Utenos verslininkų delegacija viešėjo Dubajuje

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – Panevėžio PPAR) Utenos filialo nariai kar­tu su Panevėžio verslininkais dalyvavo verslo mi­sijoje Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai), kur vyksta pasaulinė paroda „EXPO 2020“.

Šioje parodoje dalyvauja 192 pasaulio valstybės, pristatančios save ir savo pasiekimus. Šalių stenduose stipriausių įmonių at­stovai pristato šaliai būdingas technologines ir verslo naujoves. Dauguma šalių parodos moto pasirinko tvarų valstybės vys­tymąsi mažinant pramonės įta­ką klimato kaitai ir visiškai per­einant prie nulinės CO2 emisijos. Parodoje taip pat plačiai prista­tomi energetinių poreikių ten­kinimo projektai naudojant tik atsinaujinančius šaltinius.

Misijos dalyviai lankėsi Lie­tuvos paviljone, kur susitiko su Lietuvos paviljono direktoriumi Aplinkos ministerijos Parodų organizavimo skyriaus vedėju Romu Jankausku. Parodoje Du­bajuje mūsų šalis prisistato kaip medinės architektūros, atsinau­jinančių energijos išteklių, eko­logiško maisto ir aukštųjų tech­nologijų valstybė.

Lietuvos paviljonas, pasak R. Jankausko, įsikūręs lankyto­jams patogioje vietoje, savo sti­liumi dera prie kaimyninių Slo­vėnijos bei Švedijos paviljonų ir pabrėžia parodos „EXPO 2020“ dalies, skirtos tvariam vystymui­si, privalumus. Ant modernias ir tradicines architektūros tenden­cijas sujungiančio 1 000 kv. me­trų ploto pastato stogo sumon­tuota saulės elektrinė, gaminanti energiją jam vėsinti.

Misijos dalyviai, apžiūrėdami kitų šalių paviljonus, susitiko su verslo atstovais, su kuriais dis­kutavo verslui aktualiais ben­dradarbiavimo klausimais.

Mintimis po viešnagės Duba­juje pasidalijo Panevėžio PPAR Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava: „Panevėžio PPAR Utenos filialo narių delegacija parodoje „EXPO 2020“ aplankė daugiau kaip 30 šalių paviljonų. Ypač išsiskyrė Vokietijos pavil­jonas, kuriame demonstruojama tai, kaip šalis apsirūpins elektros energija, kai šių metų pabaigo­je bus uždarytos trys paskutinės atominės elektrinės. Taip pat iki 2030 metų bus uždarytos elektri­nės, kuriose elektros energija ga­minama naudojant akmens anglį. Tai taršiausias kuras iš visų nau­dojamų elektrinėse.

Didžioji dalis elektros energi­jos bus gaminama naudojant at­sinaujinančius šaltinius (saulė, vėjas, biokuras). Taip pat labai daug dirbama tobulinant vande­nilio gamybos procesus. Progno­zuojama, kad ateityje vandenilis taps pagrindiniu kuru transporto sektoriuje. Naudojant šį kurą vi­siškai neteršiama aplinka, t. y. į atmosferą neišmetama CO2 dujų, kurios ir sukelia šiltnamio efektą atmosferoje.

Mūsų delegacijos narius taip pat labai domino taršių pakavi­mo medžiagų pakeitimas aplin­kai draugiškomis, kadangi šian­dien dar daugelis gaminamų prekių pakuojamos į aplinką ter­šiančias medžiagas. Labai pla­čiai parodoje atspindėti ener­gijos taupymo ir racionalaus naudojimo pastatuose sprendi­mai, kurie leidžia iki minimumo sumažinti energijos poreikį šil­dant ir vėdinant pastatus.

Kiekvienas delegacijos narys turėjo galimybę susipažinti su pasauliniais pasiekimais savo veiklos srityse.“

Laikraščio „Utenos diena“ inf.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas