Surinktos paraiškos kaimo vietovėms atnaujinti

Iki birželio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. 

Paprašyta per 2,7 mln. Eur

Peržvelgus surinktų paraiškų statistiką, matyti, kad kaimo vietovėms itin reikalinga parama mažos apimties infrastruktūrai tvarkyti ir (arba) kurti. NMA buvo pateiktos 27 paraiškos gauti paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Bendra šiose paraiškose prašoma paramos suma sudaro 2 716 843 Eur, o tai yra 40 proc. daugiau nei šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta paramos lėšų (1 934 785 Eur).

Primintina, jog paraiškas pagal KPP veiklos sritį NMA galėjo teikti pareiškėjai, kurių 2019 m. spalio–lapkričio mėnesiais Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti projektiniai pasiūlymai buvo teigiamai įvertinti ir įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintą prioritetinį regiono projektų sąrašą. Kiti tinkami finansuoti projektai atsidūrė rezerviniame sąraše ir galėjo būti patvirtinti, jei liktų nepanaudotų paramos lėšų, – dabar jau aišku, jog pastariesiems pareiškėjams paramos lėšų nepakako.

Kraštovaizdžio tvarkymui – 22,9 tūkst. Eur

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ buvo pateikta 1 paraiška, kurioje prašoma 22 907 Eur paramos. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 389 919 Eur paramos lėšų, tad rezerviniame sąraše esantiems tinkamiems finansuoti projektams paramos lėšų liko daugiau kaip 367 tūkst. Eur.

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ remiami reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų, vietovių, gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio kompleksų tvarkymo darbai, siekiant išsaugoti ir (arba) atkurti bei pritaikyti lankymui savivaldybių valdomoje žemėje esančias saugomas teritorijas, įskaitant gamtos paveldo objektus, vertybes.

Paraiškos jau vertinamos

Šiuo metu jau atliekamas gautų paraiškų vertinimas – pirmiausia yra atliekamas paraiškų administracinės atitikties tikrinimas, po jo – paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Visos gautos paraiškos turi būti įvertintos per 3 mėnesius nuo paskutinės paraiškų surinkimo dienos.

NMA, įvertinusi paraiškas, paraiškų vertinimo rezultatus teiks Žemės ūkio ministerijai, kur  projektų atrankos komitetas priims rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priims ministras ar jo įgaliotas asmuo bei apie jį informuos NMA. Projektams, kuriems ŽŪM sprendimu bus skirta parama, NMA, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, parengs paramos sutartis.
Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į iki 200 000 Eur su PVM siekiančią paramą. Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

NMA inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas