Politikų turto grimasos: nuo būsimų milijonierių iki skurdžių

Vieni ignaliniečių išrinkti į Ignalinos rajono savi­valdybės tarybą (toliau – Taryba) deleguoti politikai, kaip rodo turto deklaracijos, sau užsitikrino sočią ateitį, kitų kišenėje siaučia vėjai. Valstybinei mokes­čių inspekcijai pateikus 2020 metų Metinių gyvento­jų (šeimos) turto deklaracijų išrašų duomenis ir juos išanalizavus paaiškėjo, kad tarp Ignalinos politikų milijonieriaus kol kas nėra.

Valdžios viršūnėje – turtai kuklūs

Meras Justas Rasikas nuro­dė turintis 23 500 Eur vertės butą, 14 tūkst. Eur vertės namą, kitų statinių (sodo namelių, gara­žų, inžinerinių statinių) už 9 300 Eur, žemės sklypų, kurių vertė 65 800 Eur, transporto priemo­nę, įkainuotą 7 300 Eur bei akcijų (3 562 Eur). Santaupų meras tu­rėjo 13 769 Eur, o lyginat su 2019 metais, jo santaupos padidėjo vos 1 tūkst. Eur. Suskaičiavus, ben­dra politiko turto vertė – per 138 tūkst. Eur.

Mero sutuoktinės turtas kur kas kuklesnis. Irmai Rasikei priklau­so turbūt tas pats 23 500 Eur ver­tės butas, turbūt ir ta pati trans­porto priemonė bei kitų, kaip ir meras, registruotinų daiktų, meno kūrinių ar juvelyrinių dirbinių už 1 450 Eur. Santaupų ji turėjo tik 2 575 Eur.

Mero pavaduotojas Juozas Rokas, į Tarybą pakliuvęs kaip „Tvarkos ir teisingumo“ sąrašo lyderis ir prieš kurį laiką poste pa­keitęs susikompromitavusį Dar­bo partijos Ignalinos skyriaus va­dovą Manfredą Žymantą (vairavo transporto priemonę neblaivus – aut. past.), savo turo deklaracijo­je visiems priminė, kad ilgametis Tarybos narys gyvena 14 tūkst. vertės bute, turi dar nebaigtų sta­tinių, kuriuos vertino 2 100 Eur, turi dar ir kitų statinių (sodo na­melių, garažų, inžinerinių sta­tinių), kurių vertė net 17 tūkst. Eur, žemės sklypą už 700 Eur bei važinėja 1 800 Eur vertės au­tomobiliu. Vicemeras turi ir ak­cijų už 2 500 Eur bei santaupų – 4 977 Eur.

Jo sutuoktinė Stanislava Ro­kienė, lyginant mero pavaduoto­jo ir jos deklaraciją, – kiek tur­tingesnė, turi brangesnį žemės sklypą (2 700 Eur) ir daugiau santaupų (5 229 Eur), bet naudo­jasi pigesne transporto priemone (1 089 Eur).

Socialdemokratai kol kas turtingiausi

Viena turtingiausių rajono po­litikių UAB „Birvėtos tvenki­niai“ vadovė Edita Brukštuvienė nurodė turinti butą daugiabučia­me name, kurio vertė 36 200 Eur, gyvenamąjį namą už 35 700 Eur, kitų statinių už 160 Eur, 3 250 Eur vertės automobilį, akcijų už 176 647 Eur, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyri­nių dirbinių už 1 320 Eur, ir san­taupų – 35 894 Eur. Beje, politikė turi ir pasiskolintų bei negrąžintų lėšų, kurių suma, šių metų gegu­žės mėnesio duomenimis, siekė 253 324 Eur. Jos turtas – beveik 290 tūkst.

Politikės sutuoktinis Kęstu­tis deklaravo tą patį turtą, tik jo santaupos kur kas kuklesnės – 10 833 Eur.

UAB „Birvėtos tvenkiniai“ žuvininkas Vykintas Brukštus savo deklaracijoje nurodė turin­tis 32 tūkst. Eur vertės namą, taip pat kitų statinių už 2 500 Eur, že­mės sklypų už 4 tūkst. Eur, kuklią transporto priemonę, kainuojan­čią tik 1 tūkst. Eur, kitų regis­truotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių turima ver­tė tesiekia 2 400 Eur. Santaupų jaunasis 30-metis politikas turė­jo 6 430 Eur (2019 metais santau­pų jis turėjo perpus mažiau – aut. past.).

Jo sutuoktinė Lina Brukš­tė nurodė turinti 2 900 Eur santaupų

Patyręs politikas Vilius Cibuls­kas, buvęs Utenos apskrities vir­šininkas bei neseniai dirbęs Tary­bos sekretoriumi, didelių pinigų sumų neprikaupė. Kaip rodo jo deklaracija, gyvena jis kukliame daugiabutyje, kuriame jo butas tekainuoja 3 700 Eur. Politikas turi ir kuklų 1 800 Eur gyvena­mąjį namą (ar jo dalį). Kitų sta­tinių (galimai tai – garažas) ver­tė tesiekia 450 Eur. Žemės sklypų V. Cibulskas irgi neįsigijo, todėl jų vertė 2 550 Eur. Kelių trans­porto priemonė, kuria naudoja­si politikas, daug vertingesnė nei aukščiau išvardintas turtas – 7 950 Eur. Didelių piniginių san­taupų jis taip pat neprikaupė, to­dėl šių metų pradžioje turėjo 16 187 Eur. Politikas, deklaruo­damas turtą už 2019 metus, buvo nurodęs, jog santaupų turėjo tik 2 419 Eur. Praėjusias metais jo santaupos gerokai paaugo.

Turto gausa nepasižymi ir V. Cibulsko sutuoktinė Adelė. Ji deklaravo turinti 2 300 Eur ver­tės žemės sklypą ir kuklias 372 Eur santaupas. Beje, reikia pa­žymėti, kad jos turto skola kre­dito įstaigoms per metus išaugo 5 tūkst Eur.

Pedagogė Aušra Čeponienė turto deklaracijoje nurodė, jog turi 26 700 vertės butą, kitų sta­tinių (sodo namelių, garažų, in­žinerinių statinių) vertė siekia 1 490 Eur, 800 Eur vertės že­mės sklypą bei 10 tūkst Eur ver­tės kelių transporto priemo­nę. Piniginių lėšų moteris turėjo 10 500 Eur.

Jos sutuoktinis Audrius Čepo­nis deklaravo butą už 10 tūkst. Eur, automobilį, kurio vertė 1 350 Eur (beje, politikė atskiroje de­klaracijoje nurodė ir šio automo­bilio vertę – aut past.), bei nurodė turintis kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbi­nių, kurių vertė 1 tūkst. Eur.

Politikė Svetlana Panavienė, nurodydama savo turtą, įvertino taip: butas – 15 tūkst., namas (ar jo dalis) irgi – 15 tūkst. Ji, kaip ir visi LSDP nariai, turi žemės, ku­rios vertė – 2 250 Eur. Politikė naudojasi automobiliu, kurio ver­tė – 4 750 Eur, o kitų registruoti­nų daiktų, meno kūrinių ir juvely­rinių dirbinių turi tik už 450 Eur. Piniginių pajamų ji sukaupė soli­džią sumą – 36 500 Eur.

Politikės sutuoktinis Gintaras deklaravo visus tuos pačius turto skaičius, tik jo santaupos kur kas kuklesnės – 8 400 Eur.

Beje, S. Panavienės turto de­klaracijose į akis krenta ryškios turto permainos, jei 2020 metais ji kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių tu­rėjo tik už 450 Eur, tai 2019 me­tais jų suma buvo kur kas dides­nė – 6 603 Eur.

Jau ne pirmus metus į Tarybą renkamas gydytojas Oleg Sosu­nov savo turtą vertino taip: buto vertė – 37 650 Eur, gyvenamo­jo namo vertė – 11 370 Eur. Pa­sirodo, politikas turi gyvenamų­jų namų (ar namo dalių), esančių užsienio valstybėje, kurių vertė 9 tūkst. Eur. Kitų statinių (sodo namelių, garažų, inžinerinių stati­nių), esančių užsienio valstybėje, vertė – 4 500 Eur. Politikas kitų statinių turi ir Lietuvoje. Jų ver­tė siekia 2 340 Eur. Žemės skly­pą mūsų šalyje jis įvertino 962 Eur. Kelių transporto priemonė, kuria naudojasi politikas, įvertin­ta 3 872 Eur. Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyri­nių dirbinių vyras turi kukliai – tik už 702 Eur, o sukauptų lėšų suma irgi nedidelė – 4 673 Eur. Beje, jis turi pasiskolintų bei ne­grąžintų lėšų už 35 450 Eur. Įdo­mu, kad gydytojo politiko pa­skolų suma ryškiai mažėja. 2016 metais pateiktoje deklaracijo­je buvo nurodyta, jog jis kredi­to įmonėms buvo skolingas soli­džią – 89 155 Eur – sumą.

Politiko sutuoktinė gydytoja Ala Sosunova savo deklaracijoje nurodė tuos pačius bendro turto skaičius, tik jos santaupos buvo kiek kuklesnės – 1 578 Eur.

Darbiečiai“ ir Ignalinoje pasižymi išskirtinumu

Darbo partijoje, šiuo metu kar­tu su LSDP sudariusioje valdan­čiąją koaliciją, du tarybos nariai: jau minėtas M. Žymantas ir Al­fonsas Gasparavičius.

Gydytojas, Lietuvos (buvęs Seimo narys), Zarasų rajono sa­vivaldybės bei Ignalinos rajo­no savivaldybės politinis bei vi­suomenės veikėjas gydytojas M. Žymantas savo turto dekla­racijoje, lyginant su kitais jo ko­legomis politikais, pateikė gana įspūdingus skaičius. Jo gyvena­mojo namo vertė – 173 770 Eur, o žemės sklypų – 22 590 Eur. Po­litikas važinėja 14 tūkst vertės transporto priemone, o santau­pų turi 37 500 Eur. M. Žymantas turto turi beveik už ketvirtį mln. Eur. Beje, politikas 2015 metais ar 2016-ų pradžioje iš kredito įs­taigų buvo pasiskolinęs 20 tūkst. Eur, tačiau šiemet jis nenurodo, kad yra joms skolingas. Skola iš­nyko 2019 metų pavasarinėje tur­to deklaracijoje.

Jo sutuoktinė gydytoja Ži­vilė Žymantienė pripažįsta, kad vairuoja 13 tūkst. Eur ver­tės automobilį ir turi 12 300 Eur santaupų.

Vienas vyriausių rajono po­litikų, kelių kadencijų Tary­bos narys, 76-erių Alfonsas Gasparavičius savo turto deklara­cijoje nurodo, kad turi butų dau­giabučiuose namuose, kurių ver­tė – 150 tūkst. Eur, gyvenamąjį namą už 30 tūkst. Eur. Kitų sta­tinių vertė siekia tik 200 Eur, že­mės sklypų vertė 2 tūkst. Eur. Po­litikas turi sukaupęs 28 tūkst. Eur. Beje, kitaip nei kiti jo kolegos, jis turi paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų, kurių suma – 4 tūkst. Eur. Be to, jis turi pasiskolinęs dar 10 500 Eur. Įdomu, kad ši pasi­skolinta suma nekinta nuo 2018 metų pradžios.

Ilgamečiai politikai milijonų neprikaupė

Iš koalicijos „Petys į petį var­dan Ignalinos krašto“ į Tarybą pateko taip pat du atstovai: ilga­mečiai politikai Vygantas Dilys ir Vytautas Gimžauskas. Jie irgi buvo valdančiojoje koalicijoje ir kartu su darbiečiais bei socialde­mokratais sudarė daugumą. Ta­čiau V. Gimžauskas prieš kurį laiką pareiškė, kad jam su valdan­čiaisiais ne pakeliui ir savo narys­tę valdančiojoje daugumoje su­stabdė. V. Gimžauskas šių metų kovo mėnesio pabaigoje pateik­toje turo deklaracijoje konstata­vo, kad turi butą daugiabučia­me name, kurio vertė 10 tūkst. Eur, gyvenamąjį namą už 11 001 Eur ir nebaigtų statyti statinių už 1 282 Eur. Jo nuosavybėje yra ir kitų statinių (sodo namelių, ga­ražų, inžinerinių statinių), ku­rių vertė – 8 719 Eur. Politikas turi ir nemažai žemės sklypų, ku­rie įvertinti 67 996 Eur. Važinė­ja jis 7 179 Eur vertės automobi­liu ir turi 9 Eur vertės akcijų, taip pat pajų už 29 Eur. Ignalinos ra­jono politikas (nuo 1995 metų) ir Ignalinos bitininkų draugijos „Austėja“ pirmininkas V. Gim­žauskas turi sukaupęs 72 723 Eur santaupų.

Jo sutuoktinės Nijolės Gim­žauskienės turto deklaracija kiek skiriasi. Ji turi, reik manyti, tą patį butą, kaip ir jos sutuoktinis, tačiau jos deklaracijoje nurodytas gyvenamasis namas, kurio ver­tė – 2 573 Eur, o nebaigtų staty­ti statinių vertė ta pati. Tačiau kitų statinių (sodo namelių, garažų, inžinerinių statinių) vertė – 3 036 Eur. Žemės sklypų ponia Nijolė turi mažiau nei jos sutuoktinis, jie įvertinti 7 065 Eur, kaip ir trans­porto priemonė – pigesnė (5 479 Eur). Vieno seniausių rajono po­litikų žmona piniginių lėšų turėjo sukaupusi 4 213 Eur.

V. Gimžausko koalicijos na­rys Vygantas Dilys šių metų ge­gužės mėnesį deklaravo, kad turi tik kelių transporto priemonę, ku­rią įvertino 3 753 Eur, ir yra su­kaupęs 11 862 Eur. Praėjusiais metais ir prieš tai jis dar turėjo 14 481 Eur vertės akcijų. Šiemet jis šios sumos nebenurodo.

Politiko sutuoktinė medikė Violeta Dilienė savo deklaracijo­je nurodė turinti kiek daugiau tur­to. Jos nuosavybėje – gyvenama­sis namas, kurio vertė 21 779 Eur, ji valdo ir kitus statinius už 11 056 Eur, turi žemės sklypą, įvertintą 2 667 Eur, bei lengvąjį automobi­lį, kurio vertė – 10 750 Eur. Beje, ji turi sukaupusi ir nemažai pini­ginių lėšų – 40 948 Eur.

Kaip bebūtų keista – „valstiečiai“ neturtingiausi

Į Tarybą iš Lietuvos valstie­čių ir žaliųjų sąjungos sąrašo šį kartą pakliuvo tik devyni po­litikai. Tai buvo smūgis per il­gus metus jau nusistovėjusiai Ignalinos politikai. Atėjo kiti, o buvę valdantieji liko opozicijo­je. Negana to, iš opozicijos pa­sitraukė „valstietė“ Marijona Lukaševičienė. Opozicija susil­pnėjo dar labiau. Todėl įdomu žvilgtelėti ir į „valstiečių“ turto deklaracijas. Neaišku, kodėl, ta­čiau Ignalinos rajono savival­dybės svetainėje pirmoji šios politinės partijos vedlė – Ona Za­leckienė. Ji, beje, jau antrą ka­denciją priklausanti Tarybai, savo kuklų turtą deklaravo dar šių metų kovo mėnesį. Jos deklara­cijoje nurodyta, jog turi gyvena­mąjį namą, kurio vertė tik 3 500 Eur, žemės sklypą (2 400 Eur) ir kelių transporto priemonę už 400 Eur. Kitų registruotinų Tary­bos narės daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė yra 500 Eur. Sukaupta piniginių lėšų suma – 21 tūkst. Eur. Sutuokti­nio Vytauto deklaracijoje nurody­ti tie patys skaičiai, o santaupų jis neturėjo.

Dailininkė ir pedagogė Nijolė Trinkūnienė savo turto deklaraci­joje pažymėjo, jog turi 15 tūkst. vertės butą, 500 Eur kainuojan­tį automobilį ir yra sukaupusi 21 432 Eur piniginių lėšų. Jos su­tuoktinis Mindaugas yra solides­nio turto valdytojas. Jis deklaravo 10 tūkst. Eur vertės gyvenamą­jį namą, kitus statinius įvertino 1 200 Eur, žemės sklypus – 6 tūkst. Eur, kelių transporto prie­monę – 500 Eur. Jo sukaupta pi­niginių lėšų suma kiek kuklesnė nei žmonos – 7 700 Eur.

Buvusio mero Henriko Šiau­dinio deklaruotas turtas neišsi­skiria iš turtingiausiųjų Tarybos narių. Jis deklaravo jog turi butų daugiabučiuose namuose, kurių vertė – 29 tūkst. Eur, gyvenamą­jį namą įvertino 8 tūkst. Eur, ki­tus statinius – 1 500 Eur, žemės sklypus – 10 935 Eur. Buvęs me­ras važinėja transporto priemone, kuri kainuoja 4 050 Eur, o kitų re­gistruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė yra 880 Eur. Ignalinos valstiečių ly­deris sukaupė 86 123 Eur pini­ginių santaupų. Įdomu, kad šio politiko santaupos, kaip maty­ti iš deklaracijų, 2015 metais nuo daugiau nei 62 tūkst. Eur buvo aptirpusios iki 12 tūkst. Eur, ta­čiau vėliau jos kasmet augo, kai kuriais metais daugiau nei po 10 tūkst Eur iki dabartinės sumos. Buvęs meras šiuo metu turi tur­to už daugiau nei 140 tūkst. Eur.

Jo sutuoktinė Rimutė Šiau­dinienė nurodė valdanti tą patį turtą, tik jos žemės sklypų vertė yra – 2 935 Eur, o piniginių lėšų turėjo sukaupusi kiek kuklesnę nei vyras sumą – 15 589 Eur.

Kitas valstietis meteorologas Vytautas Sakalauskas deklara­vo gyvenamąjį namą, kurio ver­tė – 8 688 Eur, kitus statinius – 3 545 Eur, žemės sklypų – 7 301 Eur. Politiko valdoma transpor­to priemonė įvertinta 1 524 Eur, o piniginių lėšų jis sukaupė tik 7 100 Eur.

Jo sutuoktinės Vidos deklaraci­joje nurodoma, jog ji valdo gyve­namąjį namą, kurio vertė – 2 896 Eur, kitus statinius už 649 Eur ir važinėja lengvuoju automobiliu, kuris įvertintas 1 824 Eur. Su­tuoktinė turi sukaupusi 10 tūkst. Eur sumą.

Ilgametis rajono tarybos narys, Valstybinės maisto ir veterinari­jos tarnybos Panevėžio departa­mento Rokiškio skyriaus vedė­jas Laimutis Ragaišis šiais metais deklaravo, jog turi gyvenamąjį namą, kurio vertė – 17 850 Eur, žemės sklypų už 5 150 Eur, vai­ruoja transporto priemonę, įver­tintą 3 450 Eur. Politikas turi ir kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių už 810 Eur. Jis turi sukaupęs 6 329 Eur piniginių lėšų, taip pat pasi­skolinęs 9 456 Eur lėšų.

Buvęs rajono savivaldybės administracijos vadovas Vidas Kreivėnas turi butą, kurio vertė 10 tūkst. Eur, kitų statinių (sodo namelių, garažų, inžinerinių stati­nių) už 1 tūkst. Eur ir kelių trans­porto priemonę, įvertintą 3 593 Eur. Politikas sukaupė piniginių lėšų 26 695 Eur.

Jo sutuoktinė Violeta Kreivė­nienė nurodė turto deklaracijoje tokias pat pinigų sumas, kaip ir jos vyras, tik jos sukauptų pinigi­nių lėšų suma kur kas kuklesnė – 2 886 Eur.

Politiko ir save vienos viešo­sios įstaigos vadovu prisistatan­čio Jono Baltakio turto deklara­cija pati kukliausia, jis įvardijo kad turi tik butą, kurį įvertino 10 tūkst. Eur. Tokia pati deklaracija kartojama jau nuo 2016 metų.

Jau ne vieną kadenciją Tary­boje ignaliniečius atstovaujan­čio Registrų centro Utenos filialo Ignalinos skyrius darbuotojo En­riko Doviakovskio deklaracijoje nurodyta, jog jis turi žemės skly­pų, kurių vertė 5 500 Eur, trans­porto priemonę, įvertintą 1 500 Eur, ir sukauptą 1 050 Eur pinigų sumą. Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma sudaro 35 900 Eur.

Politiko sutuoktinė Lina valdo 32 tūkst. Eur vertės gyvenamąjį namą, kitų jai priklausančių stati­nių vertė – 6 tūkst. Eur, o žemės sklypų vertė – 32 500 Eur.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas