Baigėsi kaimyninių šalių projektas, bet ne bendradarbiavimas

Stichinių nelaimių pavojus kasmet pasiekia nau­ją lygį, todėl papildoma pagalba ir greitas reaga­vimas į tokio tipo nelaimes bus reikalingas visada. 2022 m. gegužės 31 d. baigėsi projektas „Bendradar­biavimo per sieną tobulinimas potvynių prevencijos, valdymo bei aplinkos užterštumo mažinimo srityje“ (ENI-LLB-1-092 Safe Flood), kuriuo buvo siekiama padidinti aplinkos saugą regione, pagerinti įgūdžius ir gebėjimus kovoti su stichinėmis nelaimėmis bei sumažinti taršą ir žalą aplinkai.

Utenos apskrityje didžiausią pavojų gyventojams potvynių ir polaidžių metu kelia ant upių pa­statyti hidrotechniniai įrenginiai, vandens saugyklų užtvankos bei pavasariniai polaidžiai, dažniau­siai kylantys prie didesnių upių susidarius ledų sangrūdų. To­dėl kiekvienas turi būti pasiren­gęs ir žinoti, kaip išvengti stichi­nių nelaimių, sumažinti taršą ir žalą aplinkai, kaip padėti sau ir kitiems.

Priešgaisrinės apsaugos ir gel­bėjimo departamentas prie Vi­daus reikalų ministerijos (toliau – PAGD), nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. kartu su kaimyninėmis šalimis vykdydamas projektą, ne tik pagi­lino prognozavimo bei reagavimo strategijos žinias, bet ir pasidalijo patirtimi su projekto partnerėmis. Gaila, kad pasidalijimas patirtimi vyko stalo pratybų formatu vaizdo konferencijos metu. Dėl įvestos ekstremaliosios padėties ir karan­tino Lietuvoje ir Latvijoje projekto metu nebuvo galimybių organi­zuoti bendrų pratybų ir bendromis jėgomis išbandyti naujai įsigytos technikos bei įrangos, patikrin­ti ugniagesių gelbėtojų pasirengi­mo ekstremalioms potvynių situ­acijoms, sumažinant galimą žalą bei taršą, taip pat užtikrinant sau­gumą netoli pasienio Latvijos ir Lietuvos regionuose. Be to, kie­kvienas projekto partneris atskirai organizavo ir vedė pratybas savo regione, išbandydamas naują ir modernią techniką, leidžiančią operatyviai atvykti į bet kurią vie­tą ir atlikti gelbėjimo darbus.

Utenos priešgaisrinės gelbėji­mo tarnybos pareigūnai, pasitelk­dami įsigytą didelio pravažumo vandens tiekimo automobilį, žar­nų priekabą su slėginėmis gaisri­nėmis žarnomis, operatyviai nu­vyko į imituotą potvynių zoną ir panaudoję įsigytas kvėpavimo organų apsaugos priemones už­gesino gaisrą, kylantį potvynio metu. Nors pratybos vyko gegu­žės mėnesį, ežere vis dar buvo ledo, todėl paieškos darbams buvo neįmanoma panaudoti val­ties su varikliu. Todėl skenduo­liui ieškoti buvo panaudotas po­vandeninis dronas. Užfiksavus vietą, informacija buvo perduota narams, kurie ir atliko gelbėjimo darbus, išbandydami naujai įsigy­tą narų įrangą.

Projekto vykdymo metu buvo planuota organizuoti kvalifikacijos kėlimo ir CE kategorijos vairuotojų kursus. Ne viskas buvo realizuo­ta pagal planą, bet šeši pareigūnai baigė vairuotojų kursus ir gavo CE kategorijos pažymėjimus.

Tinkamas elgesys, kuris gali iš­gelbėti gyvybę potvynio arba po­laidžio metu, neįmanomas be prevencinio darbo. Todėl Utenos apskrities seniūnijose, kuriose galimi polaidžiai arba potvyniai, gyventojai, ypač mokiniai, buvo supažindinami su veiksmais, ku­rių gali prireikti potvynio metu. Pareigūnai parodė ir padovanojo mokiniams ir savivaldybės admi­nistracijos darbuotojams informa­cinių brošiūrų, kuriose aprašyti ne tik keliami pavojai, bet ir gyven­tojų veiksmai pasiruošiant potvy­niams ar gelbėjant skęstantį žmo­gų, gelbėjimo priemonės bei jų naudojimas, taip pat aprašyti gel­bėjimo darbai, likviduojant pavo­jingų reiškinių pasekmes. Atmini­mui buvo padalyta kalendorių ir plakatų.

Dalyvavimas projekte „Ben­dradarbiavimo per sieną tobuli­nimas potvynių prevencijos, val­dymo bei aplinkos užterštumo mažinimo srityje“ (ENI-LLB-1-092 Safe Flood), kuris buvo įgyven­dinamas pagal Europos kaimy­nystės priemonę ir finansuoja­mas Europos Sąjungos, skatina ne tik kaimyninių šalių bendradar­biavimą, bet ir pasiruošimą bei reagavimą į stichines nelaimes pasienio zonoje, suteikiant tech­ninius ir žmogiškuosius išteklius taršos ir žalos aplinkai mažin­ti. Viso projekto biudžetą sudarė 1 663 134,22 Eur, iš jų Euro­pos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas buvo 1 496 820,79 Eur, PAGD biu­džetas – 499 269 Eur, iš jo 90 proc. (449 342,10 Eur) finansavo Europos Sąjunga.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo spaudai turinį atsa­ko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėji­mo departamentas prie Vidaus reika­lų ministerijos, jis neatspindi Europos Sąjungos nuomonės.

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas