Didžioji vakcinų „vagystė“, arba kaip Dulkys „pavogė“ Utenos vakcinas

Krizės metu vienas svarbiausių dalykų bet ko­kiam vadovui yra stabilumas ir stuburas. Kaip jau rodo praktika, savivalda yra pagrindinis efektyvaus skiepijimo įrankis – ten, kur savivalda stengiasi, skiepijimo rezultatai yra geri. Utenos rajono savi­valdybė pagal skiepijimo rezultatus – viena pirmau­jančių Lietuvoje.

Vyresnių nei 65 m. amžiaus asmenų kategorijoje esame septintoje vietoje šalyje, pa­gal bendrą paskiepytų asmenų skaičių (25,07 proc. Utenos ra­jono gyventojų paskiepyta pir­mąja doze ir 10,09 proc. – an­trąja) Utenos rajonas taip pat vienas iš pirmaujančių Lietuvo­je. Tai puikus rezultatas ir visų mūsų medicinos darbuotojų pa­siekimas. Dešimtys Utenos pir­minės sveikatos priežiūros cen­tro, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Utenos rajono savivaldybės darbuotojų, savanoriškų orga­nizacijų atstovų kasdien neskai­čiuodami darbo valandų skam­bina gyventojams, registruoja juos skiepytis, reguliuoja srau­tus vakcinacijos centre.

Šią savaitę minėjome sim­bolišką ir šiam laikotarpiui la­bai reikšmingą atmintiną dieną – Medicinos darbuotojų profesi­nę šventę.

Vis dėlto Vyriausybė šią pro­gą paminėjo savaip ir regionų, tarp jų ir Utenos, medikus bei gyventojus pasveikino įteikda­ma simbolinę „dovaną“ – rajonų gyventojai negavo beveik treč­dalio suplanuotų skiepų dozių.

Ką reiškia suplanuotų ir kaip viskas vyksta? Prieš praside­dant naujai skiepijimo savaitei Sveikatos apsaugos ministeri­ja informuoja savivaldybes apie joms atiteksiantį skiepų skaičių. Šios, pasitelkusios sveikatos įs­taigas ir visuomenines organi­zacijas, sudėlioja skiepų tvar­karaštį, t. y. skambina rajono gyventojams, skiria jiems tinka­mus laikus, aiškinasi, kokios fir­mos vakcina jie norėtų skiepy­tis, organizuoja kitus skiepijimo procesui reikalingus darbus.

Kas būna, kai Vyriausybė savaitės viduryje sumano pla­ną pakeisti? Procesas griū­va – šią savaitę tai pamatėme Utenoje.

Utenos rajono gyventojų Lie­tuvos valdančioji dauguma ne­pasigailėjo: sveikatos apsau­gos ministro įgaliota Vyriausybė uteniškiams šią savaitę „nu­braukė“ beveik 500 iš planuo­tų gauti 1 320 vnt. skiepų do­zių. Kalbant ne apie skaičius: būtent šią savaitę Utenos rajo­ne turėjo būti skiepijami lėtinė­mis ligomis sergantys asmenys bei gyventojai, kuriems daugiau nei 65 m. Kyla daugybė klausi­mų: ar asmenys, kurie gali su­sirgti itin sunkia ligos forma, ne­bėra prioritetinėse grupėse? Ar noras pataikauti vilniečiams bei fotografuotis prie užimtų „Li­texpo“ parodų rūmų, ką tik tapu­sių didžiausiu vakcinacijos cen­tru Lietuvoje, staiga tapo mūsų šalies pasididžiavimu? Ar regi­onuose nebėra žmonių? Ar visi sutartinai nekalbame apie tai, kad regionai sensta ir juose gy­vena didelė dalis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupei priklau­sančių asmenų? Ar mažesniuo­se Lietuvos miestuose nebeliko lėtinėmis ligomis sergančių as­menų? Ar nuo šiol siųsime juos skiepytis į Vilnių?

Aišku, įdomu, kad Vilniui ati­teko „Pfizer“ vakcina, kuri tapo „prestižine“. Kai buvo proga dėl iš principo nepagrįstų baimių pasiimti nesuvartotą „AstraZe­necą“, Vilniaus savivaldybė ne­siveržė. Bet „Pfizer“ iš regionų atimti galima ir lengva.

Nesugebėjimas planuoti ir vengimas dirbti bendradarbiau­jant su regionų savivaldybėmis, deja, jau tampa šios Vyriausy­bės sinonimu. Šimtai uteniškių antradienio rytą pasitiko pasi­piktinę: ilgai lauktos skiepų do­zės buvo atšauktos, o suplanuo­ti skiepijimo grafikai pasislinko į nežinią. Ar nebuvo galima šio neapsakomo noro atiduoti skie­pus vilniečiams atidėti bent sa­vaitei į priekį, kai skiepijimo tvar­karaščiai dar nėra suplanuoti? Deja, buvo pasirinktas ke­lias buldozeriu pervažiuoti per savivaldybes.

Nedelsdamas raštu kreipiau­si į sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį prašydamas paaiš­kinti, kodėl buldozeriu nuspręs­ta atimti vakcinas iš gyventojų regionuose, tarp jų ir uteniš­kių, bei perduoti jas vilniečiams. Sveikatos apsaugos ministre, premjere, gyventojai Utenoje, Molėtuose ar Ignalinoje yra to­kie patys žmonės, kaip ir vilnie­čiai. Neklaidinkite ir neapgaudi­nėkite jų.

Vyriausybės darbe ir skie­pijimo strategijoje klausi­mų kol kas daugiau negu atsakymų. Tikimės greitų atsa­kymų uteniškiams tiek iš svei­katos apsaugos ministro, tiek iš premjerės.

Gintautas PALUCKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas