Jauniesiems ūkininkams – 10 mln. eurų

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” bus priimamos nuo š. m. lapkričio 16 iki gruodžio 18 d. Šiam paraiškų priėmimui skiriama 10 mln. eurų lėšų.

„Parama jauniesiems ūkininkams yra nepaprastai svarbi, nes mūsų didelis noras yra, kad kaimas būtų gyvas ir gyvybingas, kad jame gyventų ir dirbtų jauni žmonės. Parama sudarys palankesnes sąlygas tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje ir palengvins kartų kaitą”, – pažymėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Remiama veikla

Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai. Remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas pateikti gali ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą; turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Jei pareiškėjas neatitinka nei vieno nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.
Ūkininkas, teikiantis paraišką, turi pirmą kartą steigtis žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas. Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paramos dydis

Paramos suma vienam paramos gavėjui siekia 50 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės ūkis – 60 000 Eur be PVM, (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Jeigu kuriasi sutuoktiniai, atitinkantys visas šios veiklos srities tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, bendra jų prašoma paramos suma negali viršyti numatytos galimos paramos sumos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tai gali būti nauja žemės ūkio technika, įranga (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, skirtos projekto reikmėms. Išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos.
Tinkamos finansuoti išlaidos yra ir: ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos, taip pat projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas); infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms; naujos statybinės medžiagos; daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos; bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 2500 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Pirmumo kriterijai

Naujajam paramos paraiškų rinkimo laikotarpiui buvo nustatyti nauji pirmumo kriterijai, už kuriuos suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Parama bus teikiama daugiausia balų surinkusiems pareiškėjams.
Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur (4 balai); nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur (8 balai); nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur (12 balų); nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur (16 balų); nuo 50 001 Eur ir daugiau (20 balų).
Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos (5 balai).
Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai: pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad numatomų auginti sąlyginių gyvulių vienetų skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 6 iki 11,99 (4 balai); nuo 12 iki 17,99 (8 balai); nuo 18 iki 22,99 (12 balų); nuo 23 iki 28,99 (16 balų); nuo 29 ir daugiau – 20 balų.
Pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad ne mažiau kaip 50 proc. žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais (15 balų).
Pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir bus ne mažesnės kaip: nuo 30 proc. iki 39,99 proc. (10 balų); nuo 40 proc. iki 49,99 proc. (15 balų). Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (15 balų).
Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos (10 balų).
Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus: iki 30 metų įskaitytinai (10 balų); nuo 30 metų iki 40 metų (5 balai).
Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (10 balų).
Prašoma mažesnės paramos sumos: nuo 15 iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos (5 balai);  per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos (10 balų).
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Žemės ūkio ministerijos inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas