Artėjant miesto gimtadieniui pagerbti mūsų rajono gyventojai

Artėjant miesto gimtadienio šventei, ketvirtadienį Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje buvo pagerbti mūsų rajono gyventojai, savo darbais, pasiekimais prisidedantys prie mūsų krašto gėrovės kūrimo. Jų pasveikinti atvykusi rajono valdžia, Seimo narė Milda Petrauskienė dėkojo už nepriekaištingą darbą, profesionalumą savo srityje, dalyvavimą visuomeninėje veikloje, aktyvią kultūrinę, sportinę bei kitas veiklas bei apdovanojo Utenos rajono savivaldybės ženkliuku ir padėkomis šiuos asmenis:

Šaukecką Bronių, UAB „Utenos butų ūkis” direktoriaus pavaduotoją, už ilgametį, atsakingą darbą organizuojant miesto daugiabučių namų priežiūrą;
Meidų Laimantą, UAB „Šilumos tinklai” technikos strategijos skyriaus viršininką, už profesionalumą ir aktyvų dalyvavimą plėtojant šilumos tiekimą Utenos mieste;
Tumienę Jolantą, UAB „Utenos komunalininkas” meistrę, už ilgametį, kruopštų, nepriekaištingą darbą prižiūrint ir puoselėjant miesto skverų ir parkų želdinius;
Suščenovienę Aldoną, UAB „Autobusų parkas” dispečerę, už nepriekaištingą darbą, profesionalumą, aktyvų dalyvavimą autoūkio darbuotojų profesinėje veikloje;
Norkūnienę Birutę, UAB „Utenos vandenys” vyriausiąją buhalterę, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą;
Paragytę Jūratę, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiąją specialistę, už Utenos miesto kraštovaizdžio ir parkų kūrimą, jų tvarkymą ir tradicijų išlaikymą;
Lamauską Artūrą, UAB „Utenos komunalininkas” brigadininką, už sąžiningą darbą ir iniciatyvas prižiūrint miesto želdinius;
Guigienę Veroniką, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos ūkininkę, už nuoširdų darbą ir visuomeninę veiklą;
Deveikienę Dianą, Utenos vaikų globos namų direktorę, už inovatyvų požiūrį į tėvų globos netekusių vaikų globos organizavimą bei efektyvų socialinių paslaugų teikimą Utenos rajone;
Gaidienę Almą, Utenos rajono Visuomenės sveikatos biuro direktorę, už iniciatyvumą, kūrybingumą, gebėjimą įtraukti bendruomenę į sveikatos stiprinimo veiklą;
Rinkevičienę Jūratę, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyresniąją slaugos administratorę, už ilgametį, atsakingą ir kruopštų darbą, nuoširdžią pagalbą žmonėms;
Daugailių kleboną kun. Saulių Kalvaitį,VšĮ Krizių centro „Angelų pieva” direktorių,
už nakvynės, maitinimo, socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą ir plėtrą Utenos rajone, bendruomeniškumą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje,
Sirvydytę Jūratę, VšĮ Utenos ligoninės operacinės slaugytoją, už ilgametį darbą, profesionalumą ir žmogiškųjų vertybių puoselėjimą;
Židonienę Eligiją, Utenos rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę – gydytoją, už profesionalumą bei nuoširdžias pastangas puoselėjant ir populiarinant bendražmogiškąsias vertybes;
Purvinį Liuonių, AB „Utenos melioracija” direktorių, už pilietines iniciatyvas atnaujinant Pakalnių Švenčiausios Trejybės parapijos Pakalnių koplyčią, padedant įrengti Utenos Dievo apvaizdos bažnyčią, nuolatinį įvairių renginių rėmėją;
Juodytę Justiną, akcijos „Darom” koordinatorę Utenoje, už akcijų „Darom 2013″ ir „Darom 2014″ organizavimą Utenos rajone;
Jeffrey Andrev Clarke, aktyvų Utenos miesto gyventoją, už svarų indėlį propaguojant bendruomenės pasiekimus tarptautiniu mastu;
Umbrasienę Jolitą, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkę, už svarų indėlį į rajono bendruomenių vystymąsi;
Šveistrį Marių, UAB „Švyturys – Utenos alus” Utenos gamyklos vadovą, už glaudų bendradarbiavimą su Utenos rajono savivaldybe, nuolatinį kultūros ir sporto renginių rėmimą;
Murnikovą Vladą, UAB „Žydroji lapė” savininką, už ilgametį nuoširdų darbą, meno, sporto, kultūros renginių rėmimą bei kitą įvairiapusę paramą;
Rimonienę Aušrytę Eleną, Utenos rajono Vyžuonų miestelio gyventoją, už tradicijų puoselėjimą bendruomenėje ir seniūnijoje;
Grabauskienę Danguolę, Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus kultūrinių renginių organizatorę, Tauragnų krašto bendruomenės pirmininkę, už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą, kūrybiškas idėjas;
Juotkienę Ireną, Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Kuktiškių filialo bibliotekininkę, Kuktiškių moterų klubo „Kuksa” prezidentę, už aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą, kūrybiškas idėjas;
Jurkevičienę Ritą, Utenos rajono Daugailių pagrindinės mokyklos mokytoją metodininkę, už muziejinę veiklą mokykloje, nusipelniusio Utenos krašto garbės piliečio monsinjoro Petro Baltuškos asmeninės bibliotekos fondų tvarkymą, kitų leidybinių projektų įgyvendinimą;
Mikutavičių Kazį, Utenos rajono Juknėnų kaimo aktyvų gyventoją, už bendruomenines iniciatyvas ir projektinę veiklą;
Latožienę Liną, Utenos rajono Sudeikių miestelio aktyvią gyventoją, už ilgametį kultūrinį darbą Sudeikiuose, Utenos rajono vardo garsinimą respublikoje ir už jos ribų;
Adomėną Vidmantą, Utenos rajono Pačkėnų kaimo aktyvų gyventoją, už Pačkėnų krašto grąžinimą ir visuomeninę veiklą;
Mediką Dalių Teodorą, Utenos „Juventus” krepšinio klubo valdybos pirmininką, už ilgametės sporto veiklos puoselėjimą Utenos rajone;
Vilutį Algimantą, Utenos „Juventus” krepšinio komandos sirgalių klubo „Raudonieji velniai” prezidentą, už ilgametę veiklą buriant Utenos rajono jaunimą ir skatinant sportinę veiklą;
Kirką Danielių, Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Saldutiškio ugniagesių komandos skyrininką, už ilgametį darbą užtikrinant rajono žmonių saugumą;
Venclovą Dalių, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnįjį inspektorių, už nepriekaištingą valstybinės priešgaisrinės priežiūros vykdymą ir aktyvų dalyvavimą prevencinėse programose;
Skrebiškį Rolandą Antaną, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus viršininką, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybą;
Kaulinį Genių, Lietuvos šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės Utenos šaulių 2-osios kuopos vadą, už visokeriopą pilietiškumo ir tautiškumo ugdymą šauliams ir jauniesiems šauliams;
Leliūnų ir Pakalnių kleboną, kun. Alfredą Puško, už aktyvų dalyvavimą seniūnijos ir bendruomenės veikloje, kultūrinės veiklos puoselėjimą;
Kirką Vytautą, Utenos rajono Leliūnų seniūnijos sporto metodistą, už aktyvų dalyvavimą seniūnijos ir bendruomenės veikloje, sportinės veiklos puoselėjimą;
Baltienę Jadvygą, Utenos rajono Saldutiškio seniūnijos tautodailininkę, už Utenos krašto garsinimą įvairiose parodose;
Bujanauskienę Vitaliją, Utenos švietimo centro direktorę, Uteniškių kraštiečių klubo „Indraja” prezidentę, už inovacijų diegimą ir sklaidą Utenos rajone bei šalyje, kraštiečių telkimą respublikoje ir už jos ribų;
Balčiūnienę Sigitą, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis” direktorę, už ikimokyklinio ugdymo inovacijų diegimą ir sklaidą rajone;
Kanapeckienę Editą, Utenos jaunimo mokyklos direktorę, už kūrybišką ir aktyvią pedagoginę veiklą Utenos rajone;
Mikalauskienę Reginą, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėją, už naujoviškas skaitymo skatinimo iniciatyvas;
Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios kleboną, Panevėžio vyskupijos Utenos dekanato dekaną kun. Henriką Kalpoką, už Utenos Dievo Apvaizdos parapijos jaunimo muzikos festivalio „Giesmių giesmelė” ir Šv. Cecilijos vargonų festivalio organizavimą, jaunimo ir parapijos bendruomenės telkimą;
Lukošiūnienę Zitą, Utenos muzikos mokyklos mokytoją, VšĮ „Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis” direktorę, už vargonų muzikos propagavimą ir kitą kultūrinę veiklą;
Grigaliūną Kęstutį, Rytų Aukštaitijos bigbendo vadovą, už Aukštaitijos muzikantų bendruomenės jungimą bendrai veiklai, gyvo garso džiazo muzikos propagavimą;
Vėbrienę Aldoną, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis” pirmininkę,
už sutrikusio intelekto žmonių integravimą į visuomenę, kitą visuomeninę veiklą;
Ardišauskaitę Ingridą, slidininkę, Sočio žiemos olimpinių žaidynių dalyvę, už sportinius pasiekimus Lietuvos ir Utenos krašto garsinimą;
Zarankaitę Ievą, sportininkę, Lietuvos čempionę, Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionato 4 vietos laimėtoją, už sportinius pasiekimus, Lietuvos ir Utenos krašto garsinimą.
Katinaitę-Lumpickienę Reginą, Utenos kultūros centro direktoriaus pavaduotoją,
už Rytų Aukštaitijos tarmės garsinimą poezijoje;
Macelienę Robertą, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa” vadovę,
už Utenos rajoną šalyje ir užsienyje reprezentuojančio kolektyvo išugdymą, ženklią kultūrinę-kūrybinę veiklą ir sėkmingą darbą su vaikais ir jaunimu;
Kleinienę Laimutę, Utenos kultūros centro Kuktiškių skyriaus kultūrinių renginių organizatorę,
už ilgametę ženklią kultūrinę-kūrybinę ir projektinę veiklą Kuktiškių krašte;
Valiušį Vytautą, tautodailininką, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus muziejininką,
už ženklią kultūrinę-kūrybinę bei edukacinę veiklą, keramikos tradicijų puoselėjimą, Leliūnų bei Utenos vardo garsinimą šalyje ir jos ribų.

Atsižvelgdamas į Utenos rajono institucijų pateiktus siūlymus, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas padėkojo asmenims, Utenos miesto ir rajono vardą garsinantiems Lietuvoje ir užsienyje bei už sąžiningą ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, reikšmingus laimėjimus moksle, kultūroje, sporto ir kitose srityje.
Padėkos skelbiamos spaudoje šiems asmenims:

Nijolei Vaitkevičienei, UAB „Utenos butų ūkis” darbų vykdytojai;
Algirdui Karveliui, UAB „Šilumos tinklai” trasų šaltkalviui – vairuotojui;
Rimantui Kaušylai, UAB „Utenos komunalininkas” direktoriaus pavaduotojui;
Stasei Rimšienei, UAB „Utenos komunalininkas” meistrei;
Vytautui Slapšiui, UAB „Utenos autobusų parkas” vairuotojui konduktoriui;
Vitalijui Kurasovui, UAB „Utenos vandenys” šaltkalviui;
Sauliui Stalnioniui, Utenos rajono Leliūnų seniūnijos ūkininkui;
Irenai Guobužienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos žemės ūkio
specialistei;
Zenonui Jurgelevičiui, UAB „Alsuva” direktoriaus pavaduotojui, Utenos miesto Ąžuolijos
mikrorajono seniūnaičiui;
Romualdui Valančiūnui, Utenos miesto gyventojui;
Aušrai Draukšienei, Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai;
Irmai ir Vytautui Rutkauskams, Utenos rajono Kuktiškių seniūnijos Irmos šeimynos dalyviams;
Jūratei ir Eugenijui Keraminams, Utenos rajono Užpalių seniūnijos Šv. Teresės šeimynos dalyviams;
Rimai Petrošienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos socialinei
darbuotojai;
Inai Meidienei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotojai;
Nijolei Vieversienei, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktorei;
Zitai Vitalijai Gaidienei, VŠĮ Utenos ligoninės gydytojai infektologei;
Kasparui Mociūnui, Utenos jaunimo reikalų tarybos nariui (už graffiti piešinių realizavimą miesto
erdvėse);
Pauliui Čyvui, „Juventus” krepšinio lygos prezidentui;
Karoliui Antanui Stankevičiui, Utenos jaunimo reikalų tarybos nariui (už jaunimo verslumo skatinimą);
Audingai Kvaselytei, Utenos mokytojų visuomeninės organizacijos „Levindra” vadovei;
Albinui Šileikai, Utenos rajono tautodailininkui;
Jolantai Guobaitei, Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijos pirmininkei;
Eimantui Puodžiukui, Utenos RAAD Utenos rajono agentūros vedėjui;
Linui Tiškui, Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui;
Audroniui Tubiui, Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. veterinarijos gydytojui;
Olegui Kovalevskiui, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui;
Ričardui Žiedui, Utenos miesto gyventojui;
Danutei Vanagienei, Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos buhalterei;
Irenai Dabriagienei, Utenos rajono Vilučių kaimo gyventojai, ilgametę kultūros darbuotojai;
Algirdui Noreikai, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos Vyžuonų seniūnaitijos seniūnaičiui;
Aušrai Tuzienei, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos gyventojai;
Algiui Kemekliui, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos gyventojui;
Dainiui Maslauskui, Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos gyventojui;
Bronislavai Juknevičienei, Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojai;
Alvydui Jauniškiui, aktoriui, Utenos rajono Tauragnų seniūnijos kraštiečiui;
Justinui Navlickui, krepšininkui, Utenos rajono Kuktiškių garbės piliečiui;
Anelei Araminienei, tautodailininkei, Utenos rajono Kuktiškių garbės pilietei;
Jonui Burokui, ūkininkui, Utenos rajono Kuktiškių seniūnijos Buitūnų seniūnaitijos seniūnaičiui;
Jadvygai Mameniškienei, Utenos rajono Kuktiškių seniūnijos ilgametei darbuotojai;
Rimantai Gaidienei, A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Juknėnų filialo bibliotekininkei – muziejininkei;
Ramutei Šeikienei, Utenos rajono Daugailių seniūnijos miestelio gyventojai;
profesoriui Algirdui Vyžintui, Utenos rajono Sudeikių seniūnijos garbės piliečiui;
Alfredui Kazokui, Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Sudeikių seniūnaitijos seniūnaičiui;
Juozui Riaubai, Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Luknių seniūnaitijos seniūnaičiui;
Steponui Drazdauskui, Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Norvaišių seniūnaitijos seniūnaičiui;
Ritai Mačerauskienei, Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Sirutėnų seniūnaitijos seniūnaitei;
Donatui Račinskui, Utenos rajono Utenos seniūnijos bendruomenės pirmininkui;
Valdemarui Paškoniui, Utenos rajono Utenos seniūnijos Kvyklių seniūnaitijos seniūnaičiui;
Raimondui Katinui, Utenos rajono Utenos seniūnijos aktyviam seniūnijos gyventojui;
Stanislovui Zakarauskui, Utenos rajono Utenos seniūnijos ūkininkui;
Valdui Juškėnui, Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Tauragnų ugniagesių komandos skyrininkui;
Tomui Didžgalviui, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budinčiosios pamainos skyrininkui;
Rimantei Rašimienei, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus vyresniajai tyrėjai;
Alinai Plistkovai, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus vyresniajai specialistei;
Neringai Kavaliauskaitei, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjai;
Astai Tidikienei, Lietuvos šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vadei;
Irenai Eigėlienei, Lietuvos šaulių sąjungos Utenos šaulių 9-osios kuopos šaulei;
Romui Rukšėnui, Lietuvos šaulių sąjungos Utenos šaulių 9-osios kuopos šauliui;
Gražinai Druskienei, Utenos rajono Leliūnų seniūnijos Pakalnių seniūnaitijos seniūnaitei;
Astai Garunkštienei, Utenos rajono Leliūnų seniūnijos Antalgės gyvenvietės aktyviai gyventojai;
Reginai Lamauskienei, Utenos rajono Saldutiškio bendruomenės buvusiai slaugytojai;
Danutei Bakanienei, Utenos rajono Kirdeikių bendruomenės buvusiai slaugytojai;
Vandai Ryliškienei, Utenos rajono Saldutiškio seniūnijos kultūrinio paveldo puoselėtojai;
Vytautui Latonui, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojui, pučiamųjų instrumentų orkestro „Cinkas” vadovui;
Gritai Kalytienei, Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė” auklėtojai;
Ritai Rimšelienei, Utenos Krašuonos progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai;
Agnei Sorokaitei, sportininkei, Lietuvos plaukimo čempionato sidabro ir bronzos medalių laimėtojai;
Robertai Pilkauskaitei, sportininkei, Lietuvos dviračių treko II vietos laimėtojai;
Tomui Mackui, sportininkui, pasaulio aviamodeliavimo II vietos laimėtojui.

„Utenos dienos” ir Utenos r. savivaldybės administracijos inf.

 

Nėra pranešimų, kad būtų rodomas

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Aktualijos

Featured

Ignalinos naujienos

Įvairenybės

Jaunimas

Kaimas