Lūženas paversdamas interjero detalėmis darbo vietą žemaitis susikūrė pats

Riogsantys neaiškios paskirties daiktai, kuriuos ne retas švaruolis švystelėtų į šiukšlyną, gali tap­ti žaliava idėjoms įgyvendinti, kaip parodo Samogi­to kūrybinį pseudonimą pasirinkusio Arnoldo Kai­rio pavyzdys Meno mokslų niekada nekrimtęs vyras Ignalinos krašto muziejuje surengė savo darbų par­odą „Atgimimas“, veiksiančią iki birželio pabaigos. Parodos autorius prisipažino, kad kūrybiniai suma­nymai tapo jo pragyvenimo šaltiniu, nors intensy­viau kurti jis pradėjo vos prieš penkerius metus.

Kuria iš atiduotų daiktų

Muziejaus salėje rymo ri­teris. Jis laiko ginklą. Vieto­je galvos – lempa. Kai kurios eksponato detalės išduoda jų ankstesnę prigimtį – žmoge­liuko stuburo slanksteliai kaž­kada priklausė kitam daiktui. Tai buvo gal įrenginys, o gal mašina – tą žiūrovai ne visa­da gali atspėti. Tačiau įžymy­be šis riteris tapo tik dabar. Ankstesnieji jo kūno dalių šei­mininkai, veikiausiai nenuma­nė, į kokius vandenis išplauks jų užmiršti ar išmesti daik­tai. Nepaisant to, kad šių kū­rinių dalys kažkada buvo ne­reikalingos, darbai perkami. Vienas A. Kairio parodos kū­rinys pirkėjui atsieitų maž­daug nuo 150 iki 500 eurų. Ką per ne itin ilgą laiko tarpą gali rankų darbas bei fantazija, at­skleidė pokalbis su autoriumi. Jis „Ignalinos dienai“ papasa­kojo parodą pavadinęs „Atgi­mimo“ vardu, nes muziejuje eksponuojami kūriniai sumon­tuoti iš buvusių nereikalingų, šiukšlynuose bei metalo lau­žuose rastų daiktų, kurie, ki­taip tariant, atgimė bei surado naują gyvenimą. „Mano drau­gas turi metalo laužo supirktu­vę. Važiuoju iš ten prisikrovęs pilną bagažinę. Vieną iškrau­nu, o kitą prisikraunu – taip ir keliauja tas metalas ratais kvadratais… Žinodami, kad kuriu, pažįstami man atvelka antrinių žaliavų“, – supažindi­no su darbo ypatumais pašne­kovas. Jis užsiminė, jog būna, kad medžiagų ieško ir įsigyti. „Tačiau pagrindinės kūrybos priemonės – senienos. Žmonės viską gi išmeta…“ – nutilo jis.

Senas metalas žavi

Kūrėjas teigė, kad senas me­talas turi žavesio. Jį nušlifa­vus, paviršiuje atsiveria ne­dideli krateriai, kurių nebūna naujoje medžiagoje. „Nau­jas yra naujas – lygus. Tokio metalo nenaudoju“, – patiki­no jis. A. Kairio rankose gims­ta vėl panaudojami objek­tai. Tai ir interjero detalės, ir šviestuvai. „Mano darbų už­sisakė Kauno miestas dėl to, kad 2022 m. Laikinoji sostinė taps Europos kultūros sostine, o jos vyraujantis stilius būtent toks, koks yra ir mano dar­bų. Kūrinių yra Vilniuje. Ne­seniai Vilnelės upėje atsidūrė mano sukurtas raudonas dvira­tis. Vilnelėje jis demonstruoja­mas. Lietuvoje nesu vieninte­lis taip kuriantis, tačiau tapau vienu pagrindinių stimpanko stiliaus kūrėjų, – pridūrė jis. – Stimpankas (steampunk) – tai vienas iš mokslinės fantasti­kos žanrų, kuriame dominuo­ja garu varomos technologi­jos, ypač, jei veiksmas vyksta XIX a.“ A. Kairys sakė, kad drau­gų renginys prie Baltijos jūros, ku­riame vyko talen­tų šou, jį paska­tino pasidomėti stimpanku. Nuva­žiavęs ten su di­deliu būriu žmo­nių, tarp kitų, demonstravusių savo talentus, jis išvydo merginą, kuri šoko šio sti­liaus šokius. „Na ir sužavėjo tas stimpankas – aš ant jo pakibau“, – pripažino pašnekovas.

Rengiasi kitaip nei visi

Iškili skrybėlė-cilindras ant galvos, liemenė, lazdelė bei akiniai apskritais rėmeliais – gatvėje A. Kairys ne vieną ste­bina neeiline apranga. Pamėg­ta ekstravagancija kūriniuose bei stimpank stiliaus užuo­minos persikėlė ir į jo drabu­žius. Pašnekovas sakė, kad išėjęs iš namų darbinį kombi­nezoną jis išmaino į įdomes­nę aprangą. „Būna, kad praei­viai bado pirštais – žiūrėkite, durnius eina… Kažkam patin­ka mano drabužiai, o kažkam nepatinka. Man nepatinka, kai žmonės atrodo tarsi iš inkuba­toriaus. Rengiuosi taip, kaip noriu“, – kalbėjo kūrėjas. Jis sakė, kad dažnai aksesuarus pasigamina pats – ant cilindro pūpsantys akiniai, pasak A. Kairio, jo paties rankų darbo.

Kaimynas išmetė žiedą į upę

Pasak pašnekovo, nors ne­baigė nei meno mokyklos, nei dailės akademijos, nuo vai­kystės jis vis kažką kurdavo, drožinėdavo, tapydavo pagal šablonus, norėdamas užsidirb­ti ar ką kita sumąstydavo. A. Kairys sakė, kad iš savo tėvo išmoko šaltkalvio amato. Šalt­kalviu jis ilgai ir dirbo. „O kū­rybos neišmoksi, – pridūrė savamokslis dizaineris. – Bū­damas dvylikos metų gaminau žiedus. Kartą kaimynas pragė­rė savo auksinį vestuvinį žie­dą, o aš jam nukaliau lygiai taip pat atrodantį, tik iš žalva­rio. Atsimenu, pasakojo, kaip vėliau jis išsisuko. Ėjo su uoš­viene palei upę ir specialiai sukėlęs barnį nusviedė žiedą į vandenį – va, žiūrėkite. Taip ir nuslėpė, kad pragėrė.“

Kilo iš kuršių krašto

Aukštaitijoje, Švenčionių ra­jono Stakuškės viensėdyje šiuo metu gyvenantis kūrėjas pami­nėjo, kad pagal kilmę jis yra žemaitis. Samogito slapyvardį pašnekovas pasirinko norėda­mas susieti jį su savo šaknimis (Samogitia išvertus iš lotynų kalbos – Žemaitija – aut. past.). Tačiau, dar tiksliau, pasak jo, jis – kuršis, kilęs iš Pilsoto (is­torinė kuršių genčių teritorija prie Baltijos jūros, – aut. past.). „Kuršių nebeliko, bet liko že­maičiai, tad pasivadinau Sa­mogitu. Kuršių teritorijoje aš ir gimiau. Šalia – Kairių karinis poligonas. Dabar Kairių kaime gyvena penkios šeimos. Vieni jų – mano giminės. Anksčiau ten buvo vien mano giminės“, – Lietuvoje paplitusios pavar­dės kilmę paaiškino A. Kairys, Samogito pravarde aktyviai dalyvaujantis net ir prieštarin­gai vertinamose socialinių tin­klų diskusijose… Į feisbuką jis kelia savo kūrinių nuotraukas bei ten juos populiarina. „So­cialiniai tinklai kurti meno ne­trukdo. Man jie tarsi parūky­mo pertraukėlė. Ir galiausiai, juose darbus pamato lankyto­jai“, – teigė ne tik parodos, bet ir feisbuko paskyros „Robotu­ko Samogito Darbeliai“ admi­nistratorius A. Kairys.

Poliravimo diskas

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas