Gyventojai dalyvauja seminaruose apie renovaciją: kokių užklausų specialistai sulaukia dažniausiai?

Rugsėjo–spalio mėnesiais Būsto energijos taupy­mo agentūra (BETA) kviečia šalies gyventojus susi­pažinti su renovacija iš arčiau, išgirsti naujausią infor­maciją apie būstų modernizavimą ir užduoti rūpimų klausimų. Kasmetinių seminarų metu į gyventojų už­klausas atsakinėja ilgametę patirtį sukaupę specialis­tai. Kokių klausimų jie sulaukia dažniausiai?

Kokį laiko tarpą daugiabučių renovacijai bus teikiama parama?

Tol, kol galios tą reglamen­tuojantys teisės aktai. Šiuo metu galiojantis kvietimas teik­ti paraiškas daugiabučių namų renovacijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavi­mo) programą buvo pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Pagal kvietime numatytas są­lygas valstybės parama skiria­ma visoms daugiabučio namo re­novacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techni­nės priežiūros išlaidoms padeng­ti ir kompensuoti 30 proc. investici­jų, tenkančių energiją taupančioms priemonėms įgyvendinti. Papil­domai teikiama 100 proc. para­ma mažas pajamas turintiems gy­ventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyven­dinimu. Kvietime taip pat nustaty­tas reikalavimas – didesniuose kaip 1 500 kv. m ploto daugiabučiuo­se, esant techninėms galimybėms, įrengti saulės jėgaines, gaminan­čias elektrą namo bendrojo naudoji­mo reikmėms.

Ar galima pretenduoti į valstybės paramą, jei bute yra užregistruota įmonė?

Valstybės parama asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, teikiama vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais ir Vyriausybės nusta­tyta tvarka. Jeigu name yra ekono­minę ar ūkinę veiklą vykdančių sa­vininkų, kuriems leidžiama suteikti lengvatinę paskolą, veiklos subjek­tas privalo pateikti projekto admi­nistratoriui deklaraciją apie vyk­domą ūkinę ar ekonominę veiklą. Pateikus deklaraciją ir joje nuro­džius teisingą informaciją ūkio su­bjektui teikiama valstybės parama.

Mūsų name yra piktybinių skolininkų, todėl negauname banko finansavimo. Kaip spręsti šią problemą? Kokias gyventojų skolas vertina finansuotojas?

Įvairiose savivaldybėse ši pro­blema sprendžiama pagal kon­krečią situaciją: kalbama indivi­dualiai su kiekvienu skolininku, aiškinamasi, kaip geriausiu būdu sumažinti skolininkų skaičių. Kai kurios savivaldybės savo spren­dimu padengia šias skolas.

Finansuotojas paprastai vertina tik skolas komunalinių paslaugų tie­kėjams. Kitos butų savininko skolos (pvz., lizingų sutartys, kreditas būs­tui įsigyti ar kt. paskolos) nėra verti­namos. Todėl tie skolininkai kredito gavimui įtakos neturės.

Ar teisės aktuose numatytas statybos kainos indeksavimas? Kas gali pakonsultuoti žmones apie galimus kaštus, prieš priimant sprendimą dėl būsto atnaujinimo?

Ne. Šiuo metu galiojantys tei­sės aktai numato, kad inves­ticijos negali viršyti Investicijų plane patvirtintinos sumos. Jei situacija rinkoje verčia padidin­ti minėtą sumą, kito kelio, kaip Investicijų plano korekcija, nėra.

Gyventojus pakonsultuoti gali Investicijų plano rengėjas. Jis atsako į klausimą, kiek maksi­maliai kainuos numatomos įgy­vendinti priemonės. Tik turėda­mi šią informaciją, gyventojai priima galutinį sprendimą.

Ragina išgirsti naujienas iš pirmų lūpų

BETA skatina šalies gyvento­jus pasikalbėti su specialistais akis į akį ir užduoti jiems rūpimų klausimų savivaldybėse vyks­tančių seminarų metu. Sužinoti, ar jūsų savivaldybėje esančioje gyvenvietėje ar mieste artimiau­siu metu numatomas semina­ras, galite BETA interneto pus­lapyje www.betalt.lt.

BETA inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas