabučiuose namuose darbai taip pat vyks­ta, taigi, Vaižganto g. 34-ame name atlikta apie 12 proc., o Taikos g. 38-ame – 10 proc. darbų.

Naujausio – VIII kvie­timo – daugiabučiams namams, kurių – sep­tyni, t. y. J. Basanavi­čiaus g. 14, Tauragnų g. 4, Taikos g. 4, Rožių g. 7, Taikos g. 90, Tai­kos g. 46, Vaižganto g. 12, pasak pašneko­vo, investiciniai projek­tai arba ruošiami, arba jau paruošti ir laukia­ma VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros patvirtinimo. Tada lau­kia sprendimas dėl finansavimo ir, jei viskas vyks sklandžiai, bus perkamas projektavimas kartu su rangos darbais. Toks variantas, bendrovės vadovo teigimu, gali­mas, jei daugiabutis namas nėra ypatingas, t. y. mažesnis nei 1,5 tūkst. kv. m.

Direktorius suskaičiavo, jog šiuo metu rangos darbai vykdo­mi iš viso šešiolikoje Utenos mies­to daugiabučių namų, juos atlieka patikimos statybos įmonės, todėl atnaujinimas vyksta sparčiai ir ko­kybiškai. Anot I. Vaškelio, tam, kad renovacijos procesas mūsų mies­te įsibėgėjo, įtakos turėjo ne tik pa­sikeitęs pačių gyventojų požiūris, bet ir UAB „Utenos butų ūkis“ dar­buotojų pastangos, atsakingumas bei atsidavimas darbui. Pašneko­vas priminė, kad vis dar nereno­vuotų namų gyventojai gali kreip­tis į bendrovės daugiabučių namų priežiūros vadybininkus, kurie vi­sada suteiks norimos informacijos apie renovaciją ir atsakys į visus rūpimus klausimus. Apie atnaujin­to daugiabučio namo privalumus, bendrovės vadovo teigimu, kalbė­ti net neverta, nes jie – akivaizdūs. Kas gi nenori gyventi gražiame, šiltame ir taupiame būste?

Bendrovės direktorius pažy­mėjo, kad LR aplinkos ministerija pratęsė VIII kvietimo paraiškų tei­kimą iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir kviečia daugiabučių namų gyven­tojus būti aktyviais bei teikti pa­raiškas modernizuoti (atnaujinti) daugiabučius namus.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas