Parama daugiabučių renovacijai – kaip prisideda valstybė?

Daugiabučių modernizacijos projektams, kurių metu didinamas pastatų energinis efektyvumas bei diegiami atsinaujinantys energijos šaltiniai, valsty­bė skiria finansinę paramą. Nors daugeliui gyvento­jų padengiama 30 proc. renovacijos išlaidų, daliai butų savininkų priklauso 100 proc. kompensacija.

Visiems gyventojams valsty­bė visiškai apmoka daugiabu­čio renovacijos projekto paren­gimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo iš­laidas. Jeigu įgyvendinus pasta­to modernizaciją pasiekiama ne mažesnė kaip C energinio efek­tyvumo klasė, skiriama 30 proc. parama išlaidoms už energinio efektyvumo didinimo priemones.

Taip pat gyventojams sutei­kiama 10 proc. parama, kai daugiabutyje įrengiamas ats­kiras arba modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilu­mos punktas, įrengiami balan­siniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma arba pakeičiama šildymo sistema butuose ar ki­tose patalpose, įrengiant indivi­dualios šilumos apskaitos prie­taisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Atskiros lėšos yra numatytos atsinaujinančių energijos šalti­nių diegimo paramai. Gyvento­jai, nusprendę įsirengti alternaty­vius energijos šaltinius – saulės kolektorius, saulės jėgaines, ši­lumos siurblius – gali pasinaudoti papildoma 30 proc. parama.

Kam renovacija yra nemokama?

Nuo 2022 m. įgyvendinti poky­čiai, dėl kurių didesnė dalis ša­lies gyventojų gali gauti 100 proc. kompensaciją už būsto renovaci­ją. Tai – gyventojai, kuriems pri­klauso išmokos už šildymą. Aplin­kos projektų valdymo agentūra primena, kad norėdami išlaiky­ti teisę į šildymo kompensaciją ir gauti paramą būstui atnaujinti, as­menys privalo dalyvauti namo at­naujinimo procese ir jam pritarti.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjo Tomo Kavaliausko, nuo šių metų dides­nė dalis gyventojų gali dalyvau­ti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ne­mokamai. Teisė į kredito, paimto daugiabučiam namui renovuoti, ir palūkanų apmokėjimą tiesiogiai susieta su asmens teise į būs­to šildymo išlaidų kompensaciją. Siekiant sumažinti finansinę naš­tą nepasiturintiems gyventojams dėl padidėjusios šilumos kainos, nuo 2022 m. pradžios sudarytos palankesnės sąlygos gauti būs­to šildymo išlaidų kompensaciją – du kartus padidintas valstybės remiamų pajamų dydis, neverti­namas asmens turimas turtas.

„2022 m. I ketvirtį vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo išlaidų kom­pensacijas gavo apie 158 tūkst. gy­ventojų, tai yra maždaug 66 proc. daugiau nei pernai tokiu pat metu. Iš jų beveik 17 tūkst. kartu gavo ir 100 proc. kompensaciją už reno­vacijos paskolą bei palūkanas. Iš­laidos šildymo kompensacijoms sudarė apie 22 mln. eurų, o būsto renovacijos paskoloms ir palūka­noms – 1,8 mln. eurų“, – teigė soci­alinės apsaugos ir darbo ministrės patarėjas T. Kavaliauskas.

Lanksčios paskolos sąlygos

Gyventojams taip pat sudaro­mos ir lengva­tinės sąlygos pasiskolinti reno­vacijos išlaidoms padengti. Pirmus penkerius me­tus šio kredito metinė palūkanų norma neviršys 3 proc., paskolai nėra taikomi jokie paskolos pasi­rašymo, išmokėjimo ar kiti papil­domi mokesčiai.

Gyventojams suteikiama gali­mybė paskolą ar jos dalis grąžinti anksčiau sutartyje numatyto laiko, netaikant jokių papildomų mo­kesčių. Taip pat butų savininkai paskolos gražinimą ir palūkanų mokėjimą gali ir atidėti, t. y. pa­skolą pradėti grąžinti tik pabai­gus visus rangos darbus bei ga­vus valstybės paramą.

Daugiau informacijos nemoka­ma telefono linija 8 614 99 699.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas