Bendruomenių mokymosi veikloms skirs 80 000 eurų

„Diena be mokslo yra tuščiai praleista diena”, – yra sakęs Albertas Einšteinas. Šiemet visos Lietu­vos bendruomenės turi galimybę gauti finansavimą veikloms, skatinančioms jų narių mokymąsi ir tobu­lėjimą. Geriausioms idėjoms bus padalytas 80 tūkst. eurų fondas, kurį įsteigė lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“, vykdantis jau penkerius metus gyvuojan­čią programą „Mes – bendruomenė“.

„Šalies bendruomenėse kas­dien gimsta daugybė puikių iniciatyvų, deja, bet daugu­ma jų susiduria su lėšų trūku­mu ir lieka neįgyvendintos. Ma­tome, jog dėl programos „Mes – bendruomenė” įgyvendinti bendruomenių projektai turi il­galaikę naudą: žmones vieni­ja ne tik rezultatai, bet ir pats procesas – idėjos virsmas rea­lybe. Šių metų konkurso rekor­dinis – 80 tūkst. eurų – prizinis fondas skirtas iniciatyvoms, ku­rios skatina mokytis visą gyve­nimą. Įvairūs kursai, edukaci­nės veiklos ar kitos mokymosi kartu formos, kurios atneš įsi­mintinų patirčių ir praturtins vie­tos bendruomenės narių gyve­nimus”, – dalijosi „Maximos” generalinė direktorė Kristina Meidė ir pridūrė, kad konkur­se gali dalyvauti visos Lietuvos bendruomenės.

Pasak K. Meidės, bendruo­menės kasmet vis labiau ste­bina savo iniciatyvų įvairove. Pavyzdžiui, pernai kauniečiai elektrifikavo 1894 m. pastaty­tą „Parako” sandėlį, kuris tapo pagrindine bendruomenės susibūrimų vieta, o sostinės Pilai­tės mikrorajone atnaujinta fut­bolo aikštelė.
2018 m. programos daly­vė Irma Laurinavičiūtė, Anykš­čių „Naujų vėjų” bendruomenės pirmininkė, sakė, kad netradi­cinės susitikimų bei užsiėmimų erdvės įrengimas miesto par­ke padėjo suburti anykštėnus bendram tikslui ir taip sustipri­no bendruomeniškumo jausmą.
„Erdvės įrengimas subūrė ne tik mūsų organizacijos narius, bet ir mokinius, vaikų darželių auklėtinius, įvairius specialis­tus. Vaikai padėjo rankų darbu – pririnko kankorėžių, kašto­nų, kiti bendruomenės nariai prisidėjo priemonėmis ir žinio­mis. Neretai nutikdavo ir taip, kad prie parke vykdomų dar­bų prisijungdavo ir atsitiktiniai praeiviai. Pamažu tai tapo ne tik mūsų bendruomenės, bet ir visų anykštėnų projektu. Ne­kantraujame, kol atšils orai, ir pradėsime organizuoti įvairius edukacinius užsiėmimus – ne­tradicinėje erdvėje pažindinsi­me bendruomenę su senaisiais amatais ir augalų kultūromis”, – patirtimi dalijosi I. Laurinavičiūtė.
Tai, jog idėjos realizavimas gali suvienyti ben­druomenę, patvir­tino ir Rokiškyje įgyvendinto pro­jekto „100-mečio kartos” koordi­natorė bendruo­menės „Velykal­nis” narė Joana Jazdauskaitė.
„Laisvalaikio er­dvę prie tvenki­nio su naujai su­formuotu paplūdimiu, tinklinio, vaikų žaidimų aikštele, van­dens dviračiais, valtimis ir kito­mis pramogomis bendruomenė sukūrė su vietos verslininkų pa­galba. Specialistai konsultavo, kaip įrengti saugią vaikų žaidi­mų aikštelę ir sutvarkyti aplinkui esančią infrastruktūrą, jaunimas padėjo įrengti tinklinio aikštelę. Įrengtoje laisvalaikio erdvėje iki pirmojo sniego netrūko žmonių – tiek jaunimo, vaikų, tiek ben­druomenės senjorų”, – pasakojo J. Jazdauskaitė.
Šių metų programos „Mes – bendruomenė” pagrindinė tema – bendruomenių savišvie­ta – iniciatyvos, suteikiančios galimybę mokytis visą gyve­nimą. Bendruomenės kviečia­mos konkursui teikti projektus, kurie būtų susiję su infrastruk­tūros, reikalingos bendruome­nių mokymuisi, vystymu arba skatintų mentorystę ir įgūdžių tobulinimą.
Prioritetinės programos sritys apima įvairaus spektro veiklas. Infrastruktūros plėtrai galima teikti idėjas, kuriomis siekia­ma vystyti ilgalaikius eduka­cinius projektus. Pavyzdžiui, sutvarkyti ar įrengti patalpas, reikalingas edukacijai, sportui, aprūpinti bendruomenę knygo­mis, kompiuteriais, stalo žai­dimais ir kitomis priemonėmis mokymuisi.
Iš bendruomenių taip pat lau­kiama projektų, kurie skatin­tų įgyti naujų ar ugdyti esamus socialinius ir praktinius įgū­džius. Pavyzdžiui, bendruome­nės gali gauti finansavimą už­sienio kalbų, kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, vers­lumo, meninės saviraiškos, psi­chologinio tobulėjimo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo kursams. Į šiuos užsiėmimus galima pasikviesti mentorius – žinomus, daug pasiekusius žmones, kurie įkvėptų bendruo­menę savo pavyzdžiu, galin­čius padėti ugdyti bendruome­nės narius, keistis žiniomis.
Bendruomenes vienijančios – nevyriausybinės, ne pelno sie­kiančios – organizacijos pro­jektus konkursui gali teikti nuo 2019 m. vasario 20 d. Konkur­so nuostatus ir paraiškos formą galima rasti „Maximos” interne­to svetainėje. Konkurso nugalė­tojais balandžio 30 d. bus pa­skelbti 8 projektai. Programos „Mes – bendruomenė” laimėto­jams lietuviškas prekybos tin­klas „Maxima” skirs 70 procen­tų idėjai įgyvendinti reikalingo finansavimo.

„Maximos” inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas