Projektas „Pokyčių keliu“ padeda sumažinti socialinę atskirtį

Projekto pavadinimas – „Pokyčių keliu“, 08.6.1-ES­FA-V-911-20-0005. Projektą įgyvendina Utenos šei­mos ir vaiko gerovės centras. Projekto partneris – Utenos apskrities vyrų krizių centras.

Projekto tikslas – sumažin­ti socialinę atskirtį Utenos mies­te teikiant kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems, priklauso­mybių turintiems bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims. Teikiant kompleksines paslau­gas, įveiklinti asmenis darbinių veiklų metu, organizuojant pre­vencinius ir intervencinius ren­ginius, skatinančius užimtumo iniciatyvas bei motyvaciją poky­čiams, naudą gaus ne tik tiks­linės grupės asmenys, patyrę izoliaciją, bet ir jų šeimos nariai. Įgyvendinant projekto veiklas, įgyvendinamos psichosocia­linės, sociokultūrinės paslau­gos; vykdomi savanorių, ben­druomenės narių mokymai. Veiklų metu sprendžiamos iš anksto identifikuotos sociali­nės problemos, tikslinės gru­pės asmenys įveiklinti užimtumo veiklose, išpildomas paslaugų kompleksiškumas.

Projekto veiklomis aktyviai prisidedama prie teikiamų pas­laugų kompleksiškumo, įgali­nant bendruomenės narius pa­galbai skatinant savanorystę, siekiant tikslinės grupės ilga­laikių pokyčių ir sėkmingos in­tegracijos į bendruomenę. Projekto metu įgyvendinamas bendrųjų socialinių paslaugų organizavimas, tikslinės gru­pės asmenys turi galimybę gau­ti maitinimo, asmens higienos priežiūros paslaugas, numatyta pagalba namuose, kad būtų kuo sėkmingiau įveikiama socialinė atskirtis. Apgyvendinimo laiko­tarpiu asmenims teikiama inten­syvi įvairių specialistų pagalba. Projekto metu įveiklinami as­menys kompleksiškai ugdant jų socialinius ir darbinius įgū­džius, organizuojami kompiu­terinio raštingumo mokymai, taip pat pasitelkus šiuolaikines priemones (planšetes) naudo­jami interaktyvūs ir įdomūs ug­dymosi metodai. Darbiniai-me­niniai-interaktyvūs užsiėmimai ugdo socialinius įgūdžius bei užtikrina paslaugų komplek­siškumą, kai asmenims teikia­ma ne tik socialinė bet ir dar­binių įgūdžių ugdymo pagalba. Organizuojami prevenciniai ren­giniai tikslinei grupei, kurie pa­deda mažinant socialinę atkir­tį. Dalyvaudami prevenciniuose renginiuose mokosi pozityvaus bendravimo, socialaus laisvalai­kio leidimo, gauna informacijos apie prieinamą pagalbą: rengi­niai „Išdrįsk klausti“, „Aš mokau­si, nes man rūpi“, „Tėvystė tai iššūkis“, „Prevenciniai alkoho­lio ir smurto prevencijos užsi­ėmimai vaikams ir jaunimui“. Projekto metu vykdomos pen­kių dienų tėvų, sergančių pri­klausomybių ligomis, ir jų vai­kų stovyklos „Mes šeima“. Buvo organizuojama išvyka į Meikš­tų dvarą (Meikštų k., Rimšės sen., Ignalinos r.), kuriame įsi­kūręs didžiausias priklauso­mybių reabilitacijos centras. Svarbus dėmesys skiriamas ak­tyvinant vietos bendruomenę, įtraukiant asmenis į savanoriš­kas veiklas. Vykdoma savano­rių paieška vietos bendruome­nėje, organizuojami savanorių mokymai, konsultuojami sava­noriai ir organizuojamos veiklos savanoriams.

Projekte dalyvaujančių sava­norių skaičius – 20. Projekto dalyvių skaičius – 350.

Vykdydami projektines veiklas ir teikdami socialines paslaugas labai dažnai remiamės „Žmo­gaus motyvacijos teorija“ (Ma­slow piramide), kuri pirmą kartą buvo pristatyta 1943 m. straips­nyje „Žmogaus motyvacijos teo­rija“. Mokslininkas įrodinėjo, kad žmogaus poreikių tenkinimas ir intelekto vystymasis vyksta pagal tam tikrą prioritetinę seką, t. y. tik patenkinęs fiziologinius poreikius žmogus rūpinsis saugumo lygme­niu ir t. t.

Savo teorijoje žmogaus po­reikius garsus psichoterapeutas Maslow išrikiavo tokia tvarka:

1. Fiziologiniai. Palaikomos gyvybinės funkcijos: kvėpavimas, mityba, tuštinimasis, lytiniai san­tykiai, miegas;

2. Saugumo. Palaikomas fi­zinis ir emocinis saugumas: fizi­nio kūno, šeimos, teritorijos bei turto ir moralės apsauga, resursų kaupimas;

3 . Socialiniai. Palaikomi santykiai: socializacija, draugys­tė, šeima, meilė, intymumas;

4 . Savivertės ir pripaži­nimo. Vertinami savo ir aplin­kinių veiksmai bei pasiekimai, atsiranda pagarbos ir pasitikėji­mo poreikis sau ir kitiems, noras tobulėti;

5 . Savirealizacijos ir pro­blemų sprendimo. Poreikis pa­naudoti ir perduoti turimas žinias bei patirtį, siekti aukštesnių tiks­lų: atmetami išankstiniai nusista­tymai, emocijos ir asmeniškumai bei priimami faktai, atsiranda no­ras kurti, tobulinti, įgyvendinti su­manymus, veikti dėl bendros ge­rovės, analitiškai ir konstruktyviai spręsti problemas.

Vykdydami projektą „Pokyčių keliu“, kurio tikslinė grupė smur­tą patyrę, priklausomybių turin­tys bei iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, labiausiai siekiame, kad dalyviai patenkintų savęs realizavimo poreikį. Pritardami mokslininkui, manome, kad po­reikis save realizuoti yra toks pat stiprus, kaip ir poreikis valgyti arba kvėpuoti. Jeigu žmogus šio poreikio netenkina, jis nesijaučia laimingas. Skirtingi žmonės pa­gal savo stiprybes gali save re­alizuoti labai skirtingais būdais – tapti verslininkais, menininkais, gydytojais – tačiau, jeigu žmo­gus nori būti laimingas, save re­alizuoti būtina.

Kaskart žmogus darydamas sprendimą gali rinktis tarp ma­žiausiai dviejų pasirinkimo ga­limybių – žengti žingsnį pir­myn link savęs realizavimo arba žengti žingsnį atgal į saugu­mo zoną. Kuo dažniau žmogus žengia atgal ir praleidžia gali­mybę žengti pirmyn, tuo dides­nis skirtumas tarp to, kuo žmo­gus yra ir kuo galėjo tapti. Šis skirtumas pasireiškia neigia­momis emocijomis, ypač liūde­sio ir graužaties jausmu, depre­sija, nerimu. Siekdami išvengti šių nemalonių jausmų, siekda­mi kuo mažiau galvoti apie šią nemalonią praleistų galimy­bių tiesą, žmonės dažnai žen­gia dar daugiau žingsnių atgal į saugumo zoną, kas dažnai pa­sireiškia pernelyg ilgu televizi­jos žiūrėjimu, alkoholio ir nar­kotikų vartojimu – viskuo, kas leidžia pabėgti nuo minčių apie savo nerealizuotas galimybes. Visgi, Maslow argumentuoja, o mes dirbdami su tiksline grupe manome, kad projekte dalyvau­jantys žmonės yra pajėgūs su­mažinti minėtą skirtumą ir re­alizuodami save tapti laimingi. Vykdant projektą mums labai padeda Utenos rajono įstaigos, kurios teikia įvairias paslaugas, padeda užtikrinti dalyvių fizio­loginius, saugumo, socialinius, savigarbos stiprinimo bei savi­realizacijos poreikius.

Projekto vadovė Diana Deveikienė

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Sponsored Video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas