Utenoje – naujas politinis vėjas

Balandžio 13 dieną Utenoje įvyko steigiamasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Utenos ra­jono skyriaus susirinkimas. Veiklą pradėjusiam sky­riui vadovaus uteniškis gamtosaugininkas Eimantas Puodžiukas. „Dėkoju esamų ir būsimų skyrių na­riams už iniciatyvumą, aktyvų įsitraukimą kuriant stiprią, naują politinę bendruomenę. Kartu kons­truktyviai dirbsime ir prisidėsime prie Lietuvai rei­kalingų sprendimų priėmimo“, – prieš kurį laiką sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmi­ninkas Saulius Skvernelis. Šiuo metu Lietuvoje par­tijos skyriai įkurti beveik 20-yje savivaldybių.

Sveikindamas susirinkusiuo­sius Utenos rajono skyriaus pir­mininkas E. Puodžiukas pa­dėkojo steigiamojo skyriaus susirinkimo svečiams LR Sei­mo nariams Vytautui Bakui, To­mui Tomilinui, LR Seimo kan­celiarijos patarėjui Vytautui Lamauskui, Anykščių rajono skyriaus pirmininko pavaduo­tojai Reginai Patalauskienei, Šiaulių miesto skyriaus pirmi­ninko pavaduotojai Dijanai Ru­peikienei, Panevėžio rajono ir Visagino skyriaus nariams, ku­rie rado laiko pabūti bendrystė­je, bei džiaugėsi svečių aktyvu­mu ir palaikymu.

„Dideli darbai daromi ne vieno žmogaus, o tik vieningai veikiančioje, kryptingai orien­tuotoje, vertybių turinčio­je bendruomenėje. Tokią ma­tau Utenos rajono skyriuje“, – sakė E. Puodžiukas.

Pasak jo, džiugu, kad į parti­jos gretas aktyviai įsiliejo žmo­nės, anksčiau nepriklausę jokiai politinei partijai, Utenos miesto ir rajono verslininkai bei akty­vūs bendruomenės atstovai. Jo nuomone, tai – stipri komanda, kuri galės tinkamai atstovau­ti savivaldai ir siekti, kad Ute­nos rajone būtų girdimos regio­no problemos.

„Manome, kad naujos politi­nės jėgos įsiliejimas atneš nau­jesnį požiūrį ir daugiau ambi­cijų, kurios virs prasmingais darbais mūsų kraštui. Sieksime ir skatinsime jaunimą likti stu­dijuoti, dirbti ir gyventi čia – Utenoje. Analizuosime, ko­kios priemonės padėtų Utenos miestą paversti patraukliu jau­niems specialistams, bei skir­sime išskirtinį dėmesį vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimui darbo rinkoje, plėtojant speci­alias perkvalifikavimo progra­mas. Skatinsime socialinę atsa­komybę aplinkosaugos srityje bei dėmesį taršos prevencijai“, – pažymėjo Demokratų sąjun­gos „Vardan Lietuvos“ Utenos rajono skyriaus nariai, kandi­datuojantys į valdybą.

Naujos politinės jėgos atsto­vas E. Puodžiukas pastebėjo, jog Utenos politikai per šalies nepri­klausomybės metus padarė mil­žiniškų darbų. „Pagarba Jums. Tačiau kad ir kokie mes, uteniš­kiai, būtume laimingi, į šalies sostinę važiuojame išskirtinai „tobulu“ keliu, jaunimas palieka Uteną, pramogauti tenka važiuo­ti į kaimyninius rajonus, o darbo ieškomės ne Utenoje, bet kituo­se rajonuose“, – „Utenos dienai“ apgailestavo Demokratų sąjun­gos „Vardan Lietuvos“ Utenos rajono skyriaus vadovas ir pridū­rė, kad taip nutiko ir dėl kai ku­rių Utenos viešųjų įstaigų vado­vų elgesio.

E. Puodžiukas žada kartu su Utenos rajono skyriumi ute­niškius pakviesti kurti bendrą veiklos darbotvarkę. „Mes tu­rime generuoti Jūsų, ypač jau­nimo, idėjas, lūkesčius. Labai tikiuosi iš Utenos dabartinių politikų konstruktyvaus ir mo­ralaus dialogo“, – tvirtino nau­jo politinio darinio Utenoje vadovas.

„Demokratija – ne tiek dau­gumos valdžia, kiek mažumos teisių gynimas. Todėl svar­biausia, kad išrinktas skyriaus pirmininkas bendradarbiau­tų su visais skyriaus žmonė­mis saugodamas demokratines vertybes, užtikrindamas kie­kvieno nario galimybę išsaky­ti savo poziciją, kartu su visais ją svarstyti. Utenos mieste ieš­kosime ir sprendimo dėl De­mokratų frakcijos veikimo ra­jono savivaldybės taryboje. Tikiu, kad mes jį rasime“, – trečiadienį sakė „Vardan Lie­tuvos“ pirmininko pavaduo­tojas T. Tomilinas, nemažai prisidedantis prie partijos sky­rių Aukštaitijoje kūrimo.

Pasak T. Tomilino, šiuo metu pats tvirčiausias skyrius Rytų Aukštaitijoje yra Anykš­čiuose, jo gretose per 70 narių. Šiam skyriui vadovauja žino­mas Anykščių krašto politikas Antanas Baura. Kaip „Utenos dienai“ atskleidė Seimo na­rys T. Tomilinas, šiuo metu nemažai darbo kuriant sky­rių įdedama Visagine, svarsto­ma skyrius kurti ir Molėtuose, Ignalinoje.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas